ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

5.1 กิจกรรมการเผยแพร่งานด้านต่างประเทศและสำรวจความต้องการของหน่วยงานและส่วนราชการของกรุงเทพมหานครในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมร่วมกับต่างประเทศ : 04160000-3933

** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

นางสาวสุนิสา ปั้นวิลัย 1522

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครขาดการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการต่างประเทศเชิงรุก และไม่มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ อีกทั้งผู้บริหารหรือข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้เข้าร่วมประชุม/กิจกรรมด้านการต่างประเทศจำกัดอยู่เฉพาะบางตำแหน่งหรือหน่วยงานเท่านั้น ทำให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ยังไม่เห็นประโยชน์และความสำคัญของการดำเนินภารกิจด้านการต่างประเทศอย่างแท้จริง นอกจากนี้ องค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม/กิจกรรมด้านการต่างประเทศบางครั้งไม่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน หรือขาดการนำความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดเป็นโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือระหว่างเมือง/หน่วยงานเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น สำนักงานการต่างประเทศจึงดำเนิน "กิจกรรมการเผยแพร่งานด้านต่างประเทศและสำรวจความต้องการของหน่วยงานและส่วนราชการของกรุงเทพมหานครในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมร่วมกับต่างประเทศ" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนให้หน่วยงานกรุงเทพมหานครเห็นประโยชน์และให้ความสำคัญการดำเนินงานด้านการต่างประเทศ ควบคู่กับการสำรวจความต้องการของหน่วยงาน เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านการต่างประเทศ อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนต่อไป

04160200/04160200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานครแก่หน่วยงานต่าง ๆ 2. เพื่อสำรวจความต้องการของหน่วยงานกรุงเทพมหานครและกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านการต่างประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เป้าหมายของโครงการ

1. มีการสำรวจความต้องการของหน่วยงานพร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปนำเสนอผู้บริหาร 2. มีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจเพื่อเผยแพร่การดำเนินงานด้านการต่างประเทศแก่หน่วยงานกรุงเทพมหานคร 3. มีการจัดเวทีประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความรู้ให้แก่หน่วยงานและส่วนราชการ อย่างน้อย 1 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-17)

25.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมความร่วมมือที่ดำเนินการกับหน่วยงานหรือองค์การในต่างประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานด้านต่างประเทศของ สกต.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-17)

20.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างออกหนังสือสอบถามหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมความร่วมมือที่ดำเนินการกับหน่วยงานหรือองค์การในต่างประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-13)

20.00

13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทอดแบบสอบถามหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมความร่วมมือที่ดำเนินการกับหน่วยงานหรือองค์การในต่างประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-18)

10.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมความร่วมมือที่ดำเนินการกับหน่วยงานหรือองค์การในต่างประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานด้านต่างประเทศของ สกต.

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-17)

10.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมความร่วมมือที่ดำเนินการกับหน่วยงานหรือองค์การในต่างประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานด้านต่างประเทศของ สกต.

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมความร่วมมือที่ดำเนินการกับหน่วยงานหรือองค์การในต่างประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สรุปและรวบรวมผลข้อมูลที่ได้จากกการสำรวจ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำบันทึกเสนอผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานการต่างประเทศเพื่อให้หน่วยงานกรุงเทพมหานครนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมที่เพิ่มศักยภาพของหน่วยงานฯ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดเวทีประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานการต่างประเทศ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04160000-3933

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04160000-3933

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0416-1007

ตัวชี้วัด : 5. มีการเผยแพร่งานด้านต่างประเทศและสำรวจความต้องการของหน่วยงานและส่วนราชการของกรุงเทพมหานครในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมร่วมกับต่างประเทศ

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 50
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **