ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

5.1 กิจกรรมการเผยแพร่งานด้านต่างประเทศและสำรวจความต้องการของหน่วยงานและส่วนราชการของกรุงเทพมหานครในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมร่วมกับต่างประเทศ : 04160000-3933

** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสุนิสา ปั้นวิลัย 1522

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครขาดการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการต่างประเทศเชิงรุก และไม่มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ อีกทั้งผู้บริหารหรือข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้เข้าร่วมประชุม/กิจกรรมด้านการต่างประเทศจำกัดอยู่เฉพาะบางตำแหน่งหรือหน่วยงานเท่านั้น ทำให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ยังไม่เห็นประโยชน์และความสำคัญของการดำเนินภารกิจด้านการต่างประเทศอย่างแท้จริง นอกจากนี้ องค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม/กิจกรรมด้านการต่างประเทศบางครั้งไม่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน หรือขาดการนำความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดเป็นโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือระหว่างเมือง/หน่วยงานเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น สำนักงานการต่างประเทศจึงดำเนิน "กิจกรรมการเผยแพร่งานด้านต่างประเทศและสำรวจความต้องการของหน่วยงานและส่วนราชการของกรุงเทพมหานครในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมร่วมกับต่างประเทศ" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนให้หน่วยงานกรุงเทพมหานครเห็นประโยชน์และให้ความสำคัญการดำเนินงานด้านการต่างประเทศ ควบคู่กับการสำรวจความต้องการของหน่วยงาน เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านการต่างประเทศ อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนต่อไป

04160200/04160200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานครแก่หน่วยงานต่าง ๆ 2. เพื่อสำรวจความต้องการของหน่วยงานกรุงเทพมหานครและกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านการต่างประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เป้าหมายของโครงการ

1. มีการสำรวจความต้องการของหน่วยงานพร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปนำเสนอผู้บริหาร 2. มีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจเพื่อเผยแพร่การดำเนินงานด้านการต่างประเทศแก่หน่วยงานกรุงเทพมหานคร 3. มีการจัดเวทีประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความรู้ให้แก่หน่วยงานและส่วนราชการ อย่างน้อย 1 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

17/09/2563 : เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ชุดที่ 2 (หัวข้อ องค์การที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิก) ไปยังหน่วยงานกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจัดทำสรุปผลแบบสอบถามความคิดเห็นออนไลน์ซึ่งสอบถามไปยังหน่วยงานอื่นถึงการติดต่อประสานงานและการให้บริการของสำนักงานการต่างประเทศ และนำมาเวียนแจ้งส่วนราชการในสำนักงานการต่างประเทศเพื่อทราบและนำไปเป็นแนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการของหน่วยงานต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมความร่วมมือและความช่วยเหลือที่ดำเนินการกับหน่วยงานหรือองค์การในต่างประเทศจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานครนั้น พบว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครไม่เห็นความสำคัญในการให้ข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง - หน่วยงานกรุงเทพมหานครยังไม่เห็นความสำคัญกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านต่างประเทศที่สนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี รวมถึงยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2563 – 2565) และแผนการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครในบริบทอาเซียน พ.ศ. 2562 – 2568 และส่งเสริมการบูรณาการการทำงานร่วมกัน - การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งสำนักงานการต่างประเทศไม่มีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ต้องให้นักวิเทศสัมพันธ์ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าวเป็นผู้จัดทำ - ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดเวทีประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความรู้ให้แก่หน่วยงานและส่วนราชการของกทม. ได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-19)

85.00

19/08/2563 : จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ชุดที่ 2-3 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างนำไปเผยแพร่ยังหน่วยงานกรุงเทพมหานคร - อยู่ระหว่างจัดทำแบบสอบถามเพื่อติดตามและประเมินผลกิจกรรมต่าง ๆ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-17)

75.00

17/07/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ชุดที่ 2 - 3 เพื่อนำไปเผยแพร่ยังหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-12)

75.00

12/06/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ชุดที่ 2 - 3 เพื่อนำไปเผยแพร่ยังหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-19)

75.00

19/5/2563 : ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดทราบและเห็นชอบให้ สกต. เวียนแจ้งรายงานสรุปผลโครงการหรือกิจกรรมความร่วมมือที่ดำเนินการกับหน่วยงานหรือองค์การในต่างประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แก่หน่วยงานกทม. เพื่อทราบและนำไปใช้ประกอบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง สกต. ได้เวียนแจ้งในระบบแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2563 ทั้งนี้ สกต. ได้ปรับแนวทางการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยขอปรับเป็น “การเผยแพร่งานด้านการต่างประเทศ หมายถึง การสร้างความเข้าใจให้แก่กลุ่มเป้าหมายในประเด็นที่กำหนดและสอบถามความต้องการ รวมถึงให้ประเด็นความรู้ข้อมูลข่าวสารภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทางหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานการต่างประเทศหรือเว็บไซต์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์” ซึ่งสกต. ได้ทำข้อมูลและประชาสัมพันธ์แล้ว ดังนี้ 1. การจัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารภาษาอังกฤษและช่องทางการให้ความช่วยเหลือแก่ชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.bangkok.go.th/covid19 2. การจัดทำสาระความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 5 หัวข้อ ทางเว็บไซต์ของสำนักงานการต่างประเทศ 3. การแปลประกาศกรุงเทพมหานครและมาตรการที่เกี่ยวข้อง พร้อมเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร สำนักงานการต่างประเทศ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ 4. การจัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือชาวต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด 19 ของกรุงเทพมหานคร พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร สำนักงานการต่างประเทศ สำนักงานประชาสัมพันธ์ และศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) 5. การแปล Infographic สาระความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคโควิด 19 เป็นภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ จำนวน 20 ชิ้น ขณะนี้ อยู่ระหว่างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานด้านต่างประเทศของสกต. แก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครชุดที่ 2 และชุดที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องปรับแนวทางการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-17)

35.00

17/4/2563 : จัดทำรายงานสรุปผลโครงการหรือกิจกรรมความร่วมมือที่ดำเนินการกับหน่วยงานหรือองค์การในต่างประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างทำบันทึกเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อทราบ และได้เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์งานด้านต่างประเทศของสกต. แก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครแล้ว 1 ชุด และกำลังดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ชุดที่ 2 และชุดที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-18)

35.00

18/3/2563 : อยู่ระหว่างทำรายงานสรุปผลโครงการหรือกิจกรรมความร่วมมือที่ดำเนินการกับหน่วยงานหรือองค์การในต่างประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร อีกทั้งได้เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์งานด้านต่างประเทศของสกต. แก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครแล้ว 1 ชุด และกำลังดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ชุดที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-19)

30.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมความร่วมมือที่ดำเนินการกับหน่วยงานหรือองค์การในต่างประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานด้านต่างประเทศของสกต. เสร็จแล้ว 1 ชุด อยู่ระหว่างนำไปเผยแพร่แก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-17)

25.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมความร่วมมือที่ดำเนินการกับหน่วยงานหรือองค์การในต่างประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานด้านต่างประเทศของ สกต.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-17)

20.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างออกหนังสือสอบถามหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมความร่วมมือที่ดำเนินการกับหน่วยงานหรือองค์การในต่างประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-13)

20.00

13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทอดแบบสอบถามหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมความร่วมมือที่ดำเนินการกับหน่วยงานหรือองค์การในต่างประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-18)

10.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมความร่วมมือที่ดำเนินการกับหน่วยงานหรือองค์การในต่างประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานด้านต่างประเทศของ สกต.

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-17)

10.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมความร่วมมือที่ดำเนินการกับหน่วยงานหรือองค์การในต่างประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานด้านต่างประเทศของ สกต.

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมความร่วมมือที่ดำเนินการกับหน่วยงานหรือองค์การในต่างประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สรุปและรวบรวมผลข้อมูลที่ได้จากกการสำรวจ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำบันทึกเสนอผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานการต่างประเทศเพื่อให้หน่วยงานกรุงเทพมหานครนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมที่เพิ่มศักยภาพของหน่วยงานฯ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดเวทีประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานการต่างประเทศ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04160000-3933

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04160000-3933

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0416-1007

ตัวชี้วัด : 5. มีการเผยแพร่งานด้านต่างประเทศและสำรวจความต้องการของหน่วยงานและส่วนราชการของกรุงเทพมหานครในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมร่วมกับต่างประเทศ

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 1

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
2.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **