ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

1.9 โครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองพี่เมืองน้อง (การให้การต้อนรับหรือเดินทางเยือนเมืองอื่นๆ) : 04160000-3945

** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

17.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 17.00

นางสาวพลอยนภัส พัฒน์ธนัย 1521

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

- ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมถือเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะไร้พรมแดน และพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าประเด็นปัญหาระดับโลกเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับประเด็นปัญหาของท้องถิ่น สำนักงานการต่างประเทศเห็นว่าการส่งเสริมความเข้าใจอันดีกับมหานครหรือเมืองในต่างประเทศจะนำไปสู่ความร่วมมือระดับท้องถิ่นในด้านต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันเพื่อแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเมืองอย่างเป็นรูปธรรม กรุงเทพมหานครได้สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับต่างประเทศกับหลายเมืองในหลากหลายภูมิภาคของโลก ก่อให้เกิดความร่วมมือกันลักษณะสองฝ่าย (Bilateral Cooperation) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างกันอย่างแน่นแฟ้นอันจะนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนระหว่างเมืองเพื่อประโยชน์ของประชาชานและความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาร่วมกันทั้งสองฝ่าย - ในโอกาสที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม่ สำนักงานการต่างประเทศจึงจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองพี่เมืองน้องเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครเพื่อส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์กับเมืองพี่เมืองน้องและเมืองฉันมิตรของกรุงเทพมหานครอาทิเช่น การเดินทางเยือนเพื่อหารือความร่วมมือด้านต่างๆ ในอนาคต การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยเมืองพี่เมืองน้องและเมืองฉันมิตรการให้การต้อนรับการเยือนของเมืองพี่เมืองน้องและเมืองฉันมิตร รวมทั้งเมืองการขยายความสัมพันธ์ หรือมีความร่วมมือกับเมืองอื่นๆ ในด้านต่าง ๆ ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ลงนามในความตกลงเมืองพี่เมืองน้องและเมืองฉันมิตรกับเมืองต่าง ๆ จำนวน 35 เมืองใน 18 ประเทศซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต จึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันในระดับผู้บริหารเมืองเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอันเป็นหนึ่งในเจตนารมณ์ของการลงนามความตกลงเมืองพี่เมืองน้องและความตกลงฉันมิตรอีกด้วย

04160100/04160100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริม กระชับ และขยายความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับมหานครและเมืองในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 2. เพื่อพัฒนาการติดต่อโดยตรงและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างกรุงเทพมหานครกับมหานครและเมืองในต่างประเทศ 3. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การให้คำปรึกษาหารือ แนะนำแนวทางแก้ไขปัญหารวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระดับผู้บริหารและเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศตามวัตถุประสงค์ของการเป็นเมืองพี่เมืองน้องและเมืองฉันมิตร

เป้าหมายของโครงการ

1. นำผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนเมืองพี่เมืองน้องและเมืองฉันมิตรของกรุงเทพมหานคร รวมถึงดำเนินการให้การต้อนรับการเยือนของเมืองพี่เมืองน้อง เมืองฉันมิตร และเมืองต่างๆ และการเข้าร่วมกิจกรรมตามคำเชิญของเมืองพี่เมืองน้องรวมทั้งกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือตามกรอบความตกลงเมืองพี่เมืองน้อง 2. เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความร่วมมือและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมืองพี่เมืองน้อง 3. ดำเนินการสร้างสัมพันธภาพ และขยายขอบเขตการสร้างหรือการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับมหานครต่าง ๆ ทั่วโลก โดยยึดหลักแห่งความยุติธรรม ความเสมอภาค และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร 4. ต้อนรับหรือเดินทางเยือนเมืองอื่น ๆ อย่างน้อย จำนวน 1 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-03-17)

17.00

17/3/2563 : 1. การต้อนรับคณะเมืองต้าเหลียน ดำเนินการชดใช้เงินยืมโครงการรับรองคณะผู้แทนเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน เรียบร้อยแล้ว และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับทราบในรายงานฯ รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 0410/2142 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 - งบประมาณที่ใช้จำนวน 40,318.77 (สี่หมื่นสามร้อยสิบแปดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) 2. การต้อนรับคณะจังหวัดฟูกูโอกะ ดำเนินการชดใช้เงินยืมโครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองพี่เมืองน้อง (การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะตามความร่วมมือการดูแลผู้สูงอายุ) เรียบร้อยแล้ว และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในรายงานการต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะตามความร่วมมือการดูแลผู้สูงอายุ รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 0410/0256 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 - งบประมาณที่ใช้จำนวน 340,962.20 (สามแสนสี่หมื่นเก้าร้อยหกสิบสองบาทยี่สิบสตางค์) 3. การเดินทางเยือนกรุงโซล ได้รับการอนุมัติยกเลิกการเดินทางเยือนกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งมีกำหนดการเดินทางเยือนระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีภารกิจในส่วนของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมรับมือโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/85 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 4. การเดินทางเยือนเมืองออสเตอร์ชุนด์ ขอความอนุเคราะห์สถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทยเพื่อประสานข้อมูลการเดินทางเยือนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถึงเมืองออสเตอร์ชุนด์พิจารณา และสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการประสานข้อมูลดังกล่าวถึงเมืองออสเตอร์ชุนด์แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-17)

15.00

2020-2-17 : การต้อนรับคณะเมืองต้าเหลียน ดำเนินการชดใช้เงินยืมโครงการรับรองคณะผู้แทนเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน เรียบร้อยแล้ว และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในรายงานการฯ รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 0410/2142 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 - งบประมาณที่ใช้จำนวน 40,318.77 (สี่หมื่นสามร้อยสิบแปดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) การต้อนรับคณะจังหวัดฟูกูโอกะ ดำเนินการต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 20 -23 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการชดใช้เงินยืม และการจัดทำรายงานการต้อนรับฯ การเดินทางเยือนกรุงโซล ได้รับการอนุมัติยกเลิกการเดินทางเยือนกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งมีกำหนดการเดินทางเยือนระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีภารกิจในส่วนของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมรับมือโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/85 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 การเดินทางเยือนเมืองออสเตอร์ชุนด์ ได้รับความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงกำหนดการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติสตูร์เซอร์คัพ ณ เมืองออสเตอร์ชุนด์ ราชอาณาจักรสวีเดน เนื่องจากประธานจัดการแข่งขันฯ และผู้จัดการทั่วไปของการแข่งขันฯ เปลี่ยนกำหนดการแข่งขันจากเดิมระหว่างวันที่ 1 – 6 กรกฎาคม 2563 เป็นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/0146 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2020-01-17)

13.00

17/1/2563 : 1. การต้อนรับคณะเมืองต้าเหลียน ดำเนินการชดใช้เงินยืมโครงการรับรองคณะผู้แทนเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน เรียบร้อยแล่ว และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในรายงานการฯ รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 0410/2142 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 - งบประมาณที่ใช้จำนวน 40,318.77 (สี่หมื่นสามร้อยสิบแปดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) 2. การต้อนรับคณะจังหวัดฟูกูโอกะ ดำเนินการขออนุมัติการต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ ซึ่งมีกำหนดการเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 20 -23 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมให้การต้อนรับฯ 3. การเดินทางเยือนกรุงโซล ดำเนินการขอความเห็นชอบในการเดินทางเยือนกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งมีกำหนดการเดินทางเยือนระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว 4. การเดินทางเยือนเมืองออสเตอร์ชุนด์ ดำเนินการขอความเห็นชอบในหลักการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติสตูร์เซอร์คัพ ณ เมืองออสเตอร์ชุนด์ ราชอาณาจักรสวีเดน ซึ่งมีกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 1 – 6 กรกฎาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-17)

10.00

17/12/2562 : 1.การต้อนรับคณะเมืองต้าเหลียน -ดำเนินการชดใช้เงินยืมโครงการรับรองคณะผู้แทนเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน เรียบร้อยแล่ว และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในรายงานการฯ รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 0410/2142 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 - งบประมาณที่ใช้จำนวน 40,318.77 (สี่หมื่นสามร้อยสิบแปดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) 2.การต้อนรับคณะจังหวัดฟูกูโอกะ - อยู่ระหว่างขั้นตอนขอความเห็นชอบให้สำนักงานการต่างประเทศดำเนินการต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ หรือเทียบเท่าในการเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครในฐานะแขกของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-18)

7.00

18/11/2562 : 1. การต้อนรับคณะเมืองต้าเหลียน คณะผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครให้การต้อนรับประธานคณะกรรมาธิการประจำสภาประชาชนเมืองต้าเหลียน และคณะ เมื่อวันที่ 14 - 17 พฤศจิกายน 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชดใช้เงินยืมในราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-10-15)

1.00

15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้องหรือเมืองฉันมิตรที่ได้มีการลงนามความสัมพันธ์เพื่อกำหนดการแลกเปลี่ยนการเยือน การรับรอง และกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกัน
:20%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 2
:กำหนดรายละเอียดความร่วมมือและจัดทำกำหนดการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 3
:นำเรียนผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อขอความเห็นชอบดำเนินการ ดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรม
:15%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 5
:ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
:15%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติ
:15%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการดำเนินโครงการและรายงานให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ
:15%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04160000-3945

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04160000-3945

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0416-1004

ตัวชี้วัด : 1. ความสำเร็จของการเชื่อมโยงโอกาสจากงานด้านการต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยจัดหาและเชื่อมโยงองค์ความรู้จากต่างประเทศในด้านการพัฒนาเมืองรวมทั้งการบริหารจัดการน้ำสู่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย เมือง/ประเทศ : 3.0000

ผลงานที่ทำได้ เมือง/ประเทศ : 4.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เมือง/ประเทศ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **