ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

1.14 โครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองพี่เมืองน้อง (เรียนรู้ในด้านสิ่งแวดล้อม) : 04160000-3950

** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

30

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30

นางสาวพลอยนภัส พัฒน์ธนัย 1521

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานการต่างประเทศ ได้จัดการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านเมืองพี่เมืองน้องในการวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน (Sister City Senior Officials Seminar on International Cooperation) ระหว่างวันที่ 12 - 16 มีนาคม 2018 ถือเป็นก้าวแรกของความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองพี่เมืองน้องซึ่งมีหน่วยงานระดับสำนักของกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเข้าร่วมฯ ทำให้ได้รับทราบข้อมูลการพัฒนาเมืองจากเมืองพี่เมืองน้อง และได้ร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะร่วมกับสำนักงานการต่างประเทศในการวางกรอบแนวคิดเพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมในสาขาต่างๆโดยนำความรู้ ประสบการณ์ เทคโนโลยี และแนวทางการดำเนินงานจากโครงการหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) จากเมืองพี่เมืองน้องมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมร่วมเสนอแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมร่วมกับสำนักงานต่างประเทศให้เกิดขึ้น โดยแบ่งกลุ่มการสัมมนาฯ ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 2) กลุ่มวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว 3) กลุ่มการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน และ 4) กลุ่มส่งเสริมการค้าและเศรษฐกิจเมือง สำนักงานการต่างประเทศได้รายงานสรุปผลการจัดการสัมมนาฯ ตามหนังสือ ที่ กท 0410/869 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โปรดเห็นชอบให้สำนักงานการต่างประเทศดำเนินงานด้านการต่างประเทศตามที่ได้มีการหารือร่วมกับเมืองพี่เมืองน้อง ซึ่งในระยะแรก (Phase I) หรือ ๑ - ๓ ปีแรก จะดำเนินการพัฒนาบุคลากรจากหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานครในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรุงเทพมหานครกับโครงการหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) จากเมืองพี่เมืองน้องและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่เมืองพี่เมืองน้องกำหนด และตามหนังสือสำนักงานการต่างประเทศ ด่วนมาก ที่ กท 0410/2062 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ปลัดกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกันกับเมืองพี่เมืองน้อง และจากนั้น สำนักงานการต่างประเทศจะจัดให้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อต่อยอดความตกลงเมืองพี่เมืองน้องหรือเมืองฉันมิตรและดำเนินการความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต ดังนั้น เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่พัฒนาไปอย่างก้าวไกล มีความสามารถในการแข่งขันในทุกด้าน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ประกอบกับเป็นการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 อีกทั้งยังเป็นการดำเนินการตามความตกลง/บันทึกความเข้าใจที่ได้ลงนามร่วมกับเมืองพี่เมืองน้องหรือเมืองฉันมิตร รวมถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที่จัดทำขึ้นโดยสภากรุงเทพมหานครในฐานะสภาบ้านพี่เมืองน้องจึงเห็นควรดำเนินการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองพี่เมืองน้อง ตามที่ได้มีการลงนามในความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และการท่องเที่ยว เป็นต้น โดยสำนักงานการต่างประเทศเป็นผู้ประสานงานและสร้างโอกาสในการเรียนรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครได้เรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ สร้างเสริมความรู้และประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

04160100/04160100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ รวมทั้งการขยายความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับมหานครและเมืองในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือเชิงเทคนิคในการพัฒนาเมืองด้านต่างๆ ระหว่างกรุงเทพมหานครกับมหานครและเมืองในต่างประเทศ 3. เพื่อส่งเสริมการศึกษา การให้คำปรึกษาหารือ แนะนำแนวทางแก้ไขปัญหารวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของข้าราชการกรุงเทพมหานครและเพิ่มข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศตามวัตถุประสงค์ของการเป็นเมืองพี่เมืองน้องและเมืองฉันมิตร

เป้าหมายของโครงการ

นำคณะผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครจากหน่วยงานที่กำหนดตามกรอบที่หน่วยงานผู้จัดกำหนดหรือตามนโยบายผู้บริหาร เดินทางเยือนเมืองพี่เมืองน้อง หรือเมืองฉันมิตรของกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับแนวคิด นโยบาย และการนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ไขและตอบสนองปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยหัวข้อในการเรียนรู้จะเป็นไป ตามความเห็นของคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกันกับเมืองพี่เมืองน้อง ตามที่ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจในแต่ละประเด็นความร่วมมือกับแต่ละเมือง โดยใน Phase I ระยะที่1 จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ช่วงระหว่างเดือน ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563) โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ดังนี้ กลุ่มที่ 1 เรียนรู้ในด้านคุณภาพชีวิต เช่น การแพทย์ การอนามัยและสาธารณสุข สวัสดิการและพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจเมือง เป็นต้น กลุ่มที่ 2 เรียนรู้ในด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการน้ำ เป็นต้น กลุ่มที่ 3 เรียนรู้ในด้านการศึกษา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาการท่องเที่ยวและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาและพัฒนาเยาวชน และผังเมือง เป็นต้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-15)

30.00

15/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน และให้ทุกหน่วยงานปรับลดงบประมาณรายจ่าย ร้อยละ 20 ของภาพรวมงบประมาณหลังปรับโอน รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 และปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดเห็นชอบให้ยกเลิกโครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองพี่เมืองน้องในปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ กท 0410/0485 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรมตามแผนที่ตั้งไว้ อีกทั้งประเทศไทยได้ยกระดับมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของของโรคดังกล่าว โดยหลายประเทศทั่วโลกได้กำหนดมาตราการเพื่อรับมือกับสถานการณ์นี้เช่นกัน ส่งผลให้การเดินทางเพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในเมืองพี่เมืองของกรุงเทพมหานครไม่สามารถดำเนินการได้

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงแพร่ระบาดทั่วโลก ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองพี่เมืองน้องในปีงบประมาณ 2563 ได้ส่งผลให้ต้องยกเลิกโครงการดังกล่าว

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-17)

30.00

17/3/2563 : ชะลอการดำเนินการโครงการฯ ตามประกาศ ดังต่อไปนี้ 1. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจะกลับมาดำเนินโครงการฯ อีกครั้งเมื่อสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เข้าสู่ภาวะปกติ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงแพร่ระบาดทำให้โครงการฯ ต้องชะลอออกไป โดยจะกลับมาดำเนินโครงการฯ อีกครั้งเมื่อสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เข้าสู่ภาวะปกติ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2020-02-17)

6.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-01-17)

5.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2019-12-17)

4.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-11-18)

3.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-10-15)

1.00

15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้องหรือเมืองฉันมิตรที่ได้มีการลงนามความสัมพันธ์เพื่อกำหนดการแลกเปลี่ยนการเยือน การรับรอง และกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกัน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กำหนดรายละเอียดความร่วมมือและจัดทำกำหนดการดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:นำเรียนผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อขอความเห็นชอบดำเนินการ ดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการดำเนินโครงการและรายงานให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04160000-3950

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04160000-3950

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0416-1004

ตัวชี้วัด : 1. ความสำเร็จของการเชื่อมโยงโอกาสจากงานด้านการต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยจัดหาและเชื่อมโยงองค์ความรู้จากต่างประเทศในด้านการพัฒนาเมืองรวมทั้งการบริหารจัดการน้ำสู่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย เมือง/ประเทศ : 3

ผลงานที่ทำได้ เมือง/ประเทศ : 7

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เมือง/ประเทศ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
6.00

100 / 100
4
7.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **