ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

6.1 โครงการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมร่วมกับเมืองพี่เมืองน้อง (การต้อนรับคณะเยาวชนจังหวัดไอจิ) : 04160000-3952

** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

35

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 35

นางจิราภรณ์ ปึงประวัติ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การลงนามความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองพี่เมืองน้องครอบคลุมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาและเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองเมือง เช่น สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การจราจรและขนส่ง การแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้บริหาร เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเยาวชน ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้องแบบทวิภาคีปีละจำนวนหลายโครงการ เช่น กรุงโซล จังหวัดไอจิ จังหวัดฟูกูโอกะ เป็นต้น โดยเป็นโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนของเยาวชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในลักษณะต่างตอบแทน ประกอบด้วยการนำเยาวชนกรุงเทพมหานครไปเยือนเมืองพี่เมืองน้อง และการต้อนรับเยาวชนจากเมืองพี่เมืองน้อง ณ กรุงเทพมหานคร โดยเยาวชนทั้งสองฝ่ายจะได้เข้าร่วมโครงการในทั้ง 2 กิจกรรม เพื่อประโยชน์ในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองพี่เมืองน้อง พัฒนาเยาวชนของทั้งสองฝ่าย และการต้อนรับเยาวชนจากเมืองพี่เมืองน้องจะเป็นการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งส่งเสริมให้เยาวชนมีความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม รวมถึงเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างด้านอื่น ๆ เช่น สังคม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา ประวัติศาสตร์ เป็นต้น ส่งผลให้คนกรุงเทพฯ ที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและปรองดอง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีการต้อนรับเยาวชนจากจังหวัดไอจิ จังหวัดฟูกูโอกะ กรุงโซล และเมืองต้าเหลียน รวมถึงเมืองพี่เมืองน้องอื่น ๆ ที่มีความประสงค์ดำเนินโครงการในลักษณะดังกล่าวร่วมกับกรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตลอดจนการจัดเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนกรุงเทพมหานครเพื่อการต่างประเทศ (Bangkok Youth Talent for International Affairs)

04160100/04160100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรม ส่งผลให้คนกรุงเทพฯ ที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและปรองดอง 2. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างเยาวชนกรุงเทพมหานครกับเยาวชนจากเมืองพี่เมืองน้องและส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนให้กระชับแนบแน่นมากยิ่งขึ้น 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านวัฒนธรรม การศึกษา ภาษา และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

สำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินการต้อนรับคณะเยาวชนและเจ้าหน้าที่จากเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานครตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนแบบทวิภาคีในลักษณะต่างตอบแทนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมถึงการจัดเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนกรุงเทพมหานครในการเป็นผู้แทนเยาวชนกรุงเทพมหานครทั้งในฐานะเจ้าบ้านที่ดีและเพื่อนเยาวชนคอยอำนวยความสะดวกให้แก่เยาวชนต่างประเทศ โดยมีคณะเยาวชน ผู้ที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่จากเมืองต่างๆ เช่น จังหวัดไอจิ จังหวัดฟูกูโอกะ กรุงโซล และเมืองต้าเหลียน เป็นต้น ค่าเป้าหมาย 3 เครือข่าย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ%
๓.๔.๑.๑ สร้างเนื้อหาความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-05-13)

35.00

13/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน และให้ทุกหน่วยงานปรับลดงบประมาณรายจ่าย ร้อยละ 20 ของภาพรวมงบประมาณหลังปรับโอน รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 และสำนักงานการต่างประเทศได้พิจารณาปรับลดงบประมาณในเงินของงบประมาณที่คาดว่าจะยกเลิกโครงการ/กิจกรรม โดยมีการขอคืนเงินโครงการสร้างสัมคมพหุวัฒนธรรมร่วมกับเมืองพี่เมืองน้อง รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/0416 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 - ปรับลดงบประมาณครั้งที่ 1 : 910,500 บาท - ปรับลดงบประมาณครั้งที่ 2 : 561,789 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลต่อการดำเนินงานตามแผนที่ตั้งไว้

** อุปสรรคของโครงการ :ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลต่อการดำเนินงานตามแผนที่ตั้งไว้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-13)

35.00

13/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานกับเมืองเพื่อกำหนดวันที่ที่แน่นอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-12)

30.00

12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานกับเมืองเรื่องกำหนดการเดินทางเยือน เนื่องจาก กระทรวงสาธารณะสุขได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 และกรุงเทพมหานครได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันยังคงแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและเพิ่มสูงขึ้น ทำให้โครงการฯ ต้องเลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและเพิ่มสูงขึ้น อาจทำให้โครงการฯ ต้องเลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาปกติ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-14)

25.00

14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานกับเมืองเรื่องกำหนดการเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-14)

20.00

14/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานกับเมืองเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมในการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-13)

15.00

13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานกับเมืองเพื่อขอรายละเอียดการดำเนินโครงการเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-18)

10.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับความเห็นชอบจากปลัดกรุงเทพมหานครในการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานกับเมืองเพื่อขอรายละเอียดวันที่เดินทางและจำนวนผู้แทนที่จะเข้าร่วม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานครเรื่องกิจกรรมและกำหนดการ จัดงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการคัดเลือกเยาวชนกรุงเทพมหานครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมร่วมให้การต้อนรับ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำโครงการและ ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เตรียมการต้อนรับโดยประสานหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ให้การต้อนรับคณะเยาวชนและเจ้าหน้าที่ตามกำหนดการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำรายงานผลของโครงการต่อปลัดกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04160000-3952

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04160000-3952

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0416-1008

ตัวชี้วัด : 6. จำนวนเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย เครือข่าย : 1

ผลงานที่ทำได้ เครือข่าย : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เครือข่าย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **