ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

8.5 โครงการพัฒนาเยาวชนกรุงเทพมหานครร่วมกับเมืองพี่เมืองน้อง (เยาวชนกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนจังหวัดฟูกูโอกะ) : 04160000-3960

** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางจิราภรณ์ ปึงประวัติ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

โครงการพัฒนาเยาวชนกรุงเทพมหานครร่วมกับเมืองพี่เมืองน้อง เป็นอีกหนึ่งโครงการความร่วมมือที่มีความสำคัญในการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนกรุงเทพมหานครได้มีประสบการณ์การเรียนรู้กับเยาวชนในต่างประเทศผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อศึกษาและสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันทั้งในเรื่องการศึกษา สังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และศิลปวัฒนธรรม โดยคาดว่าจะมีเมืองที่ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมเชิญเยาวชนกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 8 เมือง ได้แก่ กรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ เมืองต้าเหลียน มณฑลชานตง นครอู่ฮั่น กรุงโซล เมืองแตกู จังหวัดฟูกูโอกะ นอกจากนี้มีเมืองที่เชิญเยาวชนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมในด้านการแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ นครเฉิงตู เมืองปูซาน และกรุงโซล และอาจเป็นไปได้ว่าจะมีเมืองที่ประสงค์เชิญและแสวงหาความร่วมมือด้านพัฒนาเยาวชนกับกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นอีก เช่น กรุงมอสโก เป็นต้น

04160100/04160100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองต่าง ๆ ตามนโยบายด้านการขยายความสัมพันธ์กับเมืองในต่างประเทศตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) 2. เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 3. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

สำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานครดำเนินการนำคณะเยาวชนกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครเดินทางเยือนเมืองพี่เมืองน้องที่มีการเชิญร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเยาวชนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น กรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ เมืองต้าเหลียน มณฑลชานตง นครอู่ฮั่น กรุงโซล เมืองแตกู จังหวัดฟูกูโอกะ เป็นต้น ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 40

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต%
๓.๓.๓.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-12-13)

100.00

13/12/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-11-18)

70.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดินทางเยือนจังหวัดฟูกูโอกะ ระหว่างวันที่ 12 - 19 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-10-17)

60.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการอนุมัติแล้ว กำลังประสานงานกับเมืองเรื่องรายละเอียดการเดินทาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานกับเมืองพี่เมืองน้องต่าง ๆ ในเรื่องกิจกรรมและกำหนดการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขอความเห็นชอบให้ดำเนินโครงการและรับสมัครเยาวชนจากปลัดกรุงเทพมหานคร
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการคัดเลือกเยาวชนกรุงเทพมหานครที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนเยาวชนกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมของเมือง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:เดินทางเยือนตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำรายงานผลของโครงการต่อปลัดกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04160000-3960

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04160000-3960

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0416-1009

ตัวชี้วัด : 8. ร้อยละของการนำความรู้เรื่องการไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างประเทศมาประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 40

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.00

100 / 100
2
18.00

100 / 100
3
18.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **