ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

1.5 โครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองพี่เมืองน้อง (การเดินทางเยือนกรุงโซล) : 04160000-3967

** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวพลอยนภัส พัฒน์ธนัย 1521

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

- ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมถือเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะไร้พรมแดน และพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าประเด็นปัญหาระดับโลกเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับประเด็นปัญหาของท้องถิ่น สำนักงานการต่างประเทศเห็นว่าการส่งเสริมความเข้าใจอันดีกับมหานครหรือเมืองในต่างประเทศจะนำไปสู่ความร่วมมือระดับท้องถิ่นในด้านต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันเพื่อแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเมืองอย่างเป็นรูปธรรม กรุงเทพมหานครได้สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับต่างประเทศกับหลายเมืองในหลากหลายภูมิภาคของโลก ก่อให้เกิดความร่วมมือกันลักษณะสองฝ่าย (Bilateral Cooperation) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างกันอย่างแน่นแฟ้นอันจะนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนระหว่างเมืองเพื่อประโยชน์ของประชาชานและความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาร่วมกันทั้งสองฝ่าย - ในโอกาสที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม่ สำนักงานการต่างประเทศจึงจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองพี่เมืองน้องเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครเพื่อส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์กับเมืองพี่เมืองน้องและเมืองฉันมิตรของกรุงเทพมหานครอาทิเช่น การเดินทางเยือนเพื่อหารือความร่วมมือด้านต่างๆ ในอนาคต การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยเมืองพี่เมืองน้องและเมืองฉันมิตรการให้การต้อนรับการเยือนของเมืองพี่เมืองน้องและเมืองฉันมิตร รวมทั้งเมืองการขยายความสัมพันธ์ หรือมีความร่วมมือกับเมืองอื่นๆ ในด้านต่าง ๆ ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ลงนามในความตกลงเมืองพี่เมืองน้องและเมืองฉันมิตรกับเมืองต่าง ๆ จำนวน 35 เมืองใน 18 ประเทศซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต จึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันในระดับผู้บริหารเมืองเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอันเป็นหนึ่งในเจตนารมณ์ของการลงนามความตกลงเมืองพี่เมืองน้องและความตกลงฉันมิตรอีกด้วย

04160100/04160100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อส่งเสริม กระชับ และขยายความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับมหานครและเมืองในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 2 เพื่อพัฒนาการติดต่อโดยตรงและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างกรุงเทพมหานครกับมหานครและเมืองในต่างประเทศ 3 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การให้คำปรึกษาหารือ แนะนำแนวทางแก้ไขปัญหารวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระดับผู้บริหารและเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศตามวัตถุประสงค์ของการเป็นเมืองพี่เมืองน้องและเมืองฉันมิตร

เป้าหมายของโครงการ

1. นำผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนเมืองพี่เมืองน้องและเมืองฉันมิตรของกรุงเทพมหานคร รวมถึงดำเนินการให้การต้อนรับการเยือนของเมืองพี่เมืองน้อง เมืองฉันมิตร และเมืองต่างๆ และการเข้าร่วมกิจกรรมตามคำเชิญของเมืองพี่เมืองน้องรวมทั้งกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือตามกรอบความตกลงเมืองพี่เมืองน้อง 2. เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความร่วมมือและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมืองพี่เมืองน้อง 3. ดำเนินการสร้างสัมพันธภาพ และขยายขอบเขตการสร้างหรือการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับมหานครต่าง ๆ ทั่วโลก โดยยึดหลักแห่งความยุติธรรม ความเสมอภาค และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร 4. เดินทางเยือนกรุงโซล จำนวน 1 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-01-17)

100.00

17/1/2563 : - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับทราบในรายงานการเดินทางเข้าร่วมงาน 2019 Asia Cities Culture Forum (ACCF) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 0410/2223 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 - งบประมาณที่ใช้จำนวน 40,900 (สี่หมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-12-17)

90.00

17/12/2562 : ดำเนินการเบิกเงินการเดินทางเข้างาน 2019 Asia Cities Culture Forum (ACCF) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอรายงานผลการเดินทางฯ เรียนผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-11-18)

70.00

18/11/2562 : คณะผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางเข้าร่วมงาน 2019 Asia Cities Culture Forum (ACCF) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนตั้งเรื่องเบิกเงินการเดินทางเข้างานฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-10-15)

30.00

15/10/2562 : อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบเข้าร่วมการประชุม 2019 Asia Cities Culture Forum ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้องหรือเมืองฉันมิตรที่ได้มีการลงนามความสัมพันธ์เพื่อกำหนดการแลกเปลี่ยนการเยือน การรับรอง และกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกัน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กำหนดรายละเอียดความร่วมมือและจัดทำกำหนดการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:นำเรียนผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อขอความเห็นชอบดำเนินการ ดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรม
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการดำเนินโครงการและรายงานให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04160000-3967

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04160000-3967

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0416-1004

ตัวชี้วัด : 1. ความสำเร็จของการเชื่อมโยงโอกาสจากงานด้านการต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยจัดหาและเชื่อมโยงองค์ความรู้จากต่างประเทศในด้านการพัฒนาเมืองรวมทั้งการบริหารจัดการน้ำสู่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย เมือง/ประเทศ : 3

ผลงานที่ทำได้ เมือง/ประเทศ : 7

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เมือง/ประเทศ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
6.00

100 / 100
4
7.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **