ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

8.8 โครงการพัฒนาเยาวชนกรุงเทพมหานครร่วมกับเมืองพี่เมืองน้อง (เยาวชนกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนเมืองต้าเหลียน) : 04160000-3968

** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

31.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 31.00

นางจิราภรณ์ ปึงประวัติ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

โครงการพัฒนาเยาวชนกรุงเทพมหานครร่วมกับเมืองพี่เมืองน้อง เป็นอีกหนึ่งโครงการความร่วมมือที่มีความสำคัญในการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนกรุงเทพมหานครได้มีประสบการณ์การเรียนรู้กับเยาวชนในต่างประเทศผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อศึกษาและสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันทั้งในเรื่องการศึกษา สังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และศิลปวัฒนธรรม โดยคาดว่าจะมีเมืองที่ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมเชิญเยาวชนกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 8 เมือง ได้แก่ กรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ เมืองต้าเหลียน มณฑลชานตง นครอู่ฮั่น กรุงโซล เมืองแตกู จังหวัดฟูกูโอกะ นอกจากนี้มีเมืองที่เชิญเยาวชนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมในด้านการแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ นครเฉิงตู เมืองปูซาน และกรุงโซล และอาจเป็นไปได้ว่าจะมีเมืองที่ประสงค์เชิญและแสวงหาความร่วมมือด้านพัฒนาเยาวชนกับกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นอีก เช่น กรุงมอสโก เป็นต้น

04160100/04160100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองต่าง ๆ ตามนโยบายด้านการขยายความสัมพันธ์กับเมืองในต่างประเทศตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) 2. เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 3. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

สำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานครดำเนินการนำคณะเยาวชนกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครเดินทางเยือนเมืองพี่เมืองน้องที่มีการเชิญร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเยาวชนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น กรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ เมืองต้าเหลียน มณฑลชานตง นครอู่ฮั่น กรุงโซล เมืองแตกู จังหวัดฟูกูโอกะ เป็นต้น ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 40

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๓.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 31.00 (2020-05-13)

31.00

2020-5-13 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงแพร่ระบาด สำนักงานการต่างประเทศจึงได้มีหนังสือ No.0410/450 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 แจ้งยกเลิกโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองต้าเหลียนในปี 2563 และจะดำเนินการอีกครั้งในปี 2564 เมื่อสถานการณ์อยู่ในสภาวะปกติ

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องยกเลิกโครงการ

** อุปสรรคของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องยกเลิกโครงการ

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2020-04-13)

29.00

13/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...กระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสําคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์2563และกรุงเทพมหานครได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันยังคงแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและเพิ่มสูงขึ้น ทําให้โครงการฯ ต้องเลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและเพิ่มสูงขึ้น อาจทำให้โครงการฯ ต้องเลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาปกติ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2020-03-12)

27.00

12/3/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...กระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 และกรุงเทพมหานครได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันยังคงแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและเพิ่มสูงขึ้น ทำให้โครงการฯ ต้องเลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและเพิ่มสูงขึ้น อาจทำให้โครงการฯ ต้องเลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาปกติ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-14)

25.00

14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานกำหนดการเดินทางกับเมือง และประกาศผลการคัดเลือกเยาวชน พร้อมอบรมเตรียมความพร้อมเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-14)

20.00

14/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศรับสมัครเยาวชนกรุงเทพมหานครเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนเข้าร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-13)

15.00

13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศรับสมัครเยาวชนกรุงเทพมหานครเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนเข้าร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-18)

10.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับความเห็นชอบจากปลัดกรุงเทพมหานครในการดำเนินโครงการและประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานกับเมืองเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานกับเมืองพี่เมืองน้องต่าง ๆ ในเรื่องกิจกรรมและกำหนดการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขอความเห็นชอบให้ดำเนินโครงการและรับสมัครเยาวชนจากปลัดกรุงเทพมหานคร
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการคัดเลือกเยาวชนกรุงเทพมหานครที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนเยาวชนกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมของเมือง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:เดินทางเยือนตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:จัดทำรายงานผลของโครงการต่อปลัดกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04160000-3968

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04160000-3968

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0416-1009

ตัวชี้วัด : 8. ร้อยละของการนำความรู้เรื่องการไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างประเทศมาประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 40.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 18.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.00

100 / 100
2
18.00

100 / 100
3
18.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **