ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

1.10 โครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองพี่เมืองน้อง (การให้การต้อนรับคณะฯ กรุงนูร์-สุลต่าน) : 04160000-3989

** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

6.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 6.00

นางสาวพลอยนภัส พัฒน์ธนัย 1521

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

- ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมถือเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะไร้พรมแดน และพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าประเด็นปัญหาระดับโลกเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับประเด็นปัญหาของท้องถิ่น สำนักงานการต่างประเทศเห็นว่าการส่งเสริมความเข้าใจอันดีกับมหานครหรือเมืองในต่างประเทศจะนำไปสู่ความร่วมมือระดับท้องถิ่นในด้านต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันเพื่อแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเมืองอย่างเป็นรูปธรรม กรุงเทพมหานครได้สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับต่างประเทศกับหลายเมืองในหลากหลายภูมิภาคของโลก ก่อให้เกิดความร่วมมือกันลักษณะสองฝ่าย (Bilateral Cooperation) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างกันอย่างแน่นแฟ้นอันจะนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนระหว่างเมืองเพื่อประโยชน์ของประชาชานและความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาร่วมกันทั้งสองฝ่าย - ในโอกาสที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม่ สำนักงานการต่างประเทศจึงจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองพี่เมืองน้องเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครเพื่อส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์กับเมืองพี่เมืองน้องและเมืองฉันมิตรของกรุงเทพมหานครอาทิเช่น การเดินทางเยือนเพื่อหารือความร่วมมือด้านต่างๆ ในอนาคต การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยเมืองพี่เมืองน้องและเมืองฉันมิตรการให้การต้อนรับการเยือนของเมืองพี่เมืองน้องและเมืองฉันมิตร รวมทั้งเมืองการขยายความสัมพันธ์ หรือมีความร่วมมือกับเมืองอื่นๆ ในด้านต่าง ๆ ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ลงนามในความตกลงเมืองพี่เมืองน้องและเมืองฉันมิตรกับเมืองต่าง ๆ จำนวน 35 เมืองใน 18 ประเทศซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต จึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันในระดับผู้บริหารเมืองเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอันเป็นหนึ่งในเจตนารมณ์ของการลงนามความตกลงเมืองพี่เมืองน้องและความตกลงฉันมิตรอีกด้วย

04160100/04160100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริม กระชับ และขยายความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับมหานครและเมืองในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 2. เพื่อพัฒนาการติดต่อโดยตรงและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างกรุงเทพมหานครกับมหานครและเมืองในต่างประเทศ 3. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การให้คำปรึกษาหารือ แนะนำแนวทางแก้ไขปัญหารวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระดับผู้บริหารและเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศตามวัตถุประสงค์ของการเป็นเมืองพี่เมืองน้องและเมืองฉันมิตร

เป้าหมายของโครงการ

1. นำผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนเมืองพี่เมืองน้องและเมืองฉันมิตรของกรุงเทพมหานคร รวมถึงดำเนินการให้การต้อนรับการเยือนของเมืองพี่เมืองน้อง เมืองฉันมิตร และเมืองต่างๆ และการเข้าร่วมกิจกรรมตามคำเชิญของเมืองพี่เมืองน้องรวมทั้งกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือตามกรอบความตกลงเมืองพี่เมืองน้อง 2. เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความร่วมมือและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมืองพี่เมืองน้อง 3. ดำเนินการสร้างสัมพันธภาพ และขยายขอบเขตการสร้างหรือการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับมหานครต่าง ๆ ทั่วโลก โดยยึดหลักแห่งความยุติธรรม ความเสมอภาค และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร 4. ต้อนรับคณะฯ กรุงนูร์-สุลต่าน จำนวน 1 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2020-06-17)

6.00

17/6/2563 : ขอชะลอโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2020-05-19)

6.00

19/5/2563 : ขอชะลอโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2020-03-17)

6.00

17/3/2563 : ชะลอการดำเนินการโครงการฯ เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตคาซัคสถานประจำประเทศไทยแจ้งเลื่อนการเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครของนาย Altay Kulginov นายกเทศมนตรีกรุงนูร์-สุลต่าน ซึ่งมีกำหนดการเดิมในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563 เปลี่ยนเป็นเลื่อนออกไปไม่มีกำหนด เนื่องจากการชะลอโครงการก่อสร้างอนุสาวรีย์ Baiterek ณ กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผลมาจากการปรับงบประมาณให้เหมาะสมกับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน โดยจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบต่อไป รายละเอียดตามไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงแพร่ระบาดทำให้โครงการฯ ต้องชะลอออกไป โดยจะกลับมาดำเนินโครงการฯ อีกครั้งเมื่อสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เข้าสู่ภาวะปกติ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-02-17)

5.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2020-01-17)

4.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-12-17)

3.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-11-18)

2.00

18/11/2562 : เดือนตุลาคม 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงาน = 1 % เดือนพฤศจิกายน 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงาน = 2 % หมายเหตุ: ผู้รับผิดชอบได้รายงานรายละเอียดการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองพี่เมืองน้อง (การให้การต้อนรับคณะฯ กรุงนูร์-สุลต่าน) ในเดือนตุลาคมเรียบร้อยแล้ว แต่เกิดจากข้อผิดพลาดของระบบ โครงการฯในระบบหายทำให้ต้องสร้างโครงการดังกล่าวและรายงานใหม่ในเดือนพฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้องหรือเมืองฉันมิตรที่ได้มีการลงนามความสัมพันธ์เพื่อกำหนดการแลกเปลี่ยนการเยือน การรับรอง และกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกัน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กำหนดรายละเอียดความร่วมมือและจัดทำกำหนดการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:นำเรียนผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อขอความเห็นชอบดำเนินการ ดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรม
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการดำเนินโครงการและรายงานให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04160000-3989

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04160000-3989

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0416-1004

ตัวชี้วัด : 1. ความสำเร็จของการเชื่อมโยงโอกาสจากงานด้านการต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยจัดหาและเชื่อมโยงองค์ความรู้จากต่างประเทศในด้านการพัฒนาเมืองรวมทั้งการบริหารจัดการน้ำสู่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย เมือง/ประเทศ : 3.0000

ผลงานที่ทำได้ เมือง/ประเทศ : 5.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เมือง/ประเทศ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
5.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **