ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการทุนส่งเสริมการทางการแพทย์และสาธารณสุข : 07000000-3497

สำนักการแพทย์

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นางจิรัฐคณา จันทร์งามโทร 02-220-8000 ต่อ 11528

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

จากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่กำหนดให้การวิจัย นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับความก้าวหน้าและการสร้างรายได้ของประเทศไทย โรงพยาบาลกลาง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพ ภาระงานต่างๆ มีความสัมพันธ์กับงานวิจัย แต่ในปัจจุบันงานวิจัยของโรงพยาบาลกลาง ยังมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนบุคลากรในโรงพยาบาล โดยอุปสรรคสำคัญประการหนึ่งได้แก่ การขาดเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย เนื่องจากงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์มีค่าใช้จ่ายที่สูง ดังนั้นเพื่อให้การสนับสนุนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัย โรงพยาบาลกลาง จึงมีความจำเป็นที่ต้องขออนุมัติทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์ เพื่อเป็นอีกทางเลือกของแหล่งทุนวิจัยให้แก่นักวิจัย ให้สามารถผลิตผลงานวิจัยตอบสนองนโยบายของสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

07051600/07051600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในโรงพยาบาลกลาง 2 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรโรงพยาบาลกลางสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการทำวิจัยมาปรับใช้กับงานที่ได้รับมอบหมาย

เป้าหมายของโครงการ

โรงพยาบาลกำหนดให้มีการส่งเสริมและให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัย แก่บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลกลางหลังผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 200,000.- บาท

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๓.๑ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-27)

30.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... คณะกรรมการพิจารณาทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์ ประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยที่แจ้งความจำนงขอรับทุนส่งเสริมการวิจัย จำนวน 3 โครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการได้รับอนุมัติจากสำนักการแพทย์ - ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรโรงพยาบาลกลางทราบ เพื่อยื่นเอกสารขอรับทุนสนับสนุนการทำวิวจัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-26)

5.00

26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ศึกษาข้อมูลโครงการและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนส่งเสริมการวิจัยโรงพยาบาลกลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ประกาศรับสมัครให้ทุนส่งเสริมงานวิจัย
:5%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 4
:บุคลากรโรงพยาบาลกลางเสนอโครงการวิจัย ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร เพื่อของรับทุนส่งเสริมการวิจัยอ้างตามคู่มือการขอรับทุนส่งเสริมการวิจัยโรงพยาบาลกลาง พ.ศ. 2562
:20%
เริ่มต้น :2020-01-02
สิ้นสุด :2020-01-02
ขั้นตอน 5
:ประชุมพิจารณาอนุมัติทุน โดยคณะกรรมการพิจารณาทุนส่งเสริมการวิจัย โรงพยาบาลกลาง
:10%
เริ่มต้น :2020-01-02
สิ้นสุด :2020-01-02
ขั้นตอน 6
:แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติทุนส่งเสริมการวิจัยโรงพยาบาลกลาง
:5%
เริ่มต้น :2020-01-02
สิ้นสุด :2020-01-02
ขั้นตอน 7
:ทำหนังสือสัญญาปฏิบัติงานวิจัยที่ได้รับทุนในโครงการทุนส่งเสริมการวิจัย โรงพยาบาลกลาง
:5%
เริ่มต้น :2020-01-02
สิ้นสุด :2020-01-02

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3497

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3497

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0798

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลงานวิจัย/Innovation/R2R ที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 35.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **