ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข : 07000000-3497

สำนักการแพทย์ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางจิรัฐคณา จันทร์งามโทร 02-220-8000 ต่อ 11528

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

จากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่กำหนดให้การวิจัย นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับความก้าวหน้าและการสร้างรายได้ของประเทศไทย โรงพยาบาลกลาง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพ ภาระงานต่างๆ มีความสัมพันธ์กับงานวิจัย แต่ในปัจจุบันงานวิจัยของโรงพยาบาลกลาง ยังมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนบุคลากรในโรงพยาบาล โดยอุปสรรคสำคัญประการหนึ่งได้แก่ การขาดเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย เนื่องจากงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์มีค่าใช้จ่ายที่สูง ดังนั้นเพื่อให้การสนับสนุนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัย โรงพยาบาลกลาง จึงมีความจำเป็นที่ต้องขออนุมัติทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์ เพื่อเป็นอีกทางเลือกของแหล่งทุนวิจัยให้แก่นักวิจัย ให้สามารถผลิตผลงานวิจัยตอบสนองนโยบายของสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

07050000/07050000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในโรงพยาบาลกลาง 2 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรโรงพยาบาลกลางสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการทำวิจัยมาปรับใช้กับงานที่ได้รับมอบหมาย

เป้าหมายของโครงการ

โรงพยาบาลกำหนดให้มีการส่งเสริมและให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัย แก่บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลกลางหลังผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 200,000.- บาท

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ%
๑.๖.๓.๑ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-18)

100.00

18/09/2563 : - ฝ่ายงบประมารการเงินและบัยชี จ่ายเงินทุนส่งเสริมการวิจัยงวดที่ 2 ใหเแก่หัวหน้าโครงการวิจัยจำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 86,500 (แปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) - กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัย รพ.กลาง ส่งรายงานการประเมินผลโครงการไปยังฝ่ายวิชาการและแผนงานเพื่อตรวจสอบและส่งรายงานผลโครงการไปยังสำนักการแพทย์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-19)

80.00

19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - โครงการวิจัยทีได้รับอนุมัติทุนส่งเสริมการวิจัยทั้ง 3 โครงการ ได้ทำการศึกาาเสร็จสิ้น - หัวหน้าโครงการทั้ง 3 โครงการ ส่งเอกสารเพื่อใช้ประกอบการเบิกงานทุนส่งเสริมการวิจัย (งวดที่ 2) - คณะกรรมการพิจารณาทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์ ประชุมครั้งที่ 3 /2563 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินทุนส่งเสริมการวิจัย งวดที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-17)

70.00

17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัยส่งบันทึกติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-19)

65.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - รอหัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมติทุนส่งเสริมการวิจัย ทั้ง 3 โครงการส่งรายงานความก้าวหน้า - ไม่มีบุคาลากรยื่นขอทุนส่งเสริมการวิจัยเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-20)

65.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้วิจัยโครงการยังไม่ส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยมายังกลุ่มงานส่งเสริมการวิจัย อีกทั้ง รอบุคลากรโรงพยาบาลกลาง ยื่นขออนุมัติการส่งเสริมทุนวิจัยเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-20)

60.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ฝ่ายงบประมารกรเงินและบัญชีจ่ายเงินทุนส่งเสริมการวิจัย งวดที่ 1 ให้แก่หัวหน้าโครงการวิจัย จำนวน 3 โครงการ เป็น เงิน 69,500 บาท (หกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-18)

55.00

18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชีอยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายทุนส่งเสริมการวิจัย งวดที่ 1 ให้แก่หัวหน้าโครงการวิจัย จำนวน 3 โครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-28)

50.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชี ดำเนินการเบิกจ่ายทุนส่งเสริมการวิจัย จำนวนร้อยละ 50 ของทุนส่งเสริมการวิจัยให้แก่หัวหน้าโครงการวิจัย ดังนี้ 1. โครงการเรื่อง การศึกษานำร่องความสัมพันธ์ระหว่างไบโอมาร์คเกอร์และภาวะแตกตัวของเม็ดเลือดแดงในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย ของนายบุญชู สุนทรโอภาส ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ จำนวน 50,000 บาท 2. โครงการวิจัย เรื่อง ความชุกการเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างการแยกชั้นฝากระจกตาด้วยเครื่องเฟมโตเชคเคิลเลเซอร์ ความถี่ 200 กิโลเฮิร์ตซ์ ในผู้ป่วยที่เข้ารับการทำเลสิก ของนางสาวนพมาศ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ จำนวน 11,500 บาท 3. โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลในการผ่าตัดรักษาต่อมลูกหมากโตด้วยวิธีการเลาะออกทั้งก้อนด้วยไฟฟ้ากับวิธีการตัดไฟฟ้า ของนายชวินทื สุขะพิริยะ ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ จำนวน 8,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-30)

40.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่าง...ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 เพื่อเบิกจ่ายทุนส่งเสริมวิจัย ร้อยะละ 50 จำนวน 3 โครงการ 1) โครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษานำร่องความสัมพันธ์ระหว่างไบโอมาร์คเกอร์และภาวะแตกตัวของเม็ดเลือดแดงในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย" ของ นายบุญชู สุนทรโอภาส ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ 2) โครงการวิจัย เรื่อง "ความชุกการเกิดภาวะความแทรกซ้อนระหว่างการแยกชั้นฝากระจกตาด้วยเครื่องเฟมโตเชคเคิลเลเซอร์ ความถี่ 200 กิโลเฮิร์ตซ์ ในผู้ป่วยที่เข้ารับการทำเลสิค" ของนางสาวนพมาศ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ตำแหน่ง นายแพทยืชำนาญการ 3) โครงการวิจัย เรื่อง " การศึกาาเปรียยบเทียบประสิทธิผลในการผ่าตัดรักษาต่อมลูกหมากโตด้วยวิธีการเลาะออกทั้งก้อนด้วยไฟฟ้ากับการตัดด้วยไฟฟ้าของ นายชวินท์ สุขะพิริยะ ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-27)

30.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... คณะกรรมการพิจารณาทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์ ประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยที่แจ้งความจำนงขอรับทุนส่งเสริมการวิจัย จำนวน 3 โครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการได้รับอนุมัติจากสำนักการแพทย์ - ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรโรงพยาบาลกลางทราบ เพื่อยื่นเอกสารขอรับทุนสนับสนุนการทำวิวจัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-26)

5.00

26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ศึกษาข้อมูลโครงการและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนส่งเสริมการวิจัยโรงพยาบาลกลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประกาศรับสมัครให้ทุนส่งเสริมงานวิจัย
:5%
เริ่มต้น :2019-12-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-02 00:00:00
ขั้นตอน 4
:บุคลากรโรงพยาบาลกลางเสนอโครงการวิจัย ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร เพื่อของรับทุนส่งเสริมการวิจัยอ้างตามคู่มือการขอรับทุนส่งเสริมการวิจัยโรงพยาบาลกลาง พ.ศ. 2562
:20%
เริ่มต้น :2020-01-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-02 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประชุมพิจารณาอนุมัติทุน โดยคณะกรรมการพิจารณาทุนส่งเสริมการวิจัย โรงพยาบาลกลาง
:10%
เริ่มต้น :2020-01-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-02 00:00:00
ขั้นตอน 6
:แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติทุนส่งเสริมการวิจัยโรงพยาบาลกลาง
:5%
เริ่มต้น :2020-01-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-02 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ทำหนังสือสัญญาปฏิบัติงานวิจัยที่ได้รับทุนในโครงการทุนส่งเสริมการวิจัย โรงพยาบาลกลาง
:5%
เริ่มต้น :2020-01-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-02 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3497

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3497

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0798

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลงานวิจัย/Innovation/R2R ที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 35

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 54.11

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
51.22

0 / 0
4
54.11

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **