ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2563 (ครั้งที่ 17) : 07000000-3505

สำนักการแพทย์ : (2563)

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

นางสาวพรศิริ ตระกูลขจรศักดิ์ โทร 3512

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

โปรดระบุ การจัดประชุมวิชาการเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถ ให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพในหน่วยงานสาธารณสุข ได้มีโอกาสพัฒนาองค์ความรู้ และแนวทางปฏิบัติที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เป็นการกระตุ้นเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์นำไปพัฒนาการดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโรงพยาบาลตากสินยังเป็นสถาบันการเรียนรู้ของแพทย์มีภารกิจหลักด้านการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้มีการจัดการประชุมวิชาการ เพื่อให้แพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข แสะสถาบันเอกชน เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยได้ตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและก้าวกระโดด ซึ่งเป็นทิศทางขององค์กร ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

07060000/07060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

โปรดระบุ 1 เพื่อให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางสาธารณสุขอื่นๆ ได้พัฒนาองค์ความรู้ และแนวทางปฏิบัติที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงอย่างมีประสิทธิภาพ 2 เพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านสาธารณสุข ที่เป็นประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข 3 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัดสำนักการแพทย์ และเอกชน ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และปัญหาต่างๆ ในการดูแลผู้ป่วย

เป้าหมายของโครงการ

โปรดระบุ จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2563 (ครั้งที่ 17) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 255 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวนทั้งสิ้น 200 คน ดังนี้ 1. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักการแพทย์ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ ตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค เภสัชกร นักรังสีการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการสถิติ นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย นักวิชาการสาธารณสุข บรรณารักษ์ นักจัดการงานทั่วไป ผู้ช่วย-ทันตแพทย์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงาน-สถิติ จำนวน 180 คน 2. บุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 คน 3. บุคคลภายนอกตามเป้าหมายของโครงการ จำนวน 10 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 55 คน ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน จำนวน 40 คน 2. วิทยากร จำนวน 15 คน ดังนี้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๓.๑ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-16)

40.00

16/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก....อ้างถึง ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/926 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาสรุปการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้เวียนแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทราบและดำเนินการ ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่องสรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจากสรุปการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในข้อสั่งการที่ 10. สั่งให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :โรงพยาบาลตากสิน พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกัน ลดความเสี่ยงและความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถคาดคะเนความรุนแรงที่จะเกิดได้ ประกอบกับโรงพยาบาลตากสินดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ แและบุคลากรของโรงพยาบาลตากสินมีหน้าที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตากสิน จึงมีความจำเป็นต้องขอยกเลิกโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2563 (ครั้งที่17)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-19)

40.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ดำเนินการเวียนขอรายชื่อบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเข้าร่วมประชุม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-26)

35.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้คัดเลือกคณะกรรมการการจัดงานชุดใหม่เรียบร้อยแล้ว ได้กำหนดวันจัดงานเป็นวันที่ 21 - 22 ก.ค. 2563 และอยู่ระหว่างการหาหัวข้อในการจัดการประชุมฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-27)

20.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงวันจัดอบรมฯจากเดิมเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม เพื่อขอเงินประจำงวดและอยู่ระหว่างประชุมคณะกรรมการแต่ละชุดเพื่อคอยประสานงานและกำหนดวันจัดและหัวข้อการประชุม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-24)

15.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างการประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและกำหนดการประชุมวิชาการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-21)

10.00

21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 2
:ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ-ส่ง และเก็บรักษาเงิน
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร และบุคคลภายนอกตามเป้าหมายของโครงการ เข้ารับการประชุม
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 5
:จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อจัดทำแผนการประชุมวิชาการ 2563 (ครั้งที่ 17) และมอบหมายงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 6
:ประสานวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการประชุมตามกำหนดการ
:35%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 8
:ประเมินผลการอบรม และนำเสนอผลสรุปการประชุมต่อผู้บริหารสำนักการแพทย์
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01
ขั้นตอน 9
:จัดทำและเสนอแบบประเมิน สพข.2/2559
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3505

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3505

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0798

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลงานวิจัย/Innovation/R2R ที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 35.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 54.1100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
51.22

0 / 0
4
54.11

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **