ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข : 07000000-3506

สำนักการแพทย์ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการวิจัย โทร 3602

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

โปรดระบุ โรงพยาบาลตากสินเป็นโรงพยาบาลที่มีภารกิจในการให้บริการด้านสาธารณสุขขั้นตติยภูมิในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครครอบคลุมด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพด้วยความเสมอภาคตามมาตรฐาน การส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการพัฒนามีอยู่หลายด้านทั้งด้านการสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การส่งเสริมให้ได้รับความรู้โดยการประชุมวิชาการ ฝึกอบรม และการสัมมนาทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน และการส่งเสริมให้บุคลากรโรงพยาบาลมีการทำวิจัยในงานที่เกี่ยวข้อง หากหน่วยงานสามารถให้การสนับสนุนในด้านการให้ทุนส่งเสริมการทำวิจัยแก่บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขสามารถช่วยผลักดันให้ผู้ทำวิจัยผลิตผลงานเพิ่มมากขึ้นให้สอดคล้องกับนโยบายภารกิจหลักของสำนักการแพทย์ และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

07060000/07060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

โปรดระบุ 1 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรโรงพยาบาลตากสินสนใจในการทำวิจัยมากขึ้น 2 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรโรงพยาบาลตากสินสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการทำวิจัย มาปรับใช้กับงานที่ได้รับมอบหมาย 3 เพื่อให้ผลการทำวิจัยได้มีการตีพิมพ์และเผยแพร่ความรู้ลงในวารสารต่างๆ เพื่อประโยชน์ในด้านการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

เป้าหมายของโครงการ

โปรดระบุ โรงพยาบาลจึงกำหนดให้มีการส่งเสริมและให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัย แก่บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลตากสินหลังผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 200,000.- บาท

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๓.๑ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-24)

100.00

24/08/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินทุนส่งเสริมการวิจัย โรงพยาบาลตากสิน (งวดที่ 1) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 54,190.- บาท (ห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) และได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขเสนอต่อผู้บริหารโรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว (หมายเหตุ : เงินทุนส่งเสริมการวิจัย งวดที่ 2 จะทำการเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-07-29)

55.00

29/07/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินทุนส่งเสริมการวิจัย โรงพยาบาลตากสิน (งวดที่ 1) เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 54,190.- บาท (ห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-22)

50.00

22/06/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินทุนส่งเสริมการวิจัย โรงพยาบาลตากสิน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 108,380.-บาท (หนึ่งแสนแปดพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-22)

45.00

22/05/2563 : จากการประชุมพิจารณาอนุมัติทุน โดยคณะกรรมการพิจารณาทุนส่งเสริมการวิจัย โรงพยาบาลตากสินเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขให้แก่บุคลากร จำนวน 3 ราย มีรายละเอียด ดังนี้ นางสาวศิรสุดา โสมนัส ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม ได้รับเงินทุนสนับสนุนโครงการวิจัย จำนวน 29,180 บาท นางหัทยา ธัญจรูญ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ได้รับเงินทุนสนับสนุนโครงการวิจัย จำนวน 27,000 บาท และนายณัฐวัฒน์ วงษ์ไชยคณากร ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานจักษุวิทยา ได้รับเงินทุนสนับสนุนโครงการวิจัย จำนวน 52,200 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 108,380 บาท (หนึ่งแสนแปดพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-17)

40.00

17/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดทำสรุปรายงานการประชุมพิจารณาอนุมัติทุน โดยคณะกรรมการพิจารณาทุนส่งเสริมการวิจัย โรงพยาบาลตากสิน โดยมีบุคลากรโรงพยาบาลตากสินที่ยื่นขอรับทุนส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวศิรสุดา โสมนัส ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม นางหัทยา ธัญจรูญ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และนายณัฐวัฒน์ วงษ์ไชยคณากร ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-19)

35.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดเตรียมประชุมพิจารณาอนุมัติทุนโดยคณะกรรมการพิจารณาทุนส่งเสริมการวิจัยโรงพยาบาลตากสิน ซึ่งจะประชุมในวันที่ 3 เมษายน 2563 โดยมีบุคลากรโรงพยาบาลตากสินที่ยื่นขอรับทุนส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวศิรสุดา โสมนัส ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม นางหัทยา ธัญจรูญ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และนายณัฐวัฒน์ วงษ์ไชยคณากร ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-27)

30.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขณะนี้มีบุคลากรโรงพยาบาลตากสินยื่นเอกสารเสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับทุนส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวศิรสุดา โสมนัส ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม นางหัทยา ธัญจรูญ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และนายณัฐวัฒน์ วงษ์ไชยคณากร ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 30

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-27)

25.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขณะนี้มีบุคลากรโรงพยาบาลตากสินยื่นเอกสารเสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับทุนส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวศิรสุดา โสมนัส ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม และนางหัทยา ธัญจรูญ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ระหว่างรออนุมัติโครงการทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนส่งเสริมการวิจัย โรงพยาบาลตากสิน คำสั่งโรงพยาบาลตากสิน ที่ 908/2562 สั่ง ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการเสนอเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการทุนส่งเสริมการวิจัย โรงพยาบาลตากสิน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวนเงินทั้งสิ้น 200,000.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการเสนอเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการทุนส่งเสริมการวิจัย โรงพยาบาลตากสิน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวนเงินทั้งสิ้น 200,000.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติทุนส่งเสริมการวิจัย
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติทุนส่งเสริมการวิจัย
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนส่งเสริมการวิจัย โรงพยาบาลตากสิน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนส่งเสริมการวิจัย โรงพยาบาลตากสิน
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:บุคลากรโรงพยาบาลตากสินเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร มายังคณะกรรมการพิจารณาทุนส่งเสริมการวิจัย
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:บุคลากรโรงพยาบาลตากสินเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร มายังคณะกรรมการพิจารณาทุนส่งเสริมการวิจัย
:15%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:ประชุมพิจารณาอนุมัติทุน โดยคณะกรรมการพิจารณาทุนส่งเสริมการวิจัย โรงพยาบาลตากสิน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประชุมพิจารณาอนุมัติทุน โดยคณะกรรมการพิจารณาทุนส่งเสริมการวิจัย โรงพยาบาลตากสิน
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 5
:แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติทุนส่งเสริมการวิจัย โรงพยาบาลตากสิน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติทุนส่งเสริมการวิจัย โรงพยาบาลตากสิน
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจ่ายทุนส่งเสริมการวิจัย ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท โดยแบ่งจ่ายออกเป็น 2 งวด
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจ่ายทุนส่งเสริมการวิจัย ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท โดยแบ่งจ่ายออกเป็น 2 งวด
:40%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 7
:ประเมินผลโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ประเมินผลโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01
ขั้นตอน 8
:สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหาร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหาร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3506

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3506

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0798

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลงานวิจัย/Innovation/R2R ที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 35.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 54.1100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
51.22

0 / 0
4
54.11

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **