ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย : 07000000-3517

สำนักการแพทย์

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

น.ส.ขวัญธนา เกตุพันธ์ โทร. 02-289-7359

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร พบปัญหา และอุปสรรคในการรับ- ส่งต่อผู้ป่วยค่อนข้างมาก เนื่องจากมีข้อจํากัดในด้านต่างๆ เช่น อัตรากําลังของบุคลากรทางการแพทย์ จํานวนเตียงที่จะรับผู้ป่วย ศักยภาพของโรงพยาบาลในการให้การรักษาโรคที่มีความรุนแรง และซับซ้อน และระบบสิทธิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น ดังนั้น เพื่อเป็นการลดปัญหา และอุปสรรคต่างๆดังกล่าว ตลอดจนเป็นการช่วยให้โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ทั้ง 9 แห่งสามารถพัฒนา และดําเนินการด้านการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยได้รับการดูแลรับ-ส่งต่ออย่างมีคุณภาพ และปลอดภัย

07070000/07070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ซึ่งประกอบด้วยโรคสำคัญ 4 โรค ได้แก่ อุบัติเหตุ ศัลยกรรมประสาทและสมอง ทารกแรกเกิดคลอดก่อนกำหนด และ ออร์โธปิดิกส์

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 95 ของจำนวน ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลในสังกัด สำนักการแพทย์ ผู้ป่วยโรคสำคัญ 4 โรค ได้แก่ อุบัติเหตุ ศัลยกรรมประสาทและสมอง ทารกแรกเกิดคลอดก่อนกำหนด และ ออร์โธปิดิกส์ ที่ส่งต่อสำเร็จทั้งในและนอก รพ.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๓.๑ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-08)

25.00

8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนไตรมาสที่ ๑ ข้อมูลการส่งต่อในไตรมาสที่ ๑ เด็กแรกเกิดและคลอดก่อนกำหนดและมารดาเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด จำนวน 8 ราย รับไว้รักษา จำนวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ศัลยกรรมประสาทและสมอง จำนวน 57 ราย รับไว้รักษา จำนวน 57 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 อุบัติเหตุ จำนวน 7 ราย รับไว้รักษา จำนวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 กระดูกและข้อ จำนวน 7 ราย รับไว้รักษา จำนวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 รวมไตรมาสที่ ๑ จำนวน 79 ราย รับไว้รักษา จำนวน 79 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการให้บริการ และการประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ซึ่งประกอบด้วยโรคสำคัญ ๔ โรค ได้แก่ อุบัติเหตุ ศัลยกรรมประสาทและสมอง หลอดเลือดหัวใจ และคลอดก่อนกำหนด เพื่อจัดเก็บข้อมูลในการรายงานไตรมาสที่ 1/2563 ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-25)

15.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการให้บริการ และการประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ซึ่งประกอบด้วยโรคสำคัญ ๔ โรค ได้แก่ อุบัติเหตุ ศัลยกรรมประสาทและสมอง หลอดเลือดหัวใจ และคลอดก่อนกำหนด เพื่อจัดเก็บข้อมูลในการรายงานไตรมาสที่ 1/2563 ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการให้บริการ และการประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ซึ่งประกอบด้วยโรคสำคัญ ๔ โรค ได้แก่ อุบัติเหตุ ศัลยกรรมประสาทและสมอง หลอดเลือดหัวใจ และคลอดก่อนกำหนด เพื่อจัดเก็บข้อมูลในการรายงานไตรมาสที่ 1/2563 ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมคณะทำงานคณะทำงานพัฒนาเครือข่ายระบบบริการทางการแพทย์และระบบส่งต่อ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ปรับปรุงแนวทางในการรับส่งต่อผู้ป่วย
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 3
:จัดหาทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 4
:ประชุมชี้แจงแนวทางในการรับส่งต่อผู้ป่วยให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ
:20%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการรับส่งต่อผู้ป่วยตามคู่มือและแนวทาง ที่กำหนด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:กำกับ ติดตาม การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหาและอุปสรรคให้ผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3517

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3517

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0799

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 95.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 98.1800

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
98.18

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **