ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย : 07000000-3517

สำนักการแพทย์ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.ขวัญธนา เกตุพันธ์ โทร. 02-289-7359

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร พบปัญหา และอุปสรรคในการรับ- ส่งต่อผู้ป่วยค่อนข้างมาก เนื่องจากมีข้อจํากัดในด้านต่างๆ เช่น อัตรากําลังของบุคลากรทางการแพทย์ จํานวนเตียงที่จะรับผู้ป่วย ศักยภาพของโรงพยาบาลในการให้การรักษาโรคที่มีความรุนแรง และซับซ้อน และระบบสิทธิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น ดังนั้น เพื่อเป็นการลดปัญหา และอุปสรรคต่างๆดังกล่าว ตลอดจนเป็นการช่วยให้โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ทั้ง 9 แห่งสามารถพัฒนา และดําเนินการด้านการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยได้รับการดูแลรับ-ส่งต่ออย่างมีคุณภาพ และปลอดภัย

07070000/07070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ซึ่งประกอบด้วยโรคสำคัญ 4 โรค ได้แก่ อุบัติเหตุ ศัลยกรรมประสาทและสมอง ทารกแรกเกิดคลอดก่อนกำหนด และ ออร์โธปิดิกส์

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 95 ของจำนวน ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลในสังกัด สำนักการแพทย์ ผู้ป่วยโรคสำคัญ 4 โรค ได้แก่ อุบัติเหตุ ศัลยกรรมประสาทและสมอง ทารกแรกเกิดคลอดก่อนกำหนด และ ออร์โธปิดิกส์ ที่ส่งต่อสำเร็จทั้งในและนอก รพ.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๓.๑ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/9/2563 :ศูนย์บริการสาธารณสุขสามารถส่งตัวผู้ป่วยมารับบริการรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ได้แล้วเสร็จ ในไตรมาสที่4 จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อ 4 จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อสำเร็จจากศูนย์บริการสาธารณสุขมารับบริการรักษาในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 39588 ครั้ง 20070 ราย ได้รับการส่งต่อสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้ง 4 ไตรมาส จำนวนผู้ป่วยที่สำเร็จจากศูนย์บริการสาธารณสุขมารับบริการรักษาในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 234547 ครั้ง 121613 ราย ได้รับการส่งต่อสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-19)

80.00

19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บรวมรวบสถิติเพื่อรายงานไตรมาส4

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-17)

75.00

17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนในไตรมาสที่ 3 ๑ ต.ค. 61 – ๑๕ ธ.ค. 61 เด็กแรกเกิดและคลอดก่อนกำหนดและมารดาเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด จำนวน 8 ราย รับไว้รักษา จำนวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ศัลยกรรมประสาทและสมอง จำนวน 21 ราย รับไว้รักษา จำนวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 อุบัติเหตุ จำนวน 2 ราย รับไว้รักษา จำนวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 กระดูกและข้อ จำนวน 3 ราย รับไว้รักษา จำนวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 รวมไตรมาสที่ 3 จำนวน 34 ราย รับไว้รักษา จำนวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 รวม 3 ไตรมาส เด็กแรกเกิดและคลอดก่อนกำหนดและมารดาเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด จำนวน 23 ราย รับไว้รักษา จำนวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ศัลยกรรมประสาทและสมอง จำนวน 128 ราย รับไว้รักษา จำนวน 128 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 อุบัติเหตุ จำนวน 13 ราย รับไว้รักษา จำนวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 กระดูกและข้อ จำนวน 14 ราย รับไว้รักษา จำนวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งสิ้น จำนวน 178 ราย รับไว้รักษา จำนวน 178 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-15)

65.00

15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติในไตรมาสที่3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-13)

65.00

13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติในไตรมาสที่3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-15)

60.00

15/4/2563 : ไตรมาสที่ 2 ข้อมูลการส่งต่อในไตรมาสที่ 2 เด็กแรกเกิดและคลอดก่อนกำหนดและมารดาเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด จำนวน 7 ราย รับไว้รักษา จำนวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ศัลยกรรมประสาทและสมอง จำนวน 50 ราย รับไว้รักษา จำนวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 อุบัติเหตุ จำนวน 4 ราย รับไว้รักษา จำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 กระดูกและข้อ จำนวน 4 ราย รับไว้รักษา จำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 รวมไตรมาสที่ 2 จำนวน 65 ราย รับไว้รักษา จำนวน 65 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 รวม 2 ไตรมาส เด็กแรกเกิดและคลอดก่อนกำหนดและมารดาเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด จำนวน 15 ราย รับไว้รักษา จำนวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ศัลยกรรมประสาทและสมอง จำนวน 107 ราย รับไว้รักษา จำนวน 107 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 อุบัติเหตุ จำนวน 11 ราย รับไว้รักษา จำนวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 กระดูกและข้อ จำนวน 11 ราย รับไว้รักษา จำนวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้ง 2 ไตรมาส จำนวน 143 ราย รับไว้รักษา จำนวน 143 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-19)

45.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการให้บริการ และการประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ซึ่งประกอบด้วยโรคสำคัญ 4 โรค ได้แก่ อุบัติเหตุ ศัลยกรรมประสาทและสมอง หลอดเลือดหัวใจ และคลอดก่อนกำหนด เพื่อจัดเก็บข้อมูลในการรายงานไตรมาสที่ 2/2563 ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-11)

35.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการให้บริการ และการประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ซึ่งประกอบด้วยโรคสำคัญ ๔ โรค ได้แก่ อุบัติเหตุ ศัลยกรรมประสาทและสมอง หลอดเลือดหัวใจ และคลอดก่อนกำหนด เพื่อจัดเก็บข้อมูลในการรายงานไตรมาสที่ 2/2563 ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-08)

25.00

8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนไตรมาสที่ ๑ ข้อมูลการส่งต่อในไตรมาสที่ ๑ เด็กแรกเกิดและคลอดก่อนกำหนดและมารดาเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด จำนวน 8 ราย รับไว้รักษา จำนวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ศัลยกรรมประสาทและสมอง จำนวน 57 ราย รับไว้รักษา จำนวน 57 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 อุบัติเหตุ จำนวน 7 ราย รับไว้รักษา จำนวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 กระดูกและข้อ จำนวน 7 ราย รับไว้รักษา จำนวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 รวมไตรมาสที่ ๑ จำนวน 79 ราย รับไว้รักษา จำนวน 79 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการให้บริการ และการประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ซึ่งประกอบด้วยโรคสำคัญ ๔ โรค ได้แก่ อุบัติเหตุ ศัลยกรรมประสาทและสมอง หลอดเลือดหัวใจ และคลอดก่อนกำหนด เพื่อจัดเก็บข้อมูลในการรายงานไตรมาสที่ 1/2563 ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-25)

15.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการให้บริการ และการประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ซึ่งประกอบด้วยโรคสำคัญ ๔ โรค ได้แก่ อุบัติเหตุ ศัลยกรรมประสาทและสมอง หลอดเลือดหัวใจ และคลอดก่อนกำหนด เพื่อจัดเก็บข้อมูลในการรายงานไตรมาสที่ 1/2563 ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการให้บริการ และการประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ซึ่งประกอบด้วยโรคสำคัญ ๔ โรค ได้แก่ อุบัติเหตุ ศัลยกรรมประสาทและสมอง หลอดเลือดหัวใจ และคลอดก่อนกำหนด เพื่อจัดเก็บข้อมูลในการรายงานไตรมาสที่ 1/2563 ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมคณะทำงานคณะทำงานพัฒนาเครือข่ายระบบบริการทางการแพทย์และระบบส่งต่อ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ปรับปรุงแนวทางในการรับส่งต่อผู้ป่วย
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 3
:จัดหาทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 4
:ประชุมชี้แจงแนวทางในการรับส่งต่อผู้ป่วยให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ
:20%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการรับส่งต่อผู้ป่วยตามคู่มือและแนวทาง ที่กำหนด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:กำกับ ติดตาม การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหาและอุปสรรคให้ผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3517

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3517

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0799

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 95.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 97.5300

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
98.18

100 / 100
2
97.69

100 / 100
3
96.47

0 / 0
4
97.53

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **