ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2563 : 07000000-3544

สำนักการแพทย์ : (2563)

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

นางสาวญาสุมน ศรีคำแหง โทร 8866

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์เป็นโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นโรงพยาบาล ขนาด 151 เตียง กำลังพัฒนาเพื่อสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ทีมีคุณภาพในการให้การบริการ ดูแลผู้ใช้บริการทางด้านสุขภาพในสถานบริการสาธารณสุข สิ่งที่ผู้ใช้บริการคาดหวังต้องการและพึงพอใจ คือการได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และการดูแลอย่างเอื้ออาทร มีคุณภาพ ให้บริการอย่างเสมอภาค ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จึงจัดให้มีการประชุมวิชาการประจำปี เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลและผู้เข้าประชุมได้นำความรู้ ทักษะและแนวคิด ไปพัฒนาตนเองและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

07130000/07130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ผู้เข้าประชุมวิชาการได้รับทราบนโยบายด้านคุณภาพชีวิตของกรุงเทพมหานคร 2.2 เพื่อให้ผู้เข้าประชุมวิชาการได้เพิ่มพูนความรู้ และวิทยาการที่ทันสมัย 2.3 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สนใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประชุมวิชาการ สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในงานได้

เป้าหมายของโครงการ

จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 122 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน ดังนี้ 1) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน และระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ ตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบำบัด เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการสุขาภิบาล นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี นักโภชนาการ นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บรรณารักษ์ นักเวชนิทัศน์ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ นายช่างเทคนิค เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โภชนาการ ผู้ช่วยทันตแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานสาธารณสุข พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ จำนวน 75 คน 2) บุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พนักงานรับโทรศัพท์ พนักงานเปล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานทั่วไป จำนวน 20 คน 3) บุคคลภายนอกซึ่งปฏิบัติงานในโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จำนวน 5 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 22 คน ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 20 คน 2) วิทยากร จำนวน 2 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-05-18)

25.00

18/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีโอกาสที่จะเกิดการแพร่เชื้อระบาดของโรคในวงกว้าง ดังนั้นจึงขอยกเลิกการจัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2563 และขอยกเลิกการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-04-20)

25.00

20/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งมีความเสี่ยงในการรวมกลุ่มคน เพิ่มความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อ ทางทีมผู้จัดโครงการขอเลื่อนการจัดโครงการออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด (ต่อ)

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งมีความเสี่ยงในการรวมกลุ่มคน เพิ่มความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อ

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งมีความเสี่ยงในการรวมกลุ่มคน เพิ่มความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อ

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-04-17)

25.00

17/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งมีความเสี่ยงในการรวมกลุ่มคน เพิ่มความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อ ทางทีมผู้จัดโครงการขอเลื่อนการจัดโครงการออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด (ต่อ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-17)

25.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทางทีมคณะกรรมการดำเนินงานกำลังปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาการเลื่อนการจัดอบรมเนื่องจากสถานการณ์โรค COVID-19 ไม่มีกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-18)

20.00

18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดประชุมแบ่งหน้าที่คณะกรรมการ - จัดเตรียมการขอสถานที่จัดการประชุม - ร่างเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทั้งบุคคลภายนอกและภายในโรงพยาบาล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-15)

15.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดตั้งคณะกรรมการของการดำเนินโครงการ (ต่อ) - สรรหาวิทยากร (ต่อ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-16)

10.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาดำเนินการเขียนโครงการ (ต่อ) จัดตั้งคณะกรรมการของการดำเนินโครงการ ทำหนังสือเชิญวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-15)

5.00

15/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมกำหนดวันจัดโครงการในเดือนมิถุนายน กำหนดหัวข้อประชุมวิชาการในปี 2563 รวบรวบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-25)

2.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาดำเนินการเขียนโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:แจ้งผู้เข้าร่วมอบรม เชิญวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 5
:ประชุมคณะกรรมการ
:5%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 6
:จัดเตรียมเอกสาร
:5%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดการอบรม
:25%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 8
:ประเมินผลโครงการ สรุปผล
:15%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 9
:สรุปและรายงานสำนักการแพทย์
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 10
:รายงานไตรมาส
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3544

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3544

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.6100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **