ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการประชุมวิชาการประจำปี : 07000000-3553

สำนักการแพทย์ : (2563)

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นางสาวพรณรีย์ ทัศยาพันธ์ุ/023286901 ต่อ 11413

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลสิรินธร มีผู้ใช้บริการมากขึ้นลักษณะการเจ็บป่วยมีความหลากหลายซับซ้อน ผลมาจากการขยายเขตเมืองและการเจริญเติบโตทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของเขตที่อยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ทำให้ปัญหาด้านสุขภาพของผู้ใช้บริการที่มีความต้องการและเรียกร้องเพิ่มมากขึ้น ทำให้ต้องพัฒนาวิวัฒนาการทางการแพทย์ให้ก้าวล้ำทันต่อปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิวัฒนาการทางการแพทย์และสาธารณสุข และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการวินิจฉัยและรักษาโรคให้ดีและมีประสิทธิภาพ ทางโรงพยาบาลสิรินธร จึงได้จัดการประชุมวิชาการประจำปี ให้แก่ข้าราชการ บุคลากรสาธารณสุข สังกัดโรงพยาบาลสิรินธร ณ ห้องประชุมคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ ชั้น 2 โรงพยาบาลสิรินธร

07140000/07140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีทางการแพทย์ ทักษะและประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 2. เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองอย่างมีคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่องยั่งยืน 3. เพื่อนำความรู้ และทักษะการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองไปถ่ายทอดให้บุคลากรอื่นๆ ในหน่วยงานได้

เป้าหมายของโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 150 คน ดังนี้ 1) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน - ระดับชำนาญงาน ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 100 คน 2) บุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 50 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 26 คน 2) วิทยากร จำนวน 4 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๓.๑ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-20)

30.00

20/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ตระหนักเล็งเห็นผลกระทบในการจัดโครงการที่จะเกิดความเสี่ยงในการรวมกลุ่มคนและเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 จึงขอยกเลิกการจัดโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2563 มาในที่นี้

** ปัญหาของโครงการ :มีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทำให้ต้องยกเลิกโครงการ เนื่องจากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน หากจัดประชุมจะเกิดความเสี่ยงในการรวมกลุ่มคนและเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ

** อุปสรรคของโครงการ :มีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทำให้ต้องยกเลิกโครงการ เนื่องจากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน หากจัดประชุมจะเกิดความเสี่ยงในการรวมกลุ่มคนและเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-19)

30.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะผู้ดำเนินงานประชุมและหารือเพื่อพิจารณาเลื่อนการจัดประชุมวิชาการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างไม่มีกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องมีการเลื่อนการจัดประชุมวิชาการออกไปอย่างไม่มีกำหนด จึงต้องติดตามเป็นพิเศษ

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องมีการเลื่อนการจัดประชุมวิชาการออกไปอย่างไม่มีกำหนด จึงต้องติดตามเป็นพิเศษ

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-24)

25.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการการจัดเตรียมงาน ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่พบอุปสรรคใดๆ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่พบอุปสรรคใดๆ

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-20)

20.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดตั้งคณะกรรมการการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-20)

15.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมวางแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-18)

10.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการจัดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการจัดโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 2
:ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 5
:ประสานรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมและจัดทำคำสั่ง
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 6
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 7
:เตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการจัดอบรมตามกำหนดการ
:20%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 9
:ประเมินโครงการและสรุปผลการตามแบบรายงานสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครเสนอต่อผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3553

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3553

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0798

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลงานวิจัย/Innovation/R2R ที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 35.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 54.1100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
51.22

0 / 0
4
54.11

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **