ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ : 07000000-3582

สำนักการแพทย์ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

คุณสุพิชากรณ์ ธนานุวงศ์ โทร 3247

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันประชากรสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ส่งผลให้จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นทั้งขนาดและสัดส่วน โดยในปี พ.ศ. 2553 มีประชากรผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 5.4 ของประชากรทั้งหมด แต่จำนวนประชากรคาดประมาณ ณ กลางปี พ.ศ. 2557 มีผู้สูงอายุจำนวน 10,014,705 คน คิดเป็นร้อยละ 15.54 เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมด ของประเทศ จำนวน 64 ล้านคน และมีแนวโน้มว่าสัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25 ในปี พ.ศ. 2573 หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าตัว การเพิ่มจำนวนผู้สูงอายุ มีผลกระทบโดยตรงต่อนโยบายและแผนงานด้านสาธารณสุขของประเทศ เพราะผู้สูงอายุจะมีปัญหาด้านสุขภาพมาก เนื่องจากมีความเสื่อมและความเจ็บป่วยทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ บุคลิกภาพ รวมถึงการสูญเสียบทบาทและสถานภาพทางสังคม จากรายงานการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 พบว่า กลุ่มประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มีสัดส่วนของ ผู้ที่มีปัญหาเรื่องโรคเรื้อรังหรือโรคประจำตัวสูงกว่าทุกกลุ่มอายุ และยังพบโรคและกลุ่มอาการที่เกิดในผู้สูงอายุ เรียกว่า Geriatric Syndrome ซึ่งโรคที่สำคัญในผู้สูงอายุ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง คิดเป็นร้อยละ 31.7 โรคเบาหวาน คิดเป็นร้อยละ 13.3 โรคหัวใจและหลอดเลือด คิดเป็นร้อยละ 7.0 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าโรคที่พบในผู้สูงอายุมักจะเป็นโรคเรื้อรัง ซึ่งเชื่อว่าเกิดจากสภาพร่างกายและความเสื่อมตามวัย เมื่อพิจารณา ถึงสาเหตุของการเกิดโรคแล้วพบว่าโรคส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตหรือพฤติกรรมการดูแล ตนเอง และเป็นโรคที่สามารถหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาความรุนแรงได้ รวมทั้งโรคที่มาจากความชราและส่งผลต่อ คุณภาพการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ จากรายงานการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2557 ยังพบว่าผู้สูงอายุเป็นโรคชรา คือ สมองเสื่อม คิดเป็นร้อยละ 7.8 กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ คิดเป็นร้อยละ 11.2 เดินลำบากและเสี่ยงต่อการหกล้มบ่อยคิดเป็นร้อยละ 12.3 มีภาวะเครียด และขาดคุณค่าในตนเอง และสังคม ถ้าบุคคลนั้นสนใจดูแลสุขภาพตนเองได้ถูกต้องและเหมาะสมคิดเป็นร้อยละ 6.3 และถ้าระบบสามารถสืบค้นและให้การดูแลที่เหมาะสม จะทำให้ผู้สูงอายุได้รับประโยชน์สูงสุด กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการบริการด้านสาธารณสุขของประชากรในกรุงเทพมหานคร มีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมให้แข็งแรงสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุให้มีการส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพให้สามารถพึ่งตนเอง และช่วยเหลือสังคมได้ ให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสประกอบกิจกรรมร่วมกันและสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง ทั้งยังมีคุณค่าต่อสังคมและมีคุณประโยชน์ต่อบ้านเมือง โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครจึงได้จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพของโรงพยาบาลขึ้น ซึ่งเป็น ก้าวแรกของการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้สูงอายุในโรงพยาบาล โดยอาศัยการประเมินสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม (Comprehensive Geriatric Assessment) จากทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลครบทุกมิติสุขภาพ ส่งผลให้ผู้สูงอายุฟื้นคืนสภาพได้รวดเร็วขึ้น และนำผู้สูงอายุกลับเข้าสู่สังคมได้อีกครั้ง และหากได้รับความร่วมมือจากสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครในการพัฒนาการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครดีขึ้น ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม สำนักการแพทย์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย และสปสช. ได้พัฒนาเกณฑ์การตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา พระบรมราชินีนาถ การให้ความสำคัญของการสืบค้น คัดกรอง ประเมิน ส่งเสริมให้ ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ถูกต้อง อันจะเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี ป้องกัน และชะลอความเสื่อมของร่างกายและจิตใจให้ช้าลง ลดภาวการณ์เจ็บป่วยของผู้สูงอายุได้ จึงดำเนินการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุและระบบดูแลผู้สูงอายุขึ้น เพื่อสามารถประเมินคัดกรองค้นพบโรคทั้งทางกายและใจในระยะเริ่มแรกให้การรักษาเป็นแบบองค์รวมได้อย่างถูกต้อง ทันเวลาและฟื้นฟูสภาพได้อย่างเหมาะสม และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้แข็งแรงเพื่อเป็นการลดการเจ็บป่วยและพิการลงในอนาคต โดยมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม คือ มีทีมสหวิชาชีพร่วมดำเนินการ มีการใช้แบบประเมินคัดกรองโรค Geriatric Syndrome โดยพยาบาลเฉพาะทางด้านผู้สูงอายุ มีการนำศาสตร์ด้านแพทย์ทางเลือกมาร่วมบริการเพื่อลดการใช้ยาในกลุ่มที่ไม่จำเป็น ลดการนัดหมายแพทย์เฉพาะทางอื่นที่ซ้ำซ้อนโดยไม่จำเป็น โดยพัฒนาจากหลักการดำเนินการคลินิกผู้สูงอายุสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

07020000/07020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการในคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพในเขตกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นพบโรคเรื้อรังในระยะเริ่มแรกของผู้สูงอายุ

เป้าหมายของโครงการ

โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ผ่านการประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ ตามเกณฑ์การตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา พระบรมราชินีนาถ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
๓.๑.๓ ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ด%
๓.๑.๓.๑ พัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/9/2563 : โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจผู้ใจผู้รับบริการในคลินิกผู้สูงอายุที่มารับบริการและรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาสและส่งผลการดำเนินงานมายังสำนักการแพทย์เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-27)

90.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจผู้ใจผู้รับบริการในคลินิกผู้สูงอายุที่มารับบริการและรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-17)

85.00

17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจผู้ใจผู้รับบริการในคลินิกผู้สูงอายุที่มารับบริการและรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-28)

80.00

28/06/2563 : โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจผู้ใจผู้รับบริการในคลินิกผู้สูงอายุที่มารับบริการและรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส

** ปัญหาของโครงการ :สำนักการแพทย์มีนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาลประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาลมีจำนวนที่ลดลง จึงส่งผลให้โรงพยาบาลไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด / สำนักการแพทย์มีนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาลประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาลมีจำนวนที่ลดลง

** อุปสรรคของโครงการ :สำนักการแพทย์มีนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาลประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาลมีจำนวนที่ลดลง จึงส่งผลให้โรงพยาบาลไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด / สำนักการแพทย์มีนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาลประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาลมีจำนวนที่ลดลง

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-29)

75.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สังกัดสำนักการแพทย์ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจผู้ใจผู้รับบริการในคลินิกผู้สูงอายุที่มารับบริการ

** ปัญหาของโครงการ :สำนักการแพทย์มีนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาลประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาลมีจำนวนที่ลดลง จึงส่งผลให้โรงพยาบาลไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :สำนักการแพทย์มีนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาลประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาลมีจำนวนที่ลดลง จึงส่งผลให้โรงพยาบาลไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-29)

70.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจผู้ใจผู้รับบริการในคลินิกผู้สูงอายุที่มารับบริการ

** ปัญหาของโครงการ :สำนักการแพทย์มีนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาลประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาลมีจำนวนที่ลดลง จึงส่งผลให้โรงพยาบาลไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :สำนักการแพทย์มีนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาลประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาลมีจำนวนที่ลดลง จึงส่งผลให้โรงพยาบาลไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-28)

60.00

28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจผู้ใจผู้รับบริการในคลินิกผู้สูงอายุที่มารับบริการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-27)

50.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการตรวจคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการสรุปผลการตรวจประเมิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-30)

40.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการตรวจคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ ครบ 9 แห่ง เรียบร้อยแล้ว และจะทำการสรุปผลตรวจประเมินต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-18)

30.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตารางการตรวจคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ วันที่ 13 พ.ย. 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร วันที่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. โรงพยาบาลสิรินธร วันที่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. โรงพยาบาลกลาง วันที่ 25 พ.ย. 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 9 ธ.ค. 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. โรงพยาบาลตากสิน วันที่ 9 ธ.ค. 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ วันที่ 13 ธ.ค. 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน วันที่ 13 ธ.ค. 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ วันที่ 29 ม.ค. 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำกิจกรรมและขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรมนำเสนอผู้บริหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำกิจกรรมและขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรมนำเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมคณะกรรมการคลินิกผู้สูงอายุของโรงพยาบาล เพื่อวางแผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ และสำรวจความพึงพอใจโดยใช้แบบฟอร์มรูปแบบเดียวกัน กับสำนักการแพทย์ ทุก ๆ เดือน
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ รายไตรมาส
:15%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดตาม ประเมินผล และสรุปกิจกรรมนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ และสรุปผลการดำเนินกิจกรรมนำเรียนผู้บริหาร
:15%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3582

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3582

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0793

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการในคลินิกผู้สูงอายุ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 96.8

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
97.41

0 / 0
4
96.80

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **