ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การตรวจสุขภาพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุประจำปี 2563 : 07000000-3583

สำนักการแพทย์ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

คุณสุพิชากรณ์ ธนานุวงศ์ โทร 3247

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งประชากรผู้สูงอายุมีจำนวน เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 32 จากการคาดการณ์ของมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ในปี พ.ศ. 2558 ระบุว่าประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี 2568 ซึ่งจำเป็นที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต้องหันมาให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุมากขึ้นด้วยวัยที่เพิ่มขึ้น สุขภาพร่างกายเสื่อมถอยไปตามกาลเวลา บางคนมีภาวะด้านจิตใจซึมเศร้า หรือหงุดหงิดง่ายควบคุมอารมณ์ไม่ได้นำไปสู่ความเครียดสะสม แม้ว่าทางการแพทย์ที่ทันสมัยและทำให้อายุยืนขึ้น แต่ไม่สามารถชี้วัดความสุข และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้นั้น ทำให้โรงพยาบาลกลางและโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ได้ตระหนักถึงสภาวการณ์ดังกล่าว จากการแถลงของกระทรวงสาธารณสุข เผยผู้สูงอายุชายไทยเพิ่มปีละ 5 แสนคน คาดว่าปี 2568 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุ โดยสมบูรณ์”(Aged Society) ซึ่งในปี 2568 จะมีจำนวนผู้สูงอายุประมาณ 14.4 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และผลการสำรวจของสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศพบมีผู้สูงอายุกว่า 1 ล้านคนที่สุขภาพไม่ดี นอนติดเตียงต้องพึ่งคนอื่นดูแล และมีแนวโน้มไร้ลูกหลานดูแลเพิ่มขึ้น ทำให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการเร่งพัฒนา การดูแลทั้งระบบการรักษาและการชะลอความเสื่อมของร่างกาย โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ได้จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ ภายใต้การดูแลของงานสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน ตั้งแต่ปี 2535 ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มผู้สูงอายุชาย – หญิงที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปได้จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุที่มีสมาชิกเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่โดยรวมโรงพยาบาลหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกในชมรมฯ ทั้งการออกกำลังกาย ร้องเพลง เต้นลีลาศ ฯลฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์กับสมาชิกทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรู้สึกสนุกสนาน คลายเครียด และรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง เกิดการยอมรับตนเอง รวมถึงการแลกเปลี่ยนสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตตนเอง และการตั้งเป้าหมายต่อตนเองที่จะเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่าต่อไปอย่างภาคภูมิใจ รวมถึงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ลดภาวการณ์พึ่งพิงครอบครัวหรือลูกหลานนำไปสู่ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดี

07020000/07020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 2. เพื่อให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง เกิดการยอมรับตนเอง รวมถึงการแลกเปลี่ยนสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตตนเอง 3. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลตนเอง ครอบครัว และสังคม

เป้าหมายของโครงการ

ตรวจสุขภาพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของโรงพยาบาลในสังกัดสำนัการแพทย์ ที่ยังติดต่อกับชมรมและเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๓ ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ด%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๓.๑ พัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/9/2563 : โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ดำเนินการตรวจคัดกรองให้กับผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-20)

80.00

20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ดำเนินการตรวจคัดกรองให้กับผู้สูงอายุ

** ปัญหาของโครงการ :สำนักการแพทย์มีนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาลประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาลมีจำนวนที่ลดลง จึงส่งผลให้โรงพยาบาลไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด / สำนักการแพทย์มีนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาลประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาลมีจำนวนที่ลดลง

** อุปสรรคของโครงการ :สำนักการแพทย์มีนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาลประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาลมีจำนวนที่ลดลง จึงส่งผลให้โรงพยาบาลไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด / สำนักการแพทย์มีนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาลประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาลมีจำนวนที่ลดลง

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-28)

70.00

28/06/2563 : ส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ดำเนินการตรวจคัดกรองให้กับผู้สูงอายุ

** ปัญหาของโครงการ :สำนักการแพทย์มีนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาลประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาลมีจำนวนที่ลดลง จึงส่งผลให้โรงพยาบาลไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด / สำนักการแพทย์มีนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาลประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาลมีจำนวนที่ลดลง

** อุปสรรคของโครงการ :สำนักการแพทย์มีนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาลประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาลมีจำนวนที่ลดลง จึงส่งผลให้โรงพยาบาลไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด / สำนักการแพทย์มีนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาลประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาลมีจำนวนที่ลดลง

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-29)

60.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ดำเนินการตรวจคัดกรองให้กับผู้สูงอายุ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทำให้การออกตรวจสุขภาพผู้สูงอายุยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากต้องมีการจำกัดจำนวนคน และต้องมีการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด ประกอบกับนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาลประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาลมีจำนวนที่ลดลงเช่นกัน

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทำให้การออกตรวจสุขภาพผู้สูงอายุยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากต้องมีการจำกัดจำนวนคน และต้องมีการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด ประกอบกับนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาลประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาลมีจำนวนที่ลดลงเช่นกัน

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-24)

50.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ดำเนินการตรวจคัดกรองให้กับผู้สูงอายุ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทำให้การออกตรวจสุขภาพผู้สูงอายุยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากต้องมีการจำกัดจำนวนคน และต้องมีการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด ประกอบกับนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาลประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาลมีจำนวนที่ลดลงเช่นกัน

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทำให้การออกตรวจสุขภาพผู้สูงอายุยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากต้องมีการจำกัดจำนวนคน และต้องมีการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด ประกอบกับนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาลประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาลมีจำนวนที่ลดลงเช่นกัน

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-27)

40.00

2020-3-27 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ดำเนินการตรวจคัดกรองให้กับผู้สูงอายุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-27)

30.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจสุขภาพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-29)

25.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจสุขภาพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-18)

20.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ดำเนินการตรวจสุขภาพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจสุขภาพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างกำหนดวันประชุมคณะกรรมการโครงการตรวจสุขภาพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุประจำปี 2563 เพื่อร่วมกันวางแผนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการตรวจสุขภาพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุประจำปี 2563 เพื่อร่วมกันวางแผนดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:รวบรวมข้อมูลสมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ส่งไปยังสำนักการแพทย์
:30%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:ประสานงานกับสำนักการแพทย์ เพื่อกำหนดวันการตรวจสุขภาพฯ แจ้งไปยังผู้สูงอายุ
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการโครงการตรวจสุขภาพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุประจำปี 2563
:30%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงาน เสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01
ขั้นตอน 6
:สรุปประเมินผลการดำเนินงานทุก 3 เดือน
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3583

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3583

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0794

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของสำนักการแพทย์ได้รับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
99.56

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **