ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข : 07000000-3589

สำนักการแพทย์ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

คุณฉวีวรรณ สรรพมงค์ โทร 02 220 7564

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักการแพทย์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการตรวจรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การจัดการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาทางวิชาการแพทย์และการพยาบาล โดยมีหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลหลวงพ่อ-ทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลคลองสามวา ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักงานเลขานุการสำนักการแพทย์ และสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันโรค ส่งเสริมสนับสนุน ค้นคว้าและวิจัยทางการแพทย์ และปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้มอบหมาย สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์มีภารกิจรับผิดชอบงานด้านวิชาการ แผนงานและโครงการ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนงานตามนโยบายด้านการแพทย์และสาธารณสุขของผู้บริหารกรุงเทพมหานครและผู้บริหารสำนักการแพทย์ ซึ่งในรอบหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากภาระงานที่รับผิดชอบมีจำนวนมากขึ้นและไม่สอดคล้องกับจำนวนบุคลากรที่มีอยู่ จึงส่งผลให้บุคลากรไม่ได้ดำเนินการงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่บุคลากรของสำนักการแพทย์มีศักยภาพและความสามารถที่จะดำเนินการด้านงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้จำนวนงานวิจัยยังจัดเป็นดัชนีชี้วัดข้อหนึ่งที่บ่งถึงศักยภาพของสำนักการแพทย์ ตามแผนปฏิบัติราชการสำนักการแพทย์ สำนักการแพทย์ วางแผนดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาหน่วยงาน จึงได้จัดทำโครงการเพื่อเสนอขอเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขของบุคลกรในสังกัดสำนักการแพทย์ต่อไป

07020000/07020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักการแพทย์มีความสนใจในการสร้างผลงานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขมากขึ้น 2.เพื่อสนับสนุนงานวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนากรุงเทพหานครไปสู่มหานคร แห่งการเรียนรู้และมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี 3. เพื่อนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานด้านวิจัยและวิชาการของสำนักการแพทย์

เป้าหมายของโครงการ

ขอเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นทุนสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยผ่านการอนุมัติให้ดำเนินการวิจัย จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานครแล้ว ให้แก่บุคลากรในสังกัดสำนักการแพทย์ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน-กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักงานเลขานุการสำนักการแพทย์ และสำนักงานพัฒนาระบบบริการทาง-การแพทย์) ปี พ.ศ. 2563 เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๓.๑ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : จัดประชุมคณะกรรมการทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข พิจารณาอนุมัติการขอทุนส่วนที่เหลือ (งวดที่2) และจัดทำรายงานการประชุมเตรียมเอกสารเพื่อขออนุมติการเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 2 และจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการต่อผู้บริหารตามลำดับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-09-21)

50.00

21/9/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข พิจารณาอนุมัติการขอทุนส่วนที่เหลือ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-08-27)

25.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมเอกสารเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข ของนายสุขสันต์ กิตติศุภกร เรื่อง การเก็บข้อมูลผู้ป่วยที่มารับการรักษาด้วยอาการติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 และผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยการติดเชื้อในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร งวดที่ 1 เพิ่ม คือ เสนอผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ อนุมัติ และส่งเอกสารไปยังกลุ่มงานการคลังตั้งฎีกาเบิก-จ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-17)

10.00

17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อแจ้งผู้จัยทำหนังสือสัญญาทุน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-06-29)

5.00

29/06/2563 : อยู่ระหว่างรอผ่านจริยธรรมแล้ว ยื่นขอทุน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-05-29)

5.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ในขั้นดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-04-23)

5.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์การขอทุนผู้วิจัยยื่นความจำนงขอทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-03-28)

5.00

28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์การขอทุนผู้วิจัยยื่นความจำนงขอทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-02-26)

5.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์การขอทุนผู้วิจัยยื่นความจำนงขอทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-01-29)

5.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์การขอทุนผู้วิจัยยื่นความจำนงขอทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-17)

5.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์การขอทุนผู้วิจัยยื่นความจำนงขอทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-26)

5.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....วางแผนการขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์การขอทุนผู้วิจัยยื่นความจำนงขอทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์การขอทุนผู้วิจัยยื่นความจำนงขอทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย ประชาสัมพันธ์การขอทุนผู้วิจัยยื่นความจำนงขอทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมคณะกรรมการทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข พิจารณาอนุมัติการขอทุน
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 3
:ออกมติที่ประชุม (รายงานการประชุม)
:5%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 4
:แจ้งผู้วิจัยทำหนังสือสัญญาขอทุน (กรณีอนุมัติ)
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 5
:เตรียมเอกสารเพื่อขออนุมัติการเบิกจ่ายเงินงวดแรก
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 6
:เสนอผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ อนุมัติ และส่งเอกสารไปยังกลุ่มงาน การคลังตั้งฎีกาเบิก-จ่ายเงิน
:15%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 7
:เมื่อดำเนินการโครงการวิจัยเสร็จสิ้น ให้ผู้วิจัยดำเนินการขอทุนวิจัยส่วนที่เหลืองวดที่ 2
:20%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 8
:จัดประชุมคณะกรรมการทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข พิจารณาอนุมัติการขอทุนส่วนที่เหลือและจัดทำรายงานการประชุม
:15%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 9
:เตรียมเอกสารเพื่อขออนุมัติการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 และจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการต่อผู้บริหารตามลำดับ
:15%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3589

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3589

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0798

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลงานวิจัย/Innovation/R2R ที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 35.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 54.1100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
51.22

0 / 0
4
54.11

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **