ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การจัดทำงบการเงิน : 07000000-3596

สำนักการแพทย์

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

คุณขวัญตา อยู่วัน โทร 3239

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

หลักการและนโยบายการบัญชีของกรุงเทพมหานคร กำหนดขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์พื้นฐานจากมาตรฐานของการบัญชีภาครัฐบาลและมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะมาประยุกต์ใช้ในการกำหนดนโยบายบัญชีและวิธีการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง โดยกำหนดให้เหมาะสมกับบทบาทและภารกิจของกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการกระจายอำนาจและความรับผิดชอบในการบริหารงานการคลังของกรุงเทพมหานครและภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล โดยหน่วยงานต้องจัดทำงบการเงินประจำปีได้ถูกต้องตามคู่มือบัญชีกรุงเทพมหานคร และสามารถส่งงบการเงินได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและระเบียบกำหนด

07010000/07010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการบันทึกการรายการบัญชีให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน รวดเร็ว และเป็นข้อมูลที่สำคัญในการจัดทำงบการเงินของหน่วยงานและงบการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

จัดทำงบการเงินได้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายและระเบียบกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-29)

30.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักการแพทย์ส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม 62ไปยังกองบัญชี สำนักการคลังเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมรายงานงบการเงินประจำเดือน พ.ย.-ธ.ค. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-17)

20.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำงบการเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำงบการเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำงบการเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3596

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3596

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0804

ตัวชี้วัด : การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **