ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการยกระดับด้านการอำนวยการและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร : 07000000-3620

สำนักการแพทย์ : (2564)

85

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 85

นายทัศไนย ลิ้มเจียมรังษี 0 2220 7592

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

ประชาชนที่เกิดการเจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินขึ้นนอกสถานพยาบาลจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างรีบด่วนจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางการแพทย์ การที่ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินสามารถเข้าถึงช่องทางการช่วยเหลือและได้รับการช่วยอย่างรวดเร็วจะช่วยลดการเสียชีวิตและทุพพลภาพ ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มที่ความช่วยเหลือ ยังคงประสบปัญหาล่าช้ากว่าเป้าหมายกำหนด จากกรอบแนวคิดการบูรณาการระบบบริหารจัดการ สิ่งสำคัญก็คือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและเพิ่มคุณค่าแก่ผู้รับบริการ โดยผู้ปฏิบัติต้องมีความปลอดภัย (Safety) เพิ่มคุณภาพ (Quality) ให้กับงาน และสามารถสร้างความเชื่อมั่นเป็นที่น่าเชื่อถือ (Reliability) สำหรับผู้รับบริการและประชาชน ระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ คือ มาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉินกำหนดไว้ และมีกระบวนการในการทำงานที่จะดำรงความเชื่อมั่น น่าเชื่อถือของประชาชนได้ การบริหารจัดการ จึงต้องให้ความสำคัญกับมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งเป็นที่มาของแนวคิดในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์ประสานงานและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินให้มีความพร้อมในการให้บริการ และคำแนะนำในการช่วยเหลือแก่ผู้เจ็บป่วยของชุดปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการและเป็นการคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและสมรรถนะที่กฎหมายกำหนด โดยยกระดับศักยภาพของศูนย์รับแจ้งเหตุให้มีศักยภาพในการสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน ให้การปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยในภาวะวิกฤตของเจ้าหน้าที่อยู่ภายใต้หน้าที่ และคำสั่งการ อีกทั้งการบริหารจัดการเหตุสาธารณภัย ภัยพิบัติที่มีความซับซ้อนยุ่งยาก ตลอดจนการสนับสนุนชุดปฏิบัติการทางการแพทย์ของกรุงเทพมหานคร ให้เกิดประสิทธิภาพด้านการรักษายิ่งขึ้น ด้วยการให้คำแนะนำแก่ชุดปฏิบัติการในขณะให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะวิกฤตให้ถึงการรักษาจากแพทย์เร็วที่สุดและรอดพ้นจากภยันตราย นอกจากจะเป็นวิธีการที่จะเพิ่มคุณค่าและศักยภาพของการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ยังส่งผลให้การปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

07150000/07150000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ประชาชนที่เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินได้รับการช่วยเหลือ ณ ที่เกิดเหตุอย่างถูกต้อง เหมาะสมได้อย่างทันท่วงที และรวดเร็วยิ่งขึ้น 2.2 เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินของศูนย์เอราวัณให้เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์ประสานงานและสั่งการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 2.3 เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทางการแพทย์ในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินของสำนักการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

3.1 จัดให้มีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือศัลยแพทย์หรือสาขาอื่นที่ได้รับประกาศนียบัตรเป็นแพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน ปฏิบัติหน้าที่อำนวยการทางการแพทย์ ณ ศูนย์เอราวัณ ตามมาตรฐานศูนย์ประสานงานและสั่งการได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 3.2 จัดให้มีแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินออกปฏิบัติหน้าที่กับชุดปฏิบัติการของศูนย์เอราวัณที่ออกสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่เกิดเหตุสาธารณภัย 3.3 มีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินเข้าร่วมการประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ Conference หาทางแก้ไขที่ดีที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา พยาบาลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินและการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-08-17)

85.00

17/08/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดให้มีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และแพทย์สาขาศัลยศาสตร์มาประจำศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ จากโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ประกอบด้วย โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และศูนย์เอราวัณ เพื่ออำนวยการและสั่งการการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนแพทย์ ประจำเดือนกรกฎาคม เบิกจ่ายงบประมาณของโครงการยกระดับด้านการอำนวยการและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร เป็นจำนวนทั้งสิ้น 193,550 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-24)

85.00

24/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดให้มีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และแพทย์สาขาศัลยศาสตร์มาประจำศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ จากโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ประกอบด้วย โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และศูนย์เอราวัณ เพื่ออำนวยการและสั่งการการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนแพทย์ ประจำเดือนมิถุนายน เบิกจ่ายงบประมาณของโครงการยกระดับด้านการอำนวยการและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร เป็นจำนวนทั้งสิ้น 183,050 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 82.00 (2021-06-18)

82.00

18/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดให้มีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และแพทย์สาขาศัลยศาสตร์มาประจำศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ จากโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ประกอบด้วย โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และศูนย์เอราวัณ เพื่ออำนวยการและสั่งการการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนแพทย์ ประจำเดือนพฤษภาคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-05-24)

80.00

24/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดให้มีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และแพทย์สาขาศัลยศาสตร์มาประจำศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ จากโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ประกอบด้วย โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และศูนย์เอราวัณ เพื่ออำนวยการและสั่งการการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนแพทย์ ประจำเดือนเมษายน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-04-20)

75.00

20/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดให้มีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และแพทย์สาขาศัลยศาสตร์มาประจำศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ จากโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ประกอบด้วย โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และศูนย์เอราวัณ เพื่ออำนวยการและสั่งการการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนแพทย์ ประจำเดือนมีนาคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-03-22)

70.00

3/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดให้มีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และแพทย์สาขาศัลยศาสตร์มาประจำศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ จากโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ประกอบด้วย โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และศูนย์เอราวัณ เพื่ออำนวยการและสั่งการการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนแพทย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-02-24)

70.00

2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดให้มีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และแพทย์สาขาศัลยศาสตร์มาประจำศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ จากโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ประกอบด้วย โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และศูนย์เอราวัณ เพื่ออำนวยการและสั่งการการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนแพทย์ ประจำเดือนมกราคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-01-22)

65.00

1/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดให้มีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และแพทย์สาขาศัลยศาสตร์มาประจำศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ จากโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ประกอบด้วย โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และศูนย์เอราวัณ เพื่ออำนวยการและสั่งการการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนแพทย์ ประจำเดือนธันวาคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-12-21)

60.00

12/21/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดให้มีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และแพทย์สาขาศัลยศาสตร์มาประจำศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ จากโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ประกอบด้วย โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และศูนย์เอราวัณ เพื่ออำนวยการและสั่งการการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนแพทย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-11-26)

50.00

26/11/2563 : จัดให้มีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และแพทย์สาขาศัลยศาสตร์มาประจำศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ จากโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ประกอบด้วย โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และศูนย์เอราวัณ เพื่ออำนวยการและสั่งการการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนแพทย์ ประจำเดือนตุลาคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-10-26)

40.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งแพทย์อำนวยการ และให้แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และสาขาศัลยศาสตร์มาประจำศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ เพื่ออำนวยการและสั่งการการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉูกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงโรงพยาบาล
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานงานขอความร่วมมือแพทย์บุคลากรจากโรงพยาบาลในสังกัด
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งให้บุคลากรในสังกัดฯ เข้าร่วมโครงการฯ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดเตรียมห้องพักแพทย์ ภายในอาคารศูนย์เอราวัณ ชั้น 3
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประชาสัมพันธ์ให้เครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครรับทราบการยกระดับอำนวยการสั่งการทางการแพทย์ในระบบปฏิบัติการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินโครงการฯ
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:สรุปผลการปฏิบัติงานรายงานต่อผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3620

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3620

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-838

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.28

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.75

100 / 100
2
5.26

0 / 0
3
12.28

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **