ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ทางการแพทย์ฉุกเฉิน ด้วยระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) : 07000000-3627

สำนักการแพทย์ : (2564)

96

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 96

นายทัศไนย ลิ้มเจียมรังษี 0 2220 7592

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เป็นเมืองที่มีความทันสมัย ในทุกด้าน ในขณะที่ความเจริญในทุกๆ ด้านได้แผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในพื้นที่อย่างไม่สามารถหยุดยั้งเอาไว้ได้ ประชาชนมีความรู้และสามารถเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของโลกได้จากสื่อที่เปิดกว้างได้อย่างรวดเร็ว ประชาชน มีความต้องการบริการและการดูแลจากภาครัฐให้ได้เทียบเท่ามหานครอื่นๆ ของโลก ไม่เพียงต้องการการดูแล มีสาธารณูปโภค อนามัย และความปลอดภัย ให้มีความเป็นอยู่ที่เป็นสุขและปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง ความเท่าเทียมในทุกๆ มิติ รวมถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของบริการที่ได้รับ ในขณะที่ความเจริญดังกล่าวนั้น ได้ส่งผลต่อประชาชนในวงกว้างเช่นกัน โดยทำให้ประชาชนมีวิถีชีวิตที่ไม่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ประสบอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น ถึงแม้จะมีการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมอย่างมากในแต่ละปี ประกอบกับพฤติกรรมการบริโภคและความเป็นอยู่ ซึ่งไม่เอื้อต่อสุขภาพที่ดี รวมถึงรูปแบบของความเจ็บป่วยที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้เกิดภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ ที่หลากหลายรูปแบบซึ่งกรุงเทพมหานครจะต้องดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อรองรับและให้ความช่วยเหลือภาวะฉุกเฉินเหล่านั้น ในรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายให้มีร่วมจัดบริการ ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร โดยมีสำนักการแพทย์ เป็นหน่วยงานหลักในความรับผิดชอบ กำกับ ดูแล และบริหารจัดการ รวมถึงการพัฒนาให้บริการดังกล่าวมีคุณภาพ ประสิทธิภาพเท่าเทียมนานาประเทศ ดังนั้นในนามกรุงเทพมหานคร พิจารณาเห็นว่าหลักการพัฒนาที่สำคัญประการหนึ่งก็คือ การพัฒนาบุคลากร ผู้ปฏิบัติการให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ดังนั้นหากมีช่องทางที่อำนวยสะดวกในการทบทวน ทดสอบความรู้ ความเข้าใจนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง จะเป็นหนทาง ที่ช่วยดำรง รักษา คุณภาพ และประสิทธิภาพของปฏิบัติการได้ดีอีกวิธีหนึ่ง โดยนำแนวคิดในการพัฒนาประเทศ ตามนโยบาย Thailand ๔.๐ มาใช้ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ทางการแพทย์ฉุกเฉิน ด้วยระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) ขึ้น โดยพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ทางการแพทย์ฉุกเฉิน ที่ใช้ในการปฏิบัติการด้วยระบบออนไลน์ (e–Learning) พร้อมจัดให้มีส่วนของการประเมินความรู้แนบท้าย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติการในระบบฯ รวมถึงประชาชนและบุคคทั่วไป ที่สนใจ สามารถประเมินศักยภาพได้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลาที่ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

07150000/07150000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ความเข้าใจทางการแพทย์ฉุกเฉินแก่บุคลากร ผู้ปฏิบัติการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และประชาชนบุคคลทั่วไปที่สนใจ 2.2 เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการทบทวนและเรียนรู้ด้านความรู้ ความเข้าใจด้านการแพทย์ฉุกเฉินแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินในระดับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 2.3 เพื่อพัฒนากระบวนการกำกับ ควบคุมมาตรฐานด้านบุคลากร ให้เกิดความสะดวก และนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อการขึ้นทะเบียนบุคลากรผู้ปฏิบัติการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการจัดทำชุดการเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินผ่านระบบออนไลน์ e-Learning พร้อมจัดให้มีแบบประเมินผลหลังการเรียนรู้ให้กับผู้ปฏิบัติการในระบบฯ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ดังนี้ 1) พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 2) อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ 3) ประชาชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนรู้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2021-09-03)

96.00

03/09/2564 : ดำเนินการเปิดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-learning) ให้แก้บุคลากรผู้ปฏิบัติการในระดับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ และ ประชาชนทั่วไปได้เข้าศึกษา และเรียนรู้เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยเดือนสิงหาคม มีผู้เข้าใช้งานระบบ ดังนี้ บุคคลทั่วไป จำนวนการใช้งานทั้งหมด 330,222 ครั้ง จำนวนการใช้งานไม่ซ้ำหมายเลขไอพี 158,640 ครั้ง สมาชิก จำนวนการใช้งานทั้งหมด 2,494 ครั้ง จำนวนการใช้งานไม่ซ้ำหมายเลขไอพี จำนวน 609 ครั้ง หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1-22 มิถุนายน 2564 ระบบ e-Learning ขัดข้องไม่สามารถเข้าใช้งานไ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2021-08-17)

96.00

17/08/2564 : ดำเนินการเปิดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-learning) ให้แก้บุคลากรผู้ปฏิบัติการในระดับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ และ ประชาชนทั่วไปได้เข้าศึกษา และเรียนรู้เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยเดือนกรกฎาคม มีผู้เข้าใช้งานระบบ ดังนี้ บุคคลทั่วไป จำนวนการใช้งานทั้งหมด 289,085 ครั้ง จำนวนการใช้งานไม่ซ้ำหมายเลขไอพี 139,442 ครั้ง สมาชิก จำนวนการใช้งานทั้งหมด 2,491 ครั้ง จำนวนการใช้งานไม่ซ้ำหมายเลขไอพี จำนวน 607 ครั้ง หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1-22 มิถุนายน 2564 ระบบ e-Learning ขัดข้องไม่สามารถเข้าใช้งานได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-07-21)

95.00

21/07/2564 : ดำเนินการเปิดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-learning) ให้แก้บุคลากรผู้ปฏิบัติการในระดับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ และ ประชาชนทั่วไปได้เข้าศึกษา และเรียนรู้เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยเดือนพฤษภาคม มีผู้เข้าใช้งานระบบ ดังนี้ บุคคลทั่วไป จำนวนการใช้งานทั้งหมด 244,612 ครั้ง จำนวนการใช้งานไม่ซ้ำหมายเลขไอพี 118,927 ครั้ง สมาชิก จำนวนการใช้งานทั้งหมด 2,491 ครั้ง จำนวนการใช้งานไม่ซ้ำหมายเลขไอพี จำนวน 607 ครั้ง หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1-22 มิถุนายน 2564 ระบบ e-Learning ขัดข้องไม่สามารถเข้าใช้งานได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-06-24)

95.00

24/06/2564 : ดำเนินการเปิดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-learning) ให้แก้บุคลากรผู้ปฏิบัติการในระดับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ และ ประชาชนทั่วไปได้เข้าศึกษา และเรียนรู้เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยเดือนพฤษภาคม มีผู้เข้าใช้งานระบบ ดังนี้ บุคคลทั่วไป จำนวนการใช้งานทั้งหมด 237,553 ครั้ง จำนวนการใช้งานไม่ซ้ำหมายเลขไอพี 115,599 ครั้ง สมาชิก จำนวนการใช้งานทั้งหมด 2,491 ครั้ง จำนวนการใช้งานไม่ซ้ำหมายเลขไอพี จำนวน 607 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-05-21)

95.00

21/05/2564 : ดำเนินการเปิดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-learning) ให้แก้บุคลากรผู้ปฏิบัติการในระดับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ และ ประชาชนทั่วไปได้เข้าศึกษา และเรียนรู้เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยเดือนเมษายน มีผู้เข้าใช้งานระบบ ดังนี้ บุคคลทั่วไป จำนวนการใช้งานทั้งหมด 208,160 ครั้ง จำนวนการใช้งานไม่ซ้ำหมายเลขไอพี 100,548 ครั้ง สมาชิก จำนวนการใช้งานทั้งหมด 2,472 ครั้ง จำนวนการใช้งานไม่ซ้ำหมายเลขไอพี จำนวน 602 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2021-04-20)

92.00

20/04/2564 :ดำเนินการเปิดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-learning) ให้แก้บุคลากรผู้ปฏิบัติการในระดับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ และ ประชาชนทั่วไปได้เข้าศึกษา และเรียนรู้เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยเดือนมีนาคม มีผู้เข้าใช้งานระบบ ดังนี้ บุคคลทั่วไป จำนวนการใช้งานทั้งหมด 50,115 ครั้ง จำนวนการใช้งานไม่ซ้ำหมายเลขไอพี 32,821 ครั้ง สมาชิก จำนวนการใช้งานทั้งหมด 135 ครั้ง จำนวนการใช้งานไม่ซ้ำหมายเลขไอพี จำนวน 42 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-03-22)

90.00

22/03/2564 : ดำเนินการเปิดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-learning) ให้แก้บุคลากรผู้ปฏิบัติการในระดับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ และ ประชาชนทั่วไปได้เข้าศึกษา และเรียนรู้เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยเดือนกุมภาพันธ์ มีผู้เข้าใช้งานระบบ ดังนี้ บุคคลทั่วไป จำนวนการใช้งานทั้งหมด 39,104 ครั้ง จำนวนการใช้งานไม่ซ้ำหมายเลขไอพี 26,268 ครั้ง สมาชิก จำนวนการใช้งานทั้งหมด 718 ครั้ง จำนวนการใช้งานไม่ซ้ำหมายเลขไอพี จำนวน 242 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-02-19)

90.00

19/2/2564 : ดำเนินการเปิดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-learning) ให้แก้บุคลากรผู้ปฏิบัติการในระดับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ และ ประชาชนทั่วไปได้เข้าศึกษา และเรียนรู้เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยเดือนมกราคม มีผู้เข้าใช้งานระบบ ดังนี้ บุคคลทั่วไป จำนวนการใช้งานทั้งหมด 38,531 ครั้ง จำนวนการใช้งานไม่ซ้ำหมายเลขไอพี 26,071 ครั้ง สมาชิก จำนวนการใช้งานทั้งหมด 598 ครั้ง จำนวนการใช้งานไม่ซ้ำหมายเลขไอพี จำนวน 192 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-01-26)

80.00

26/01/2564 : ดำเนินการเปิดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-learning) ให้แก้บุคลากรผู้ปฏิบัติการในระดับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ และ ประชาชนทั่วไปได้เข้าศึกษา และเรียนรู้เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยเดือนธันวาคม มีผู้เข้าใช้งานระบบ ดังนี้ บุคคลทั่วไป จำนวนการใช้งานทั้งหมด 23,657 ครั้ง จำนวนการใช้งานไม่ซ้ำหมายเลขไอพี 16,387 ครั้ง สมาชิก จำนวนการใช้งานทั้งหมด 381 ครั้ง จำนวนการใช้งานไม่ซ้ำหมายเลขไอพี จำนวน 110 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-12-21)

70.00

12/21/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเปิดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-learning) ให้แก้บุคลากรผู้ปฏิบัติการในระดับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ และ ประชาชนทั่วไปได้เข้าศึกษา และเรียนรู้เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยเดือนพฤษจิกายน มีผู้เข้าใช้งานระบบ ดังนี้ บุคคลทั่วไป จำนวนการใช้งานทั้งหมด 28,453 ครั้ง จำนวนการใช้งานไม่ซ้ำหมายเลขไอพี 17,168 ครั้ง สมาชิก จำนวนการใช้งานทั้งหมด 3,620 ครั้ง จำนวนการใช้งานไม่ซ้ำหมายเลขไอพี จำนวน 138 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-11-26)

65.00

26/11/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการเปิดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-learning) ให้แก้บุคลากรผู้ปฏิบัติการในระดับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ และ ประชาชนทั่วไปได้เข้าศึกษา และเรียนรู้เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยเดือนตุลาคม มีผู้เข้าใช้งานระบบ ดังนี้ บุคคลทั่วไป จำนวนการใช้งานทั้งหมด 5,717 ครั้ง จำนวนการใช้งานไม่ซ้ำหมายเลขไอพี 3,584 ครั้ง สมาชิก จำนวนการใช้งานทั้งหมด 208 ครั้ง จำนวนการใช้งานไม่ซ้ำหมายเลขไอพี จำนวน 43 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-10-26)

60.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการเปิดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-learning) ให้แก้บุคลากรผู้ปฏิบัติการในระดับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ และ ประชาชนทั่วไปได้เข้าศึกษา และเรียนรู้เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำชุดการเรียนรู้การแพทย์ฉุกเฉิน และตรวจสอบเนื้อหาความรู้พร้อมจัดทำแบบประเมินผลหลังการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ e-Learning
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เปิดระบบการเรียนรู้ e-Learning ให้กับกลุ่มเป้าหมายเข้าเรียนรู้ ดังนี้ 3.1 พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ 3.2 อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ 3.3 ประชาชนและบุคคลทั่วไป
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการเรียนรู้ด้วยระบบ e-Learning ต่อผู้บริหาร ตามกลุ่มเป้าหมายดังนี้ 4.1 พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ 4.2 อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ 4.3 ประชาชนและบุคคลทั่วไป
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3627

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3627

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-838

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.28

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.75

100 / 100
2
5.26

0 / 0
3
12.28

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **