ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร : 07000000-3628

สำนักการแพทย์ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายทัศไนย ลิ้มเจียมรังษี 0 2220 7592

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

ตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) โดยคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้มีประกาศเรื่องเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2554 ซึ่งกำหนดให้รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ที่เข้าร่วมปฏิบัติการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ต้องผ่านการจดทะเบียน ตรวจสภาพ และต่อใบอนุญาตประจำปีของกรมการขนส่งทางบก รวมถึงต้องผ่านการตรวจรับรองจากหน่วยงานตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด โดยในส่วนของเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้กำหนดให้สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานในการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยงานในการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองคุณภาพหน่วยบริการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน และความพร้อมของอุปกรณ์ ให้แก่รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เข้าร่วมปฏิบัติการในระบบฯ ทั้ง 2 ระดับ คือ รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (ALS) และระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ประเภทรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับชุดปฏิบัติการระดับต้น (BLS) และประเภทรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับชุดปฏิบัติการเบื้องต้น (FR) เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทาง การตรวจประเมินที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำหนด ในการนี้ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) จึงได้กำหนดจัดโครงการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อเป็นการตรวจรับรองคุณภาพของรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และคงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ผู้รับบริการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ได้รับการบริการที่ปลอดภัยด้วยรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ

07150000/07150000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเป็นการประเมินมาตรฐานและรับรองคุณภาพรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ขึ้นทะเบียนในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 2.2 เพื่อเป็นการควบคุม กำกับ และติดตามดูแลคุณภาพของรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งร่วมเป็นเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด อย่างครอบคลุม

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการจัดโครงการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร โดยตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ประสงค์ขึ้นทะเบียนในระบบฯ ดังนี้ 3.1 ตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (ALS) ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร จำนวน 53 หน่วย ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) จำนวน 1 หน่วย ประมาณ 160 คัน และรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีความประสงค์ขึ้นทะเบียนใหม่ในระบบฯ จำนวน 30 คัน รวมทั้งสิ้น จำนวน 190 คัน 3.2 ตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ประเภทรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น (BLS) ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร จำนวน 8 หน่วย และศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) จำนวน 1 หน่วย ประมาณ 80 คัน และรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีความประสงค์ขึ้นทะเบียนใหม่ในระบบฯ จำนวน 30 คัน รวมทั้งสิ้น จำนวน 110 คัน 3.3 ตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานประเภทรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับชุดปฏิบัติการเบื้องต้น (FR) ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร จำนวน 8 หน่วยประมาณ 800 คัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-15)

100.00

15/09/2564 : 17/08/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการ และงบประมาณเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ข้อมูลเดือน สิงหาคม 2564 สรุปรวมรถบริการฯ ทั้งสิ้น 845 คัน ดังนี้ 1. รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (ALS) ดำเนินการเสร็จสิ้น มีรถผ่านการตรวจทั้งสิ้น154 คัน 2. ระดับพื้นฐาน (BLS) ดำเนินการเสร็จสิ้น มีรถผ่านการตรวจทั้งสิ้น 66 คัน 3. ระดับเบื้องต้น (FR) ดำเนินการเสร็จสิ้น มีรถผ่านการตรวจทั้งสิ้น 625 คัน รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เดือน มิถุนายน 2564 และครั้งที่ 3 เดือน กันยายน 2564 ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร เป็นจำนวนทั้งสิ้น 223,654.20 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-17)

100.00

17/08/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการ และงบประมาณเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ข้อมูลเดือน กรกฎาคม 2564 สรุปรวมรถบริการฯ ทั้งสิ้น 845 คัน ดังนี้ 1. รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (ALS) ดำเนินการเสร็จสิ้น มีรถผ่านการตรวจทั้งสิ้น154 คัน 2. ระดับพื้นฐาน (BLS) ดำเนินการเสร็จสิ้น มีรถผ่านการตรวจทั้งสิ้น 66 คัน 3. ระดับเบื้องต้น (FR) ดำเนินการเสร็จสิ้น มีรถผ่านการตรวจทั้งสิ้น 625 คัน รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เดือน มิถุนายน 2564 และครั้งที่ 3 เดือน กันยายน 2564 ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร เป็นจำนวนทั้งสิ้น 223,654.20 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2021-07-21)

83.00

21/07/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการ และงบประมาณเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ข้อมูลเดือน มิถุนายน 2564 สรุปรวมรถบริการฯ ทั้งสิ้น 845 คัน ดังนี้ 1. รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (ALS) ดำเนินการเสร็จสิ้น มีรถผ่านการตรวจทั้งสิ้น154 คัน 2. ระดับพื้นฐาน (BLS) ดำเนินการเสร็จสิ้น มีรถผ่านการตรวจทั้งสิ้น 66 คัน 3. ระดับเบื้องต้น (FR) ดำเนินการเสร็จสิ้น มีรถผ่านการตรวจทั้งสิ้น 625 คัน รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เดือน มิถุนายน 2564 และครั้งที่ 3 เดือน กันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-18)

80.00

18/06/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการ และงบประมาณเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ข้อมูลเดือน พฤษภาคม 2564 สรุปรวมรถบริการฯ ทั้งสิ้น 845 คัน ดังนี้ 1. รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (ALS) ดำเนินการเสร็จสิ้น มีรถผ่านการตรวจทั้งสิ้น154 คัน 2. ระดับพื้นฐาน (BLS) ดำเนินการเสร็จสิ้น มีรถผ่านการตรวจทั้งสิ้น 66 คัน 3. ระดับเบื้องต้น (FR) ดำเนินการเสร็จสิ้น มีรถผ่านการตรวจทั้งสิ้น 625 คัน รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เดือน มิถุนายน 2564 และครั้งที่ 3 เดือน กันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-05-24)

80.00

24/05/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการ และงบประมาณเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ข้อมูลเดือน เมษายน 2564 สรุปรวมรถบริการฯ ทั้งสิ้น 845 คัน ดังนี้ 1. รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (ALS) ดำเนินการเสร็จสิ้น มีรถผ่านการตรวจทั้งสิ้น154 คัน 2. ระดับพื้นฐาน (BLS) ดำเนินการเสร็จสิ้น มีรถผ่านการตรวจทั้งสิ้น 66 คัน 3. ระดับเบื้องต้น (FR) ดำเนินการเสร็จสิ้น มีรถผ่านการตรวจทั้งสิ้น 625 คัน รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เดือน มิถุนายน 2564 และครั้งที่ 3 เดือน กันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.00 (2021-04-20)

77.00

20/04/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการ และงบประมาณเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ข้อมูลเดือน มีนาคม 2564 สรุปรวมรถบริการฯ ทั้งสิ้น 845 คัน ดังนี้ 1. รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (ALS) ดำเนินการเสร็จสิ้น มีรถผ่านการตรวจทั้งสิ้น154 คัน 2. ระดับพื้นฐาน (BLS) ดำเนินการเสร็จสิ้น มีรถผ่านการตรวจทั้งสิ้น 66 คัน 3. ระดับเบื้องต้น (FR) ดำเนินการเสร็จสิ้น มีรถผ่านการตรวจทั้งสิ้น 625 คัน รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เดือน มิถุนายน 2564 และครั้งที่ 3 เดือน กันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-03-22)

75.00

22/03/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการ และงบประมาณเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ 1. รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (ALS) ในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการเสร็จสิ้น มีรถผ่านการตรวจทั้งสิ้น154 คัน 2. ระดับพื้นฐาน (BLS) ในเดือนมกราคม 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น มีรถผ่านการตรวจทั้งสิ้น 66 คัน 3. ระดับเบื้องต้น (FR) ในเดือนมกราคม 2564 ดำเนินการเสร็จสิ้น มีรถผ่านการตรวจทั้งสิ้น 625 คัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-02-24)

75.00

24/02/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการ และงบประมาณเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ 1. รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (ALS) ในเดือน มกราคม 2564 ดำเนินการเสร็จสิ้น มีรถผ่านการตรวจทั้งสิ้น152 คัน 2. ระดับพื้นฐาน (BLS) ในเดือนมกราคม 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น มีรถผ่านการตรวจทั้งสิ้น 61 คัน 3. ระดับเบื้องต้น (FR) ในเดือนมกราคม 2564 ดำเนินการเสร็จสิ้น มีรถผ่านการตรวจทั้งสิ้น 541 คัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-01-22)

50.00

22/01/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการ และงบประมาณเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ 1. รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (ALS) ในเดือน ธันวาคม 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น มีรถผ่านการตรวจทั้งสิ้น152 คัน 2. ระดับพื้นฐาน (BLS) ในเดือนธันวาคม 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น มีรถผ่านการตรวจทั้งสิ้น 61 คัน 3. ระดับเบื้องต้น (FR) ในเดือนมกราคม 2564 ดำเนินการเสร็จสิ้น มีรถผ่านการตรวจทั้งสิ้น 541 คัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-12-23)

60.00

12/23/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการ และงบประมาณเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ 1. รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (ALS) ในเดือน พฤศจิกายน 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น มีรถผ่านการตรวจทั้งสิ้น137 คัน 2. ระดับพื้นฐาน (BLS) ในเดือนธันวาคม 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น มีรถผ่านการตรวจทั้งสิ้น 48 คัน 3. ระดับเบื้องต้น (FR) ในเดือนมกราคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-11-26)

40.00

26/11/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการ และงบประมาณเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ 1. รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (ALS) ในเดือน พฤศจิกายน 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น 2. ระดับพื้นฐาน (BLS) ในเดือนธันวาคม 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดการตรวจในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 3. ระดับเบื้องต้น (FR) ในเดือนมกราคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-26)

10.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เสนอขออนุมัติโครงการ และอนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงโรงพยาบาลสำนักการแพทย์ โดยกำหนดการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (ALS) ในเดือน พฤศจิกายน 2563 ระดับพื้นฐาน (BLS) ในเดือนธันวาคม 2563 และระดับเบื้องต้น (FR) ในเดือนมกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการฯ เพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารสำนักการแพทย์ และขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับรองคุณภาพหน่วยบริการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันทบทวนและพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานและแนวทางการในตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานงานคณะกรรมการตรวจรับรองคุณภาพหน่วยบริการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร เพื่อขอรายชื่อผู้แทนจากโรงพยาบาลเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ส่งหนังสือประสานไปยังหน่วยงานเครือข่าย ในระบบฯ เพื่อแจ้งเกณฑ์มาตรฐาน และกำหนดการเข้าตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดให้มีการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (ALS)
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดให้มีการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ประเภท รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น (BLS)
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดให้มีการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ประเภทรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับชุดปฏิบัติการเบื้องต้น (FR)
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ศูนย์เอราวัณ สรุปผลการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้ง 3 ระดับ เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:กรณีรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้ง 3 ระดับ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานตามที่กำหนด และรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่หน่วยบริการขอ ขึ้นทะเบียนใหม่ในระบบฯ ศูนย์เอราวัณจะประสานให้หน่วยบริการ นำรถเข้ารับการตรวจรับรองในรอบเพิ่มเติม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3628

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3628

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-838

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 22.81

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.75

100 / 100
2
5.26

0 / 0
3
12.28

0 / 0
4
22.81

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **