ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร : 07000000-3628

สำนักการแพทย์ : (2564)

75

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 75

นายทัศไนย ลิ้มเจียมรังษี 0 2220 7592

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) โดยคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้มีประกาศเรื่องเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2554 ซึ่งกำหนดให้รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ที่เข้าร่วมปฏิบัติการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ต้องผ่านการจดทะเบียน ตรวจสภาพ และต่อใบอนุญาตประจำปีของกรมการขนส่งทางบก รวมถึงต้องผ่านการตรวจรับรองจากหน่วยงานตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด โดยในส่วนของเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้กำหนดให้สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานในการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยงานในการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองคุณภาพหน่วยบริการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน และความพร้อมของอุปกรณ์ ให้แก่รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เข้าร่วมปฏิบัติการในระบบฯ ทั้ง 2 ระดับ คือ รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (ALS) และระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ประเภทรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับชุดปฏิบัติการระดับต้น (BLS) และประเภทรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับชุดปฏิบัติการเบื้องต้น (FR) เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทาง การตรวจประเมินที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำหนด ในการนี้ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) จึงได้กำหนดจัดโครงการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อเป็นการตรวจรับรองคุณภาพของรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และคงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ผู้รับบริการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ได้รับการบริการที่ปลอดภัยด้วยรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ

07150000/07150000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเป็นการประเมินมาตรฐานและรับรองคุณภาพรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ขึ้นทะเบียนในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 2.2 เพื่อเป็นการควบคุม กำกับ และติดตามดูแลคุณภาพของรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งร่วมเป็นเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด อย่างครอบคลุม

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการจัดโครงการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร โดยตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ประสงค์ขึ้นทะเบียนในระบบฯ ดังนี้ 3.1 ตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (ALS) ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร จำนวน 53 หน่วย ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) จำนวน 1 หน่วย ประมาณ 160 คัน และรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีความประสงค์ขึ้นทะเบียนใหม่ในระบบฯ จำนวน 30 คัน รวมทั้งสิ้น จำนวน 190 คัน 3.2 ตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ประเภทรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น (BLS) ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร จำนวน 8 หน่วย และศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) จำนวน 1 หน่วย ประมาณ 80 คัน และรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีความประสงค์ขึ้นทะเบียนใหม่ในระบบฯ จำนวน 30 คัน รวมทั้งสิ้น จำนวน 110 คัน 3.3 ตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานประเภทรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับชุดปฏิบัติการเบื้องต้น (FR) ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร จำนวน 8 หน่วยประมาณ 800 คัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-02-24)

75.00

24/02/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการ และงบประมาณเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ 1. รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (ALS) ในเดือน มกราคม 2564 ดำเนินการเสร็จสิ้น มีรถผ่านการตรวจทั้งสิ้น152 คัน 2. ระดับพื้นฐาน (BLS) ในเดือนมกราคม 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น มีรถผ่านการตรวจทั้งสิ้น 61 คัน 3. ระดับเบื้องต้น (FR) ในเดือนมกราคม 2564 ดำเนินการเสร็จสิ้น มีรถผ่านการตรวจทั้งสิ้น 541 คัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-01-22)

50.00

22/01/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการ และงบประมาณเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ 1. รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (ALS) ในเดือน ธันวาคม 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น มีรถผ่านการตรวจทั้งสิ้น152 คัน 2. ระดับพื้นฐาน (BLS) ในเดือนธันวาคม 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น มีรถผ่านการตรวจทั้งสิ้น 61 คัน 3. ระดับเบื้องต้น (FR) ในเดือนมกราคม 2564 ดำเนินการเสร็จสิ้น มีรถผ่านการตรวจทั้งสิ้น 541 คัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-12-23)

60.00

12/23/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการ และงบประมาณเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ 1. รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (ALS) ในเดือน พฤศจิกายน 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น มีรถผ่านการตรวจทั้งสิ้น137 คัน 2. ระดับพื้นฐาน (BLS) ในเดือนธันวาคม 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น มีรถผ่านการตรวจทั้งสิ้น 48 คัน 3. ระดับเบื้องต้น (FR) ในเดือนมกราคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-11-26)

40.00

26/11/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการ และงบประมาณเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ 1. รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (ALS) ในเดือน พฤศจิกายน 2563 ดำเนินการเสร็จสิ้น 2. ระดับพื้นฐาน (BLS) ในเดือนธันวาคม 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดการตรวจในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 3. ระดับเบื้องต้น (FR) ในเดือนมกราคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-26)

10.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เสนอขออนุมัติโครงการ และอนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงโรงพยาบาลสำนักการแพทย์ โดยกำหนดการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (ALS) ในเดือน พฤศจิกายน 2563 ระดับพื้นฐาน (BLS) ในเดือนธันวาคม 2563 และระดับเบื้องต้น (FR) ในเดือนมกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการฯ เพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารสำนักการแพทย์ และขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับรองคุณภาพหน่วยบริการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันทบทวนและพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานและแนวทางการในตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานงานคณะกรรมการตรวจรับรองคุณภาพหน่วยบริการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร เพื่อขอรายชื่อผู้แทนจากโรงพยาบาลเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ส่งหนังสือประสานไปยังหน่วยงานเครือข่าย ในระบบฯ เพื่อแจ้งเกณฑ์มาตรฐาน และกำหนดการเข้าตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดให้มีการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (ALS)
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดให้มีการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ประเภท รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น (BLS)
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดให้มีการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ประเภทรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับชุดปฏิบัติการเบื้องต้น (FR)
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ศูนย์เอราวัณ สรุปผลการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้ง 3 ระดับ เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:กรณีรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้ง 3 ระดับ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานตามที่กำหนด และรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่หน่วยบริการขอ ขึ้นทะเบียนใหม่ในระบบฯ ศูนย์เอราวัณจะประสานให้หน่วยบริการ นำรถเข้ารับการตรวจรับรองในรอบเพิ่มเติม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3628

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3628

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-838

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 1.75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.75

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **