ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่ : 07000000-3632

สำนักการแพทย์ : (2564)

6

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 6

แพทย์หญิงธันยา ปิติยะกูลชร 0-2444-0163 ต่อ 8861

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานครมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จึงมีผู้มารับบริการที่เป็นผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีภาวะของโรคที่ซับซ้อนรุนแรงจนถึงขั้นวิกฤตจำนวนเพิ่มมากขึ้น การช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่จึงเป็นหัตถการหนึ่งที่มีความจำเป็นและมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการช่วยเหลือในภาวะวิกฤตการช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นบุคลากรทางการแพทย์ต้องมีความรู้และทักษะ จึงจะสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ผู้ป่วยปลอดภัยช่วยลดภาวะแทรกซ้อนและลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยลงได้ โดยสถิติในปี 2560 มีจำนวนผู้ป่วยช่วยฟื้นคืนชีพได้ จำนวน 123 ราย และในปี 2561 มีจำนวนผู้ป่วยช่วยฟื้นคืนชีพ จำนวน 114 ราย การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาประกอบกับบุคลากรการแพทย์ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์มีการปรับเปลี่ยนบ่อย ๆ โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ที่จบใหม่ ทุกปี ทำให้เกิดภาวะขาดความรู้และทักษะ ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์สามารถปฏิบัติหัตถการช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรจัดให้มีการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะให้กับบุคลากรใหม่ รวมทั้งฟื้นฟูความรู้และทักษะให้กับบุคลากรเก่าให้มีความรู้ที่ทันสมัยและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่กับบุคลากรของโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพตาม Guideline ที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกปี และลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนและอัตราการเสียชีวิต

07130000/07130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นพยาบาลและบุคลากรทางสาธารสุขใหม่ ได้รับความรู้เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่ที่ทันสมัย และสามารถนำไปปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่ได้อย่างถูกต้องไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน 2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในเรื่องที่อบรมเพิ่มขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดทักษะหรือความชำนาญในการปฏิบัติ 2.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูงได้

เป้าหมายของโครงการ

จัดโครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 68 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน ดังนี้ 1) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน และ ระดับปฏิบัติการชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ จำนวน 30 คน 2) บุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พนักงานเปล พนักงานช่วยเหลือ-คนไข้ พนักงานทั่วไปจำนวน 20 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 18 คน ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน 2) วิทยากร จำนวน 8 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2021-02-23)

6.00

23/02/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COID-19) ที่กำลังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสที่จะเกิดแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง คณะกรรมการการช่วยฟื้นคืนชีพในจึงขอชะลอการอบรมการจัดโครงการช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่ประจำปี 2564 โดยเสนอผ่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ (ต่อ)

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COID-19) ที่กำลังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสที่จะเกิดแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง คณะกรรมการการช่วยฟื้นคืนชีพในจึงขอชะลอการอบรมการจัดโครงการช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่ประจำปี 2564 โดยเสนอผ่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2021-01-22)

6.00

22/01/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COID-19) ที่กำลังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสที่จะเกิดแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง คณะกรรมการการช่วยฟื้นคืนชีพในจึงขอชะลอการอบรมการจัดโครงการช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่ประจำปี 2564 โดยเสนอผ่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COID-19) ที่กำลังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสที่จะเกิดแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง คณะกรรมการการช่วยฟื้นคืนชีพในจึงขอชะลอการอบรมการจัดโครงการช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่ประจำปี 2564 โดยเสนอผ่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COID-19) ที่กำลังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสที่จะเกิดแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง คณะกรรมการการช่วยฟื้นคืนชีพในจึงขอชะลอการอบรมการจัดโครงการช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่ประจำปี 2564 โดยเสนอผ่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-12-24)

5.00

24/12/2563 : ศึกษาดำเนินการเขียนโครงการ (ต่อ) เตรียมจัดตั้งคณะกรรมการของการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2020-11-23)

4.00

23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาดำเนินการเขียนโครงการ (ต่อ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-10-27)

2.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาดำเนินการเขียนโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร สำนักการแพทย์
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการรับ-ส่งและเก็บรักษาเงินและคำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เข้ารับการอบรม
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อทำแผนการอบรมและมอบหมายงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดต่อประสานงานเรื่องวิทยากร บุคลากรที่เข้าอบรม สถานที่จัดการ
:5%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประชุม ทำบันทึกเชิญวิทยากร คำสั่งผู้เข้าอบรม เพื่อเสนออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ขอรายชื่อผู้เข้าอบรม
:5%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมสถานที่ เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม
:5%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการอบรมตามแผนที่กำหนดไว้
:40%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ประเมินผลการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:นำเสนอผลสรุปการอบรม ต่อผู้บริหาร สำนักการแพทย์
:5%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:จัดทำและเสนอแบบประเมิน สพข.2/2559
:5%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3632

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3632

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-838

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 1.75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.75

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **