ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนดับเพลิงและระงับอัคคีภัย : 07000000-3633

สำนักการแพทย์ : (2564)

16

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 16

นายพรณรงค์ ไม่หน่ายกิจ 0-2444-0163 ต่อ 8835

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 0

หลักการและเหตุผล

จากเหตุการณ์การเกิดอัคคีภัยตามสถานที่ต่างๆ ในประเทศก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเศรษฐกิจและสังคม การเกิดอัคคีภัยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกๆแห่งรวมทั้งในโรงพยาบาลซึ่งเป็นสถานที่ที่มีผู้คนมาใช้บริการเป็นจำนวนมากประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องนอนพักรักษาตัวตามหอผู้ป่วยต่างๆตลอดเวลาเมื่อเกิดอัคคีภัยจะก่อให้เกิดความเสียหายมากรวมทั้งอาจมีการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอาคารสถานที่และด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้น โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จึงจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนดับเพลิงและระงับอัคคีภัย เพื่อให้บุคลากรภายในโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เกิดทักษะและความชำนาญเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเมื่อเกิดเหตุสามารถปฏิบัติงานป้องกันอัคคีภัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวจึงควรจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนดับเพลิงและระงับอัคคีภัยสำหรับบุคลากรในโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ขึ้น

07130000/07130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์การดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ในขณะเกิดอัคคีภัยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์มีความเข้าใจและจัดทำแผนการป้องกันระงับอัคคีภัยของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับแผนป้องกันอัคคีภัยในภาพรวมของโรงพยาบาล 2.2 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ได้มีความรู้และความพร้อมในการป้องกัน อัคคีภัย รวมทั้งทราบหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในกรณีเกิดเพลิงไหม้ขึ้นในโรงพยาบาล รู้จักการป้องกันและระงับเหตุจนเกิดทักษะและความชำนาญ ตลอดจนการใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลิงในขั้นต้นอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 2.3 เพื่อลดความสูญเสียและป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ในโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 2.4 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดความคุ้นเคยกับลักษณะโครงสร้างอาคารและระบบแจ้งเหตุ

เป้าหมายของโครงการ

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนดับเพลิงและระงับอัคคีภัย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 91 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน ดังนี้ 1) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน และ ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ ตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบำบัด เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการสุขาภิบาล นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี นักโภชนาการ นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บรรณารักษ์ นักเวชนิทัศน์ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ นายช่างเทคนิค เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โภชนากร ผู้ช่วยทันตแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานสาธารณสุข พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ จำนวน 30 คน 2) บุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พนักงานรับโทรศัพท์ พนักงานเปล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานทั่วไป จำนวน 25 คน 3) บุคคลภายนอกซึ่งปฏิบัติงานในโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จำนวน 15 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 21 คน ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 14 คน 2) วิทยากร จำนวน 7 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2021-02-23)

16.00

23/02/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) คณะดำเนินโครงการจึงขอให้เลื่อนการจัดโครงการ ซึ่งมีความเสี่ยงในการรวมกลุ่มคน เพิ่มความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด (ต่อ)

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) คณะดำเนินโครงการจึงขอให้เลื่อนการจัดโครงการ ซึ่งมีความเสี่ยงในการรวมกลุ่มคน เพิ่มความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2021-01-22)

16.00

22/01/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) คณะดำเนินโครงการจึงขอให้เลื่อนการจัดโครงการ ซึ่งมีความเสี่ยงในการรวมกลุ่มคน เพิ่มความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) คณะดำเนินโครงการจึงขอให้เลื่อนการจัดโครงการ ซึ่งมีความเสี่ยงในการรวมกลุ่มคน เพิ่มความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) คณะดำเนินโครงการจึงขอให้เลื่อนการจัดโครงการ ซึ่งมีความเสี่ยงในการรวมกลุ่มคน เพิ่มความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-24)

15.00

24/12/2563 : - แต่งตั้งคณะกรรมการอัคคีภัยโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ - ประชุมคณะกรรมการอัคคีภัยฯ - กำหนดวันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนดับเพลิงและระงับอัคคีภัย - จัดทำหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ - จัดทำโครงการฯ และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ - ส่งโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติจากผู้บริหารสำนักการแพทย์ และ กรุงเทพมหานคร เพื่อรอการปรับแก้ไข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2020-11-23)

4.00

23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาดำเนินการเขียนโครงการ (ต่อ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-10-27)

2.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาดำเนินการเขียนโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:วางแผนจัดการอบรมให้เป็นไปตามโครงการที่กำหนดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ติดต่อเชิญวิทยากรจากสำนักป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนดับเพลิงและระงับอัคคีภัย
:5%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดประชุมคณะดำเนินงานเพื่อวางแผนการฝึกอบรมและมอบหมายงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดเตรียมเอกสารวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:กำหนดรูปแบบการฝึกอบรมเป็นแบบไป-กลับ ณ ห้องประชุม ท. ลดาวัลย์ ชั้น ๔ และบริเวณลานจอดรถโรงพยาบาลราชพิพัฒน์
:5%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3633

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3633

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-838

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 1.75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.75

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **