ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสร้างพลังใจ ปลุกไฟในการทำงาน : 07000000-3634

สำนักการแพทย์ : (2564)

8

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 8

คุณภารดี บัวสรวง 0-2444-0163 ต่อ 8917

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ที่ผ่านมาโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ได้พัฒนาโรงพยาบาล โดยใช้ระบบพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) เป็นเครื่องชี้นำทิศทางการพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณภาพ ซึ่งปัจจุบันกระบวนการในการขับเคลื่อนที่สำคัญ ทำให้บุคลากรเกิดสภาวะความเครียด ความวิตกกังวลจนก่อให้เกิดความทุกข์ในการใช้ชีวิตและการทำงาน และหากชีวิตมีแต่ความทุกข์ ย่อมส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวม งานจะดีได้อย่างไร หากวันนี้ใจเรายังไม่เป็นสุข ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรเกิดการพัฒนางานอย่างมีความสุขและยั่งยืน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์จึงได้จัดทำโครงการสร้างพลังใจ ปลุกไฟในการทำงาน ร่วมกับบุคลากรทุกระดับและเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติวิธีคิดและสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้บุคลากรในองค์กร เกิดความสุขต่อตนเอง มีเป้าหมายมีการคิดที่จะสร้างความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังสร้างให้บุคลากรมีจิตสำนึกการรักองค์กร มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในองค์กร มีการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขพร้อมนำองค์กรพิชิตเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล รวมทั้งพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นโรงพยาบาลคุณภาพ

07130000/07130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติเชิงบวกต่อตนเองและผู้อื่นในการทำงานร่วมกัน 2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีสามารถสื่อสารร่วมกับคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีหลักในการทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ

จัดโครงการสร้างพลังใจ ปลุกไฟในการทำงาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 121 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน ดังนี้ 1) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับชำนาญงาน ถึง ระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบำบัด เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการสุขาภิบาล นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี นักโภชนาการ นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บรรณารักษ์ นักเวชนิทัศน์ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ นายช่างเทคนิค เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โภชนากร ผู้ช่วยทันตแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานสาธารณสุข พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ จำนวน 60 คน 2) บุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พนักงานรับโทรศัพท์ พนักงานเปล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานทั่วไป จำนวน 25 คน 3) บุคลคลภายนอกซึ่งปฏิบัติงานในโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 15 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 21 คน ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 20 คน 2) วิทยากร จำนวน 1 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2021-02-27)

8.00

27/02/2564 : ศึกษาดำเนินการเขียนโครงการ (ต่อ) เตรียมจัดตั้งคณะกรรมการของการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2021-02-25)

8.00

25/02/2564 : - ลงเยี่ยมให้คำแนะนำ กับหน่วยงานเพื่อติดตามความก้าวหน้า (ต่อ) - ประชุมวางแผนการจัดทำโปสเตอร์ ในการนำเสนอผลงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2021-01-22)

6.00

22/01/2564 : ลงเยี่ยมให้คำแนะนำ กับหน่วยงานเพื่อติดตามความก้าวหน้า (ต่อ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-12-24)

5.00

24/12/2563 : - จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ - กำหนดรูปแบบการจัดโครงการ ณ ห้องประชุม ท. ลดาวัลย์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ - ประชุมวางแผนกำหนดการลงเยี่ยมหน่วยงาน ให้คำแนะนำในการดำเนินงานทำผลงานการพัฒนาคุณภาพ - ลงเยี่ยมให้คำแนะนำ กับหน่วยงานเพื่อติดตามความก้าวหน้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2020-11-23)

4.00

23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาดำเนินการเขียนโครงการ (ต่อ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-10-27)

2.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาดำเนินการเขียนโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหารสำนักการแพทย์
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ-ส่งและเก็บรักษาเงิน
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดเตรียมสถานที่ เอกสาร วัสดุ และอุปกรณ์
:5%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำกำหนดการเพื่อจัดโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:กำหนดรูปแบบการจัดโครงการ ณ ห้องประชุม ท. ลดาวัลย์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
:10%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดโครงการสร้างพลังใจ ปลุกไฟในการทำงาน ตามกำหนดรูปแบบไป – กลับ จำนวน 1 วัน การจัดอบรมโครงการแบ่งออกเป็น - บรรยาย วิชาการการปรับเปลี่ยนทัศนคติ - แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
:40%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ประเมินผลหลังเสร็จโครงการและสรุปผลการประเมินเสนอผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำและเสนอแบบประเมิน สพข.2/2559
:5%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3634

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3634

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-838

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 1.75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.75

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **