ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ : 07000000-3635

สำนักการแพทย์ : (2564)

48

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 48

นายทัศไนย ลิ้มเจียมรังษี 0 2220 7592

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันอัตราการเจ็บป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ นับเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในระดับต้นๆ ของประเทศไทย ซึ่งนับวันมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น และอาจส่งผลให้ประชาชนผู้ได้รับความเจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุอาจเสียชีวิตหรือเกิดภาวะทุพพลภาพตามมาในภายหลัง กรุงเทพมหานครจึงได้ประกาศเปิดให้บริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาการบริการให้ความช่วยเหลือ ผู้เจ็บป่วยและผู้บาดเจ็บฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และสะดวกรวดเร็ว ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในระบบบริการดังกล่าวนั้นประกอบด้วย บุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ร่วมกับหน่วยแพทย์กู้ชีวิต หรือหน่วยกู้ภัย ที่ปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ออกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยและผู้บาดเจ็บในภาวะฉุกเฉิน บุคลากรเหล่านี้ จึงจำเป็นต้องมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ พร้อมรับกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงนับว่าเป็นหัวใจของการพัฒนาคุณภาพบริการ รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมประสิทธิภาพสูงสุดของการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ในการนี้ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร จึงมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยพัฒนาระบบบริการดังกล่าวทั้งในเชิงระบบและเชิงคุณภาพ ให้ได้มาตรฐาน จึงได้จัดทำโครงการการอบรมหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (EMT – Basic) ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาการดูแลผู้เจ็บป่วยและผู้บาดเจ็บในภาวะฉุกเฉิน ได้อย่างครอบคลุม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์แก่ผู้รับบริการต่อไป

07150000/07150000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานคร 3.2 เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะในการเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ 3.3 เพื่อให้บุคลากรที่เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติงานร่วมกับพยาบาลในรถพยาบาลฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ

เป้าหมายของโครงการ

จัดโครงการอบรมหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ EMT Basic โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 152 คน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน ดังนี้ 1. บุคลากรกรุงเทพมหานคร 2. บุคคลภายนอกตามเป้าหมายโครงการ ซึ่งปฏิบัติงานในเครือข่ายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 122 คน 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 6 คน 2. วิทยากร จำนวน 116 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-17)

100.00

17/08/2564 : การจัดทำโครงการอยู่ระหว่างภาคปฏิบัติ (เก็บเคส) ณ โรงพยาบาลเครื่อข่ายในระบบ ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 91,839 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2021-07-21)

48.00

21/07/2564 : การจัดทำโครงการอยู่ระหว่างภาคปฏิบัติ (เก็บเคส) ณ โรงพยาบาลเครื่อข่ายในระบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-06-22)

45.00

22/06/2564 : การจัดทำโครงการอยู่ระหว่างภาคปฏิบัติ (เก็บเคส) ณ โรงพยาบาลเครื่อข่ายในระบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-05-21)

40.00

21/05/2564 : การจัดทำโครงการอยู่ระหว่างภาคปฏิบัติ (เก็บเคส) ณ โรงพยาบาลเครื่อข่ายในระบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-04-22)

35.00

22/04/2564 : จัดทำโครงการอยู่ระหว่างภาคปฏิบัติ (เก็บเคส) ณ โรงพยาบาลเครื่อข่ายในระบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-22)

30.00

22/03/2564 : จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ กำหนดจัดโครงการในวันที่15-19 มีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-24)

30.00

24/02/2564 : จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ กำหนดจัดโครงการในวันที่15-19 มีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-22)

10.00

22/01/2564 : จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ กำหนดจัดโครงการในวันที่15-19 มีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-12-23)

5.00

12/23/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลรายละเอียด และจัดทำโครงการ กำหนดจัดโครงการในเดือนมีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-25)

5.00

25/11/2563 : ศึกษาข้อมูลรายละเอียด และจัดทำโครงการ กำหนดจัดโครงการในเดือนมีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลรายละเอียด และจัดทำโครงการ กำหนดจัดโครงการในเดือนมีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม/จัดจำแนก
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เสนอแผนการจัดการอบรม
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำหลักสูตรการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติใช้งบประมาณในการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำร่างคำสั่งกรุงเทพมหานครผู้เข้ารับการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ประสานงานเรื่อง วิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:แจ้งยืนยันผู้เข้ารับการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:สรุปรายงานและการดำเนินการด้านงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3635

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3635

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-838

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.28

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.75

100 / 100
2
5.26

0 / 0
3
12.28

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **