ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลตากสิน : 07000000-3636

สำนักการแพทย์ : (2564)

86

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 86

นางสาวกรณ์กาญจน์ เพ็ชร์พันธ์ ฝ่ายพัสดุ โทร 1410

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิ ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตคลองสาน มีพื้นที่ 11 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา เปิดให้บริการรักษาพยาบาล ทั้งด้านการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพ มีศูนย์ความเป็นเลิศ ได้แก่ ศูนย์เบาหวาน และศูนย์หลอดเลือดสมอง ให้บริการดูแลรักษาแก่ประชาชน ครอบคลุมพื้นที่ฝั่งธนบุรี และบริเวณใกล้เคียง โดยเป็นโรงพยาบาลภาครัฐแห่งเดียวในพื้นที่นอกเหนือจากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าที่ดูแลเฉพาะทหารเรือและครอบครัว และโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิชั้นสูง (Supertertiary) รับส่งต่อโรคซับซ้อน ดังนั้นโรงพยาบาลตากสินจึงต้องดูแลประชาชนฝั่งธนบุรีทั้งหมด ทำให้เกิดความแออัดในการรับบริการเป็นอย่างมาก เมื่อรวมญาติที่มาพร้อมผู้ป่วยอีก 1 – 2 คน ทำให้ผู้ป่วยนอกต้องรองรับประชาชนถึงวันละเฉลี่ย 3 – 4 พันคนต่อวัน สถิติผู้ป่วยที่มารับบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยผู้ป่วยนอกปัจจุบัน 1,900 – 2,000 ต่อวัน อีกทั้งพื้นที่โดยรอบและบริเวณใกล้เคียงโรงพยาบาลตากสิน กำลังพัฒนาเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยจะเป็น Landmark แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ICONSIAM ศูนย์การค้า ที่พักอาศัย พิพิธภัณฑ์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและการเติบโตของชุมชนฝั่งธนบุรี เกิดคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่หลายแห่งรอบโรงพยาบาล อนึ่งกรุงเทพมหานครมีนโยบายขยายการขนส่งมวลชน ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าโมโนเรล สายสีทอง เป็นโครงการรถไฟฟ้าระยะสั้นบนถนนเจริญนคร และถนนสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งดำเนินการโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับกลุ่มบริการศูนย์การค้าไอคอนสยาม และบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด มีเส้นทางสถานีธนบุรีของรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีสม วิ่งไปตามแนวถนนเจริญนคร รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม เข้าสู่ถนนประชาธิปก เพื่อเชื่อมต่อรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วง ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะเป็นศูนย์กลางการเดินทางทำให้คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวและประชาชนเดินทางเข้ามาในพื้นที่จำนวนมาก โรงพยาบาลตากสินจึงต้องมีแผนรองรับและขยายศักยภาพในการให้บริการ เพื่อรองรับประชาชนจำนวนมากในด้านการดูแลสุขภาวะของคนเมืองในแถบฝั่งธนบุรี และบริเวณใกล้เคียงที่เข้ามาในพื้นที่ อนึ่งโรงพยาบาลตากสินมีการพัฒนาคุณภาพการบริการทั้งด้านบุคลากรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับนโยบายภาครัฐ ด้านโครงการประกันสุขภาพแห่งชาติ โครงการประกันสังคม การรักษาแรงงานต่างด้าว ตลอดจนสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร มีนโยบายการพัฒนาระบบส่งต่อ ทำให้มีการรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลใกล้เคียง ทั้งในและนอกเครือข่าย รวมทั้งศูนย์บริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลตากสินได้จัดตั้งและพัฒนาศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา มีระบบการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นสถาบันในการผลิตแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยกรรม ร่วมกับกรุงเทพมหานคร มีแผนรับแพทย์ประจำบ้าน (Resident Training) สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ในปี 2561 ปัจจุบันระบบอาคารที่ใช้ในการให้บริการผู้ป่วยนอกเป็นอาคารสูงเพียง 6 ชั้น ก่อสร้างมานานกว่า 40 ปี สภาพพื้นที่แออัด คับแคบ ไม่ได้รับความสะดวกและไม่สอดคล้องกับปริมาณผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น สภาพโครงสร้างชำรุด มีความเสื่อมสภาพของระบบสาธารณูปโภคในอาคาร ทั้งยังไม่ได้ออกแบบเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปฏิบัติงานสมัยใหม่ และการให้ความสำคัญกับคุณภาพอากาศ (Indoor Air Quality : IAQ) ตลอดจนระบบการระบายอากาศภายในอาคาร โดยเฉพาะการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ เป็นต้น ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้การบริการมีขีดจำกัด เกิดการชะลอตัวและไม่ลื่นไหล ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความพึงพอใจ เกิดข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสถานที่เสมอ ทำให้ผู้ใช้บริการและบุคลากรขาดความเชื่อมั่นต่อศักยภาพโรงพยาบาลด้วยเหตุผลความจำเป็นดังกล่าว โรงพยาบาลตากสินจึงได้วางแผนก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ สูง 23 ชั้นพร้อมชั้นจอดรถใต้ดิน 3 ชั้น บริเวณอาคาร 6 ชั้นเดิม และพื้นที่โดยรอบ เพื่อรองรับการให้บริการที่ครอบคลุม สามารถขยายงานบริการและพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการและการตรวจรักษาได้อย่างมีมาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน อาคารมีความมั่นคงปลอดภัยได้มาตรฐาน สะดวกทั้งด้านการใช้สอยและรวมไปถึงสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพและมีความถูกต้อง ตามสุขลักษณะซึ่งจะเป็นแรงจูงใจหนึ่งที่ช่วยสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนให้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจต่อการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลที่ก้าวหน้า ทันสมัย เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง และเป็นไปตามเป้าหมายของกรุงเทพมหานครที่มุ่งสู่การพัฒนาเป็นมหานครแห่งเอเชีย

07060000/07060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลให้มีศักยภาพในการให้การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียงให้ทันสมัยและเพียงพอกับจำนวนผู้มารับบริการ 2. เพื่อพัฒนาการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียง โดยการเพิ่มศักยภาพในหน่วยงานต่าง ๆ เช่นห้องตรวจผู้ป่วยนอกแยกตามสาขาต่าง ๆ เป็นสัดส่วนและมีสถานที่นั่งรอตรวจที่เหมาะสมและเพียงพอ เป็นต้น 3. เพื่อลดความแออัดของสถานที่ให้บริการผู้ป่วยและสามารถจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการส่งเสริมสุขภาพ (Healing Environment) 4. เพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนของโรงพยาบาลให้ได้อย่างครบวงจรทั้งด้านการป้องกันโรค การส่งเสริม การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ 5. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรของโรงพยาบาลในการปฏิบัติงานในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสม เอื้อต่อการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดขวัญและกำลังใจ เกิดความภาคภูมิใจ เกิดความยึดมั่นผูกพันและความเชื่อมั่นในศักยภาพของโรงพยาบาล

เป้าหมายของโครงการ

1. เพื่อขยายการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนครอบคลุมพื้นที่ด้านฝั่งธนบุรีได้เต็มศักยภาพ สามารถรองรับจำนวนผู้ป่วยได้ 600 เตียง 2. เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้รับการบริการทางการแพทย์ที่สะดวก รวดเร็วในพื้นที่ใกล้บ้าน ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และลดการส่งต่อผู้ป่วยหนัก 3. เพื่อให้ประชาชนและบุคลากรของโรงพยาบาลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ%
๑.๖.๓.๑ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.00 (2021-02-23)

86.00

23/02/2564 : ปัจจุบัน อยู่ระหว่างขั้นตอน... - งานดิน - งานเสาเข็ม (รายงานผลการควบคุมงานฯ ฉบับที่ 82 ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564) 1. งานรื้อถอนอาคารเดิม จำนวน 5 หลัง ทำได้ 98.76 % 2. งานทดสอบเสาเข็ม ทำได้ 20 จุด 3. งานเสาเข็มอาคาร จำนวน 100 ต้น ทำได้ 79 ต้น 4. งาน Pile Wall Dia 1.00 x 20 ม. จำนวน 200 ต้น ทำได้ 221 ต้น (โดยงาน Pile Wall Dia 1.00 x 20 ม. มีทั้งหมด 250 ต้น)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2021-01-22)

62.00

22/01/2564 : ปัจจุบัน อยู่ระหว่างขั้นตอน - งานดิน - งานเสาเข็ม (รายงานผลการควบคุมงานฯ ฉบับที่ 77 ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2564) 1. งานรื้อถอนอาคารเดิม จำนวน 5 หลัง ทำได้ 98.76 % 2. งานทดสอบเสาเข็ม ทำได้ 3 จุด 3. งานเสาเข็มอาคาร จำนวน 100 ต้น ทำได้ 20 ต้น 4. งาน Pile Wall Dia 1.00 x 20 ม. จำนวน 200 ต้น ทำได้ 140 ต้น ความก้าวหน้าฯ เดือนมกราคม 2564 เท่ากับ 61.74%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2020-12-23)

41.00

23/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน งานดิน และงานเสาเข็ม โดยมีความคืบหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้ 1. งานรื้อถอนอาคารเดิม จำนวน 5 หลัง ทำได้ 98.76 % 2. งานทดสอบเสาเข็ม ทำได้ 0.11 จุด 3. งานเสาเข็มอาคาร จำนวน 100 ต้น ทำได้ 10 ต้น 4. งาน Pile Wall Dia 1.00 x 20 ม. จำนวน 200 ต้น ทำได้ 44 ต้น ความคืบหน้าโดยรวม คิดเป็น 40.54% (อ้างอิงจากรายงานผลการควบคุมงานฯ ฉบับที่ ๗๒ ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-11-23)

35.00

23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปัจจุบัน 1) งานดิน 2) งานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม โดยวิธี STATIC LOAD TEST 3) งานเสาเข็มเจาะ โดยจากรายงานผลการควบคุมงานฯ ฉบับที่ 67 (ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 มีความก้าวหน้าของงาน) ดังนี้ 1. งานรื้อถอนอาคารเดิม จำนวน 5 หลัง ทำได้ 98.76 % 2. งานทดสอบเสาเข็ม ทำได้ 0.50 จุด 3. งานเสาเข็มอาคาร จำนวน 100 ต้น ทำได้ 10 ต้น 4. งาน Pile Wall Dia 1.00 x 20 ม. จำนวน 200 ต้น ทำได้ 19 ต้น ความก้าวหน้าของงานคิดเป็น 35.45%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-10-30)

33.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน1. งานรื้อถอนอาคารเดิม จำนวน 5 หลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 63) ทำได้ 92.80 % 2. งานทดสอบเสาเข็ม ทำได้ 0% 3. งานเสาเข็มอาคาร จำนวน 100 ต้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 63) ทำได้ 10 ต้น 4. งาน Pile Wall Dia 1.00 x 20 ม. จำนวน 200 ต้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 63) ทำได้ 17 ต้น ความก้าวหน้าโดยรวมทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 33.24

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:งานรื้อถอนอาคารเดิม จำนวน 5 หลัง
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:งานทดสอบเสาเข็ม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:งานเสาเข็มอาคาร จำนวน 100 ต้น
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:งาน Pile Wall Dia 1.00x20 ม.จำนวน 200 ต้น
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3636

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3636

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-829

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูงและระดับตติยภูมิระดับสูง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **