ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสัมมนาพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร : 07000000-3649

สำนักการแพทย์ : (2564)

5

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5

นายทัศไนย ลิ้มเจียมรังษี 0 2220 7592

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้เปิดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร โดยระบบเครือข่ายซึ่งจัดบริการมาตั้งแต่ 8 สิงหาคม 2550 โดยมีศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) เป็นหน่วยงานศูนย์ประสานงานและสั่งการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ปัจจุบันมีหน่วยงานที่เข้าร่วมในระบบปฏิบัติการจำนวน 62 หน่วยงานประกอบด้วยส่วนราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร 8 แห่ง ภาครัฐบาลในพื้นที่ 12 แห่งเอกชน 32 แห่งและมูลนิธิองค์กรไม่หวังผลกำไร 8 แห่ง ซึ่งบุคลากรผู้ปฏิบัติการในระบบฯ จึงเป็นทรัพยากรสำคัญที่มีต่อประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน การปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ต้องอาศัยองค์ความรู้ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตลอดจนคุณภาพการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้บริการความช่วยเหลือให้แก่ผู้เจ็บป่วย ด้วยระบบเครือข่ายชุดปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้เจ็บป่วยจะได้รับบริการความช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแต่ด้วยบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานที่หลากหลายสังกัดปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งมีนโยบายแนวทางปฏิบัติงานที่อาจจะมีความแตกต่างกันออกไป ทำให้บางครั้งเกิดความไม่เข้าใจอาจส่งผลให้ไม่ได้รับความร่วมมือในการทำงานกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการบริหารประสิทธิภาพของการให้บริการดังกล่าว จึงควรเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเข้าใจในนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของกรุงเทพมหานครซึ่งกรุงเทพมหานครกำหนดไว้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ย่อมเกิดความเข้าใจในหน้าที่ บทบาทและข้อจำกัดกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และเจตคติของบุคลากรในการทำงานร่วมกันตลอดจนสามารถรักษาเครือข่ายให้ยังปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์จึงได้จัดทำโครงการสัมมนาพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ส่งเสริมให้เกิดความเป็นเอกภาพในระบบปฏิบัติการของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

07150000/07150000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1 เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 3.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันมีการสื่อสารทำความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับนโยบายในการพัฒนาและแนวทางการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินของกรุงเทพมหานครร่วมกันระหว่างเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

การจัดการสัมมนาพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 259 คน กลุ่มเป้าหมาย 1. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน ระดับปฏิบัติการ– ชำนาญการพิเศษจำนวน 32 คน (จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 จำนวน 16 คน และรุ่นที่ 2 จำนวน 16 คน)ประกอบด้วยตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี นิติกร นักทรัพยากรบุคคล พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ 2. บุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 29 คน (จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 จำนวน 14 คน และรุ่นที่ 2 จำนวน 15 คน) ประกอบด้วยตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานขับรถยนต์ นายท้ายเรือ พนักงานรับโทรศัพท์ พนักงานสถานที่ พนักงานทั่วไป 3. บุคคลภายนอกตามเป้าหมายโครงการที่ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักการแพทย์ และเครือข่ายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 158 คน (จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 จำนวน 83 คน และรุ่นที่ 2 จำนวน 75 คน) ผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน ๔0 คน 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน จำนวน 30 คน รุ่นละ 15 คน 2. วิทยากร จำนวน 10 คน รุ่นละ 5 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-02-24)

5.00

24/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษารายละเอียดและจัดทำข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-01-22)

5.00

22/01/2564 : ศึกษารายละเอียดและจัดทำข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-12-23)

5.00

12/23/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษารายละเอียดและจัดทำข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-23)

5.00

23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษารายละเอียดและจัดทำข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษารายละเอียดและจัดทำข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานงานเครือข่ายขอรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ทำการสำรวจเส้นทางและจัดหาสถานที่ในการจัดสัมมนา
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) จัดประชุมหารือกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ คำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการสัมมนา และบัญชีรายชื่อบุคคลภายนอกผู้เข้าร่วมสัมมนา
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ยืมเงินทดรองราชการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ดำเนินการจัดจ้างเหมายานพาหนะตามโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ประสานงานเรื่องสถานที่พัก
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:ดำเนินการจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ใช้ตามโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 12
:ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 13
:ดำเนินการตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 14
:ประเมินผลการจัดสัมมนา
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 15
:จัดทำรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3649

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3649

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-838

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 1.75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.75

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **