ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักการแพทย์ : 07000000-3657

สำนักการแพทย์ : (2564)

25

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25

คุณนงลภัส ศศิวัจน์ไพสิฐ โทร 3252

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 0

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาแนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร การดำเนินงาน และการให้บริการ อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่างๆ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้

07020000/07020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ 2.เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ

เป้าหมายของโครงการ

จัดทำโครงการนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของสำนักการแพทย์ฺ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ%
๑.๖.๓.๑ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-23)

25.00

23/02/2564 : วันที่ 8 ก.พ. 64 นำเสนอโครงการจัดบริการเจาะเลือดผู้ป่วยถึงบ้าน (Mobile Lab) ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรม กทม. ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Zoom Cloud Meetings และในวันที่ 25 กพ 64อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-27)

20.00

27/01/2564 : พัฒนาระบบการรายงานผลการดำเนินงาน Mobile lab และจัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการโครงการจัดบริการเจาะเลือดผู้ป่วยถึงบ้าน (Mobile Lab) แก่โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ จำนวน 8 แห่ง (รพก.-รพส.)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-21)

15.00

12/21/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการจัดบริการเจาะเลือดผู้ป่วยถึงบ้าน (Mobile Lab) ของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และจัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ แก่โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ จำนวน 8 แห่ง (รพก.-รพส.)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-23)

10.00

23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ผู้บริหาร สนพ. ได้พิจารณานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการ ตามแบบฟอร์มที่ 1 และที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สนพ. มีมติให้ "การให้บริการเจาะเลือดผู้ป่วยถึงบ้าน (Mobile lab)" เป็นนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ความก้าวหน้านวัตกรรม (27 ต.ค.63) ... สพบ. เวียนแจ้งหนังสือด่วนที่สุดที่ กท 0602/11251 ลงวันที่ 16 ต.ค.63 เรื่อง การเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ไปยังทุกส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ โดยขอให้ส่วนราชการทุกแห่ง พิจารณาเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแนวทางที่กำหนด ส่วนราชการละอย่างน้อย 2 เรื่อง ตามแบบฟอร์มที่ 1 ส่งมายังสำนักการแพทย์ ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บริหารต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3657

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3657

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-835

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 100

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **