ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉิน : 07000000-3658

สำนักการแพทย์ : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นายทัศไนย ลิ้มเจียมรังษี 0 2220 7592

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครที่มีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีนโยบายพัฒนาการให้ความช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ทั้งการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็น ตลอดจนการให้ความรู้และความเข้าใจในระบบปฏิบัติการและการบริหารจัดการทางการแพทย์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถบรรเทาและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ทั้งนี้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวจึงจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติการที่ถูกต้อง เหมาะสมตามหลักวิชาการ เพื่อให้การปฏิบัติการมีประสิทธิภาพและสามารถสนับสนุนระบบปฏิบัติการในการเผชิญเหตุสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครได้อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดได้ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) เล็งเห็นว่าการจัดโครงการประชุมวิชาการถือเป็นช่องทางหนึ่งในการเพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของบุคลากรในระบบปฏิบัติการ จึงเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนา ฟื้นฟู และทบทวนความรู้ทางวิชาการในการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉิน จึงได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีประสบการณ์ในการป้องกันตนเอง สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บจากเหตุฉุกเฉิน เผชิญเหตุในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างถูกต้อง และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยปฏิบัติการอื่น ๆ ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องได้

07150000/07150000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะทางวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินสมัยใหม่ ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 3.2 เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ของบุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

จัดโครงการประชุมวิชาการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2562 ผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวนทั้งสิ้น 300 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 300 คน ดังนี้ 1. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2. บุคลากรกรุงเทพมหานคร 3. บุคคลภายนอกตามเป้าหมายโครงการ ซึ่งปฏิบัติงานในเครือข่ายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 12 คน 2. วิทยากร จำนวน 8 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-24)

10.00

24/02/2564 : ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพื่อกำหนดหัวข้อและรูปแบบการประชุมวิชาการและจัดทำโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-01-22)

5.00

22/01/2564 : ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพื่อกำหนดหัวข้อและรูปแบบการประชุมวิชาการและจัดทำโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-12-23)

5.00

12/23/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพื่อกำหนดหัวข้อประชุมวิชาการและจัดทำโครงการในปีวบประมาณ พ.ศ.2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-23)

5.00

23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพื่อกำหนดหัวข้อประชุมวิชาการและจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพื่อกำหนดหัวข้อประชุมวิชาการและจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอประเด็นการประชุมวิชาการต่อผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขอรายชื่อผู้เข้ร่วมประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติใช้งบประมาณในการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำร่างคำสั่งกรุงเทพมหานครรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำหนังสือยืนยันรายชื่อเข้าร่วมประชุม
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ประสานงานขอใช้สถานที่จัดการประชุม
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:เชิญผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์และสื่อมวลชน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ดำเนินการเรื่องจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:จัดการประชุมประจำปี
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 12
:ประเมินผลโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 13
:จัดทำรายงานผลการดำเนินการรายงานตามลำดับชั้น
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 14
:สรุปรายงานและการดำเนินการด้านงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3658

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3658

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-838

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 1.75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.75

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **