ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีครั้งที่ 18 สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร : 07000000-6765

สำนักการแพทย์ : (2564)

30

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30

คุณรัตนา มูลนางเดียว โทร 3252

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 0

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การศึกษาวิจัยเกิดขึ้นอย่างมากมาย เกิดการวินิจฉัย การรักษาพยาบาลด้วยวิธีการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานที่มีส่วนราชการในสังกัดประกอบด้วย โรงพยาบาล ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ซึ่งหน้าให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยเฉพาะทาง รวมทั้งเป็นแหล่งการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ฝึกหัดนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล และนักศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุข นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร จำเป็นต้องส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมีความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการค้นคว้าวิจัย เพื่อนำผลการวิจัยพัฒนาในด้านการรักษาพยาบาลและเพื่อเป็นการเผยแพร่งานวิจัยให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดการสัมมนาวิชาการประจำปีทุกปีต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยเชิญบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และจากสถาบันภายนอกกรุงเทพมหานครทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมสัมมนาด้วย ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมีโอกาสได้รับความรู้วิชาการเรื่องเกี่ยวข้องทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข และก้าวทันวิทยาการใหม่ ๆ พร้อมทั้งนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย การเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ด้านการแพทย์ และสาธารณสุข ตลอดจนการประกวดผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานการพัฒนาคุณภาพการบริการ ในด้านเวชศาสตร์เขตเมืองและด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นเวทีและเปิดโอกาสในการเผยแพร่ผลงานวิจัยผลงานวิชาการ และผลงานนวัตกรรมต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยและประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน ในโอกาสต่อไป สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดการสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสำนักการแพทย์ เป็นเป็นเวทีให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงบุคลากรเครือข่ายทางการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร

07020000/07020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับความรู้และติดตามวิทยาการความก้าวหน้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข 2. เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทราบยุทธศาสตร์ของชาติ และตระหนักถึงบทบาทและทิศทางในการพัฒนาขององค์กร ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยในองค์กร การสร้างนวัตกรรม รวมถึงการนำผลการวิจัย และนวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 4. เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในและนอกสังกัด ทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

เป้าหมายของโครงการ

จัดการสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 ประกอบไปด้วย กิจกรรมที่ 1 การประชุมวิชาการ เรื่อง "....................." ประกอบด้วย การปาฐกถาการบรรยาย การเสวนา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวนทั้งสิ้น 550 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 500 คน ดังนี้ 1. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติงาน – ชำนาญงาน ระดับปฏิบัติการ – ทรงคุณวุฒิ ระดับอำนวยการต้น – สูง ระดับบริหารต้น – สูง จำนวน 400 คน ประกอบไปด้วย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เลขานุการสำนักการแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร นายแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกรรม นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเวชนิทัศน์ นักโภชนาการ นักรังสีการแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสุขาภิบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการพัสดุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นิติกร บรรณารักษ์ พยาบาลเทคนิค ผู้ช่วยทันตแพทย์ โภชนากร เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าพนักงาน-เภสัชกรรม เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา เจ้าพนักงานสถิติ เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานธุรการ นายช่างไฟฟ้า นายช่างเทคนิค 2. บุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 20 คน ประกอบไปด้วย ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ผู้ช่วยช่างทั่วไป พนักงานผ่าและรักษาศพ พนักงานสถานที่ พนักงานทั่วไป 3. บุคคลภายนอกซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ จำนวน 80 คน ประกอบไปด้วย พนักงานประกันสังคม พนักงานรายวัน ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักการแพทย์ และบุคคลภายนอกผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์และสาธารณสุข ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 60 คน ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 26 คน 2. วิทยากร จำนวน 14 คน (วันละ 7 คน) 3. ผู้สังเกตการณ์ จำนวน 20 คน กิจกรรมที่ 2 การจัดนิทรรศการ การจัดนิทรรศการ การประกวด Oral Presentation / BMA Innovation Award 2019 / Poster Presentation

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ%
๑.๖.๓.๑ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-23)

30.00

23/02/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อคณะทำงานฝ่ายต่างๆ เพื่อจัดทำคำสั่งฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-26)

25.00

26/01/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อคณะทำงานฝ่ายต่างๆเพื่อจัดทำคำสั่ง

** ปัญหาของโครงการ :ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของCOID-19 จึงมีความล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-21)

20.00

12/21/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อคณะทำงานฝ่ายต่างๆ เพื่อจัดทำคำสั่งต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-29)

15.00

29/11/2563 : ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศเมื่อวันที่26 พฤศจิกายน2563 โดยมีกำหนดจัดสัมมนาวิชาการครั้งที่18สำนักการแพทย์ในวันที่8-9กรกฎาคม2564ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลส มหานาค

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ประชุมทีมงาน เพื่อมอบหมายงานและวางแผนการดำเนินโครงการ สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 18 2. เตรียมการจัดประขุม โครงการ ส่งเสริมการสร้างผลงานนวัตกรรม ผลงานวิชาการ และผลงานการทำงานวิจัยจากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ให้แก่บุคลากรในสังกัดสำนักการแพทย์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อย ในแต่ละฝ่าย เพื่อจัดทำแผนการสัมมนาและมอบหมายงาน
:10%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ติดต่อประสานวิทยากรสถานที่จัดการสัมมนา
:10%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
:15%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการสัมมนา และคณะกรรมการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ
:10%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ในการสัมมนา และจัดทำ ประกาศนียบัตรมอบผู้เข้าร่วมสัมมนา
:10%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดสัมมนาตามกำหนดการ
:25%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ประเมินผลโครงการ สรุป ประเมินผล เสนอผู้บริหารสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-6765

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-6765

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-828

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลงานวิจัย/Innovation/R2R ที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **