ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ : 07000000-7031

สำนักการแพทย์ : (2564)

90

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90

นายทัศไนย ลิ้มเจียมรังษี

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ในภาวะที่ผู้ป่วย หรือผู้บาดเจ็บฉุกเฉินจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วน ถูกต้อง และเหมาะสมตามมาตรฐานและหลักการทางการแพทย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการให้ความช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ รวมไปถึงดูแลผู้ป่วยระหว่างการนำส่งโรงพยาบาล จำเป็นต้องมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ พร้อมรับกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องพัฒนาการบริการให้ความช่วยเหลือ ผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน ของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยบริการที่มีคุณภาพ และสามารถให้การช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สำนักการแพทย์ โดยศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรซึ่งนับว่าเป็นหัวใจหลักของการให้บริการ จึงได้จัดทำโครงการฟื้นฟูวิชาการพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (Refreshed EMT – Basic) ขึ้น เพื่อฟื้นฟู และทบทวนความรู้ด้านวิชาการ ด้านทักษะการปฏิบัติการทางแพทย์ฉุกเฉิน แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งโครงการดังกล่าวยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างหน่วยปฏิบัติการในระบบฯ เพื่อเชื่อมประสานการทำงานแบบมีส่วนร่วม ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นไป

07150000/07150000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

9.1 ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทบทวนความรู้ และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง 9.2 เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานทางการแพทย์ฉุกเฉิน 9.3 เสริมสร้างความสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติงานระหว่างเครือข่ายในระบบฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

จัดโครงการฟื้นฟูวิชาการพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (Refreshed EMT – Basic) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 122 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 90 คน ดังนี้ 1. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2. บุคลากรกรุงเทพมหานคร 3. บุคคลภายนอกตามเป้าหมายโครงการ ซึ่งปฏิบัติงานในเครือข่ายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 32 คน ดังนี้ 1. วิทยากร จำนวน 26 คน/รุ่น 2. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 6 คน/รุ่น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-02-24)

90.00

24/02/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว กำหนดจัดโครงการในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3รุ่น รุ่นที่1 วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2564 รุ่นที่ 2 วันที่15-17 กุมภาพันธ์ 2564 รุ่นที่ 3 วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-01-22)

50.00

22/01/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว กำหนดจัดโครงการในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3รุ่น รุ่นที่1 วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2564 รุ่นที่ 2 วันที่15-17 กุมภาพันธ์ 2564 รุ่นที่ 3 วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-21)

15.00

12/21/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ กำหนดจัดโครงการจำนวน 3 รุ่น ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-23)

10.00

23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม รวบรวมและเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไมมี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูล และจัดทำรายละเอียดโครงการฯ หลักสูตรการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
:0%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เสนอแผนการจัดการอบรม
:5%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำร่างคำสั่งกรุงเทพมหานครผู้เข้ารับการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ประสานงานเรื่อง วิทยากร
:0%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:แจ้งยืนยันผู้เข้ารับการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2021-05-03 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-03 00:00:00
ขั้นตอน 10
:สรุปรายงานและการดำเนินการด้านงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2021-05-03 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-03 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-7031

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-7031

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-838

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 1.75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.75

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **