ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการระดมทรัพยากรในพื้นที่เพื่อพัฒนาความพร้อมทางการแพทย์ฉุกเฉินในเหตุสาธารณภัย : 07000000-7039

สำนักการแพทย์ : (2564)

5

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5

นายทัศไนย ลิ้มเจียมรังษี

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและมนุษย์ทำขึ้นเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ที่ผ่านมาได้สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมหาศาล เช่น เหตุความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมืองของประชาชน เหตุเพลิงไหม้อาคารสูง เหตุระเบิดจากการก่อการร้าย หรืออุบัติเหตุจากการคมนาคมต่างๆ สารเคมีรั่วไหลจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเหตุการณ์ที่ผ่านมามีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ตลอดจนทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมาก การบริหารจัดการกับสาธารณภัยและภัยพิบัติให้เกิดขึ้นภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนั้น จำเป็นต้องผสานความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการระดมทรัพยากรในทุกๆด้าน เพื่อบริหารจัดการลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุและการเตรียมความพร้อมปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุให้มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการกับสาธารณภัยและภัยพิบัติจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถดำเนินการเพื่อช่วยบรรเทาและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ นอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์และการพัฒนาเทคโนโลยีแล้ว การซ้อมแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทดสอบและพัฒนาทักษะของบุคลากรในการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการที่ได้เตรียมไว้นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ทราบถึงปัญหาและจุดอ่อนของการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) เป็นส่วนราชการสังกัดสำนักการแพทย์ ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการจัดบริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น เป็นศูนย์กลางการประสานงานและพัฒนาระบบปฏิบัติการในพื้นที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมทางการแพทย์ฉุกเฉินสนับสนุนการปฏิบัติการในสถานการณ์สาธารณภัย จึงได้จัดทำโครงการระดมทรัพยากรในพื้นที่เพื่อพัฒนาความพร้อมทางการแพทย์ในเหตุสาธารณภัยขึ้น เพื่อให้บุคลากรหน่วยงานในสังกัดสำนักการแพทย์และเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์การปฏิบัติการทางการแพทย์ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ในสถานการณ์ใกล้เคียงความเป็นจริง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้เรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่บูรณาการการปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบที่ถูกต้อง เหมาะสม

07150000/07150000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

9.1 ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการเมื่อเกิดสาธารณภัยทราบแผนปฏิบัติการรับสาธารณภัย ด้านการแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 9.2 เกิดการบูรณาการการเผชิญเหตุสาธารณภัย โดยมีการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมเผชิญเหตุสาธารณภัย 9.3 บุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครสามารถปฏิบัติการช่วยเหลือ ผู้เจ็บป่วยจากเหตุสาธารณภัยได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 9.4 กรุงเทพมหานครทราบสถานะความพร้อมทางการแพทย์ในการปฏิบัติการเผชิญเหตุ สาธารณภัยระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 9.5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเผชิญเหตุได้มีโอกาสซักซ้อมการปฏิบัติการร่วมกัน

เป้าหมายของโครงการ

จัดโครงการระดมทรัพยากรในพื้นที่เพื่อพัฒนาความพร้อมทางการแพทย์ในเหตุสาธารณภัย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านสาธารณภัย และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และมูลนิธิ อาทิ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักเทศกิจ สำนักอนามัยสำนักงานเขต สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักการแพทย์ และโรงพยาบาลในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร เป็นต้น ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนประมาณ 300 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-24)

10.00

24/02/2564 : ศึกษารายละเอียด และนำโครงการฯ หารือในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์ โดยในปีงบประมาณ 2564 ศูนย์เอราวัณร่วมกับโรงพยาบาลกลางกำหนดจัดโครงการฯ ซึ่งอยู่ระหว่างโรงพยาบาลกลางกำหนดหัวข้อการซ้อมแผนฯ และกำหนดการดำเนินงานไว้ในเดือนพฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-01-22)

5.00

22/01/2564 : ศึกษารายละเอียด และนำโครงการฯ หารือในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์ โดยในปีงบประมาณ 2564 ศูนย์เอราวัณร่วมกับโรงพยาบาลกลางกำหนดจัดโครงการฯ ซึ่งอยู่ระหว่างโรงพยาบาลกลางกำหนดหัวข้อการซ้อมแผนฯ และกำหนดการดำเนินงานไว้ในเดือนพฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-12-21)

5.00

12/21/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ศึกษารายละเอียด และนำโครงการฯ หารือในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์ โดยในปีงบประมาณ 2564 ศูนย์เอราวัณร่วมกับโรงพยาบาลกลางกำหนดจัดโครงการฯ ซึ่งอยู่ระหว่างโรงพยาบาลกลางกำหนดหัวข้อการซ้อมแผนฯ และกำหนดการดำเนินงานไว้ในเดือนพฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-26)

5.00

26/11/2563 : ศึกษารายละเอียด และนำโครงการฯ หารือในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์ โดยในปีงบประมาณ 2564 ศูนย์เอราวัณร่วมกับโรงพยาบาลกลางกำหนดจัดโครงการฯ ซึ่งอยู่ระหว่างโรงพยาบาลกลางหารือกับผู้บริหารโรงพยาบาล กำหนดหัวข้อการซ้อมแผนฯ แลพกำหนดการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษารายละเอียด และนำโครงการฯ หารือในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร โดยในปีงบประมาณ 2564 ศูนย์เอราวัณร่วมกับโรงพยาบาลกำหนดจัดโครงการฯ ซึ่งอยู่ระหว่างโรงพยาบาลกลางกำหนดหัวข้อการซ้อมแผนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:การขอรายชื่อผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติผู้มีอำนาจ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการซ้อม
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ยืมเงินทดลองราชการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างตามแผนงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ประสานงานเรื่องสถานที่จัดการซ้อม
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำหนังสือเชิญประธานพิธี /ผู้ร่วมพิธีเปิดการซ้อม/สื่อมวลชน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:จัดทำคำกล่าวรายงาน/คำกล่าวเปิดงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:จัดเตรียมพิธีการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 12
:จัดซ้อมภาคสนาม
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 13
:จัดการซ้อมแผนปฏิบัติการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 14
:จัดให้มีการถอดบทเรียน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 15
:ประเมินผลการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 16
:จัดทำรายงานสรุปการซ้อมต่อผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-7039

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-7039

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-838

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 1.75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.75

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **