ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการประเมินศักยภาพผู้ปฏิบัติการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร : 07000000-7052

สำนักการแพทย์ : (2564)

15

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15

นายทัศไนย ลิ้มเจียมรังษี

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักการแพทย์ โดยศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ได้เปิดให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ด้วยบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ผ่านหน่วยปฏิบัติการซึ่งเป็นเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานระดับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (Emergency Medical Technician Basic : EMT – B) ปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์หรือพยาบาล ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุม ติดตาม และกำกับดูแลคุณภาพของผู้ปฏิบัติการเครือข่ายในระบบฯ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรมูลนิธิ ในการนี้ สำนักการแพทย์ โดยคณะกรรมการดำเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร จึงได้กำหนดให้มีการประเมินศักยภาพผู้ปฏิบัติการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการกำกับติดตามและรับรองคุณภาพผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด และคงไว้ซึ่งบริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชนผู้รับบริการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

07150000/07150000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

9.1 บุคลากรผู้ผ่านการประเมินศักยภาพฯ ได้รับการทบทวนความรู้ และได้รับรองคุณภาพการปฏิบัติงาน สามารถออกปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 9.2 ประชาชนผู้รับบริการ เกิดความมั่นใจในมาตรฐานการให้บริการของกรุงเทพมหานคร 9.3 หน่วยบริการซึ่งเป็นเครือข่ายในระบบการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน สามารถคงมาตรฐานของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

จัดให้มีการประเมินศักยภาพฯ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานระดับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (Emergency Medical Technician Basic : EMT – B) ที่ปฏิบัติงานในเครือข่ายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร จำนวนประมาณ 450 – 500 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-02-24)

15.00

24/02/2564 : ศึกษารายละเอียด อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลโครงการร่างรายละเอียดโครงการเพื่อลดเสนอขออนุมัติเดือน เมษายน - กรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-01-22)

5.00

22/01/2564 : ศึกษารายละเอียด อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลโครงการร่างรายละเอียดโครงการเพื่อลดเสนอขออนุมัติเดือน เมษายน - กรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-12-21)

5.00

12/21/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษารายละเอียด จัดทำข้อมูลโครงการ กำหนดจัดโครงการเดือน เมษายน - กรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-26)

5.00

26/11/2563 : ศึกษารายละเอียด จัดทำข้อมูลโครงการ กำหนดจัดโครงการเดือน เมษายน - กรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษารายละเอียด จัดทำข้อมูลโครงการ กำหนดจัดโครงการเดือน เมษายน - กรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ/อนุมัติเงินงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานเครือข่ายให้ส่งผู้แทนร่วมเป็นผู้ควบคุมการประเมินฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานเครือข่ายส่งผู้ปฏิบัติการในระบบฯ พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อเข้ารับการประเมิน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดประเมินภาคความรู้/ประเมินซ้ำหากสอบไม่ผ่าน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดประเมินภาคทักษะ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปประเมินผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปรายงานและการดำเนินการด้านงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-7052

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-7052

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-838

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 1.75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.75

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **