ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ : 07000000-7055

สำนักการแพทย์ : (2564)

15

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15

นายทัศไนย ลิ้มเจียมรังษี

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันอัตราการเจ็บป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุนับเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในระดับต้นๆ ของประเทศไทย ซึ่งนับวันจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และอาจส่งผลให้ประชาชนผู้เจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต หรืออาจเกิดภาวะทุพพลภาพตามมาในภายหลังได้ ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร จึงมีนโยบายพัฒนาการบริการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ให้ได้รับการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานและได้รับการคุ้มครองตามสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง เท่าเทียม ด้วยบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และรวดเร็ว โดยหน่วยปฏิบัติการในเครือข่ายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และมูลนิธิ ออกปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยและผู้บาดเจ็บฉุกเฉินในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ในการพัฒนาการให้บริการจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บฉุกเฉินเบื้องต้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถือว่าเป็นการยกระดับบุคลากรซึ่งนับว่าเป็นหัวใจของการให้บริการ รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมประสิทธิภาพสูงสุดของการบริการให้ดียิ่งขึ้น ในการนี้ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) จึงเห็นควรจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (Emergency Medical Technician Basic : EMT – B) ขึ้น โดยมีเป้าหมายในการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งเป็นเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้ปฏิบัติงานด้านคุณภาพและการให้บริการ ให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อประโยชน์แก่ผู้รับบริการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป

07150000/07150000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

9.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้เหมาะสมตามอำนาจหน้าที่ ขอบเขต และความรับผิดชอบ ในระดับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ตามที่กฎหมายกำหนด 9.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างหน่วยงาน 9.3 เสริมสร้างความสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติงานระหว่างเครือข่ายในระบบฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (Emergency Medical Technician Basic : EMT – B) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 160 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 36 คน ดังนี้ 1. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2. บุคลากรกรุงเทพมหานคร 3. บุคคลภายนอกตามเป้าหมายโครงการ ซึ่งปฏิบัติงานในเครือข่ายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 124 คน ดังนี้ 1. วิทยากร จำนวน 117 คน 2. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 7 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-02-24)

15.00

24/02/2564 : จัดทำรายละเอียดโครงการ และหลักสูตรการฝึกอบรม กำหนดจัดการอบรมในเดือนมิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-22)

10.00

22/01/2564 : จัดทำรายละเอียดโครงการ และหลักสูตรการฝึกอบรม กำหนดจัดการอบรมในเดือนมิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-21)

10.00

12/21/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายละเอียดโครงการ และหลักสูตรการฝึกอบรม กำหนดจัดการอบรมในเดือนมิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-26)

10.00

26/11/2563 : ศึกษาข้อมูล จัดทำรายละเอียดโครงการ และหลักสูตรการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูล จัดทำรายละเอียดโครงการ และหลักสูตรการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม/จัดจำแนก
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เสนอแผนการจัดการอบรม
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำหลักสูตรการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติใช้งบประมาณในการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำร่างคำสั่งกรุงเทพมหานครผู้เข้ารับการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ประสานงานเรื่อง วิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:แจ้งยืนยันผู้เข้ารับการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:สรุปรายงานและการดำเนินการด้านงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-7055

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-7055

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-838

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 1.75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.75

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **