ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลขั้นที่ 1 : 07000000-7076

สำนักการแพทย์ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

คุณลักษณ์นารา นาอ้อม โทร 3252

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ของสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ที่กำหนดให้หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดที่ยังไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA ) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) ได้แก่ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โรงพยาบาลคลองสามวา โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ต้องมีการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ทั้งนี้เพื่อให้ คณะผู้บริหารของโรงพยาบาล และผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลได้ร่วมกันสร้างระบบงานที่มีคุณภาพ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่องค์กรในการดำเนินงานอันจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการของโรงพยาบาล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาล จึงทำให้ทางโรงพยาบาลดังกล่าว มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขอรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล ( Accreditation HA ขั้นที่1) ในปีงบประมาณ 2564

07020000/07020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.บุคลากรในโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ง มีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาคุณภาพและประโยชน์ที่จะได้รับจากพัฒนาคุณภาพ 2.ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติงานและเกิดการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 3.ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับโรงพยาบาลและทำให้โรงพยาบาลเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โรงพยาบาลคลองสามวา โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ผ่านการประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA ) ขั้นที่ 1 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ%
๑.๖.๓.๑ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-28)

100.00

28/08/2564 : รพข. ผลการดำเนินงาน รพ.ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขั้นที่ 1 รวมทั้งส่งเอกสารประกอบคำขอรับรองและหนังสือแสดงความจำนงเพื่อขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขั้นที่ 1 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 แล้ว อยู่ระหว่างการประสานจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) รพค. ผลการดำเนินงาน รพ.ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขั้นที่ 1 รวมทั้งส่งเอกสารประกอบคำขอรับรองและหนังสือแสดงความจำนงเพื่อขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขั้นที่ 1 - 2 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 แล้ว อยู่ระหว่างการประสานจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) รพบ. ผลการดำเนินงาน รพ.ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขั้นที่ 1 รวมทั้งส่งเอกสารประกอบคำขอรับรองและหนังสือแสดงความจำนงเพื่อขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขั้นที่ 1 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 แล้ว อยู่ระหว่างการประสานจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานทั้ง 3 โรงพยาบาลมีความก้าวหน้าเรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ขั้นที่ 1 อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการทบทวนผลงาน ความเสี่ยง และปัญหาเพื่อเตรียมการขอรับการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ขั้นที่ 1 ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ระดับความสำเร็จของตัวชี้วัด ที่กำหนด อยู่ที่ระดับ 5 เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ ร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :1.โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน - เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในพื้นที่เขตบางแค และพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนในฐานะโรงพยาบาลสนามของกรุงเทพมหานคร จึงต้องจัดสรรอัตรากำลังเพื่อการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้เป็นภารกิจเร่งด่วน ทำให้บุคลากรมีเวลาในการทำงานพัฒนาคุณภาพน้อยลงกว่าเดิม - การจัดจ้างนักจัดการงานทั่วไป (รายวัน) มีความล่าช้า และกรอบอัตรามีเพียงแพทย์ 1 ตำแหน่งเท่านั้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานต่างๆได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ - บางหน่วยงานต้องปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (COVID-19) ส่งผลกกระทบต่อการทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพ 2. โรงพยาบาลคลองสามวา ขาดประสบการณ์ในการทำงานเอกสาร ขาดการทบทวน 12 กิจกรรม การทำ RCA ในหน่วยงานอย่างเป็นประจำ และยังไม่คอบคุมทุกสหสาขา

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-28)

70.00

28/07/2564 : โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 1.สรุปการประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยสถานพยาบาลออนไลน์ (HSCS Online) ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนต่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล วันที่ 2 มิถุนายน 2564 2. อบรมเชิงปฏิบัติการ”เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล 2P Safety เพื่อการพัฒนาและออกแบบระบบงาน ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ Online 3. ส่งเอกสารขอการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นที่1 เลขที่หนังสือ กท0614/1008 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 พร้อมเอกสารดังนี้ -หนังสือแสดงความจำนงเพิ่อขอการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล -Hospital profile -ผลงานการพัฒนาคุณภาพ CQI จำนวน 3 เรื่อง เตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอในการเยี่ยมให้คำปรึกษาโดยทีมพี่เลี้ยงคุณภาพ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลคลองสามวา ส่งเอกสารการเข่ารับการตรวจรับรองไปยังสรพ.แล้วรอการตอบกลับ โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 1. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบสื่อสารทางไกล Virtual Conference “เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล 2P Safety เพื่อพัฒนาและออกแบบระบบงาน” วันที่ 30 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2564 2. เข้าร่วมเรียนรู้ CoPs วันที่ 16, 20, 22, 23 กรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ภารกิจการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ทำให้บุคลากรไม่สามารถจัดสรรเวลาในการทำงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลได้ตามแผน โรงพยาบาลคลองสามวา จากสถานการณ์โควิค ทำให้กิจกรรมและงานคุณภาพไม่ได้ขับเคลื่อนเนื่องจากบุคลากรมีจำนวนน้อยต้องไปไปดูแลศูนย์พักคอย จุดฉีดวัคซีน และเปิดบริการ opd er

** อุปสรรคของโครงการ :โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ภารกิจการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ทำให้บุคลากรไม่สามารถจัดสรรเวลาในการทำงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลได้ตามแผน โรงพยาบาลคลองสามวา จากสถานการณ์โควิค ทำให้กิจกรรมและงานคุณภาพไม่ได้ขับเคลื่อนเนื่องจากบุคลากรมีจำนวนน้อยต้องไปไปดูแลศูนย์พักคอย จุดฉีดวัคซีน และเปิดบริการ opd er

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-24)

60.00

24/06/2564 : โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 1.สรุปรายงานผลการประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยสถานพยาบาลออนไลน์ (HSCS Online) ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนต่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน2564 2. อบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล 2P Safety เพื่อการพัฒนาและออกแบบระบบงาน” ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ Online 3. ส่งเอกสารขอการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล (ขั้นที่1) เลขที่หนังสือ กท 0614/1008 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 พร้อมเอกสารประกอบดังนี้ 3.1 หนังสือแสดงความจำนงเพื่อขอการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล 3.2 Hospital profile 3.3 ผลงานการพัฒนาคุณภาพ (CQI) จำนวน 3 เรื่อง โรงพยาบาลคลองสามวา - อยู่ในขั้นตอนเตรียมเอกสารเพื่อรอส่ง สรพ. โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 1.จัดกิจกรรมทบทวนงานพัฒนาคุณภาพ ดังนี้ - กิจกรรมทบทวนการพัฒนาคุณภาพ 12 กิจกรรม - จัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติ/แบบฟอร์มต่างๆ ด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย ระบบงานสำคัญ จัดทำและปรับปรุงคู่มือ/แนวทางปฏิบัติ/แบบฟอร์มต่างๆ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย 9 ข้อ และขึ้นทะเบียนเอกสารโดยผ่านการทบทวนจากคณะกรรมHA และการอนุมัติจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล -จัดทำผลงานการพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพ 2.ประชุมทบทวนและปรับปรุงระบบการบริการ ในสถานการณ์ COVIDระบาด โดย -ปรับปรุงแนวทางการให้บริการทั้งในเชิงกระบวนการ เครื่องมือ/อุปกรณ์และสิ่งแวดล้อม - จัดทำแผนBCP ของโรงพยาบาล - ให้บริการภูมิคุ้มกันโรค COVID 19 แก่บุคลากรและประชาชนกลุ่มเสี่ยงตามนโยบายส่วนกลาง - เดือนพฤษภาคม 2564 ส่งบุคลากรแพทย์ และพยาบาล ไปช่วยปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เป็นส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตาม Learning Model 70:20:10 โดยการส่งเสริมการเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยโรคระบาดใหม่ COVID 19 แบบ Learning by Experience 3.รวบรวมเอกสารประกอบการขอการรับรองมาตรฐานกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล ( HA ขั้น 1) ส่งให้กับ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เรียบร้อยแล้วได้แก่ 1. หนังสือแสดงความจำนงเพื่อขอการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล 2. Hospital Profile 3. Gap Analysis from Patient Safety Goals :SIMPLE จำนวน 7 เรื่อง 4. ผลงานการพัฒนาคุณภาพ (CQI) จำนวน 7 เรื่อง 5. ผลการประเมินตนเองสำหรับกิจกรรมทบทวน 12 กิจกรรม 6. สรุปผลการทำ Medical record audit ตามแบบฟอร์มของสปสช. 7.นำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่การรับรองกระบวนการคุณภาพ (HA ขั้นที่1) ให้กับผู้บริหารสำนักการแพทย์และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้มีผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจำนวนมาก ทำให้บุคลากรต้องปฏิบัติงานโดยเน้นภารกิจด้านการดูแลผู้ป่วยโควิดเป็นอันดับแรก มีผลทำให้การพัฒนาคุณภาพด้านการดูแลผู้ป่วยปกติมีความสำคัญรองลงมา โรงพยาบาลคลองสามวา ขาดความชำนาญในการทำเอกสารและไม่มีประสบการณ์

** อุปสรรคของโครงการ :โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้มีผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจำนวนมาก ทำให้บุคลากรต้องปฏิบัติงานโดยเน้นภารกิจด้านการดูแลผู้ป่วยโควิดเป็นอันดับแรก มีผลทำให้การพัฒนาคุณภาพด้านการดูแลผู้ป่วยปกติมีความสำคัญรองลงมา โรงพยาบาลคลองสามวา ขาดความชำนาญในการทำเอกสารและไม่มีประสบการณ์

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-05-25)

50.00

25/05/2564 : โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 1. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cops-safe Cops: Security and Privacy of information and Social Media วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 2. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom เรื่อง การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis:RCA) กับมาตรฐานสำคัญที่จำเป็น วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2564 3.เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cops: Mental health and mediation ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 4. เข้าร่วมประชุม ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cops:Medication and blood safety วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 5. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความรู้ความเข้าใจในการเขียน CQI เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลคลองสามวา อยู่ในช่วงปรับปรุงสถานที่ตามคำแนะนำของที่ปรึกษา ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 1.จัดกิจกรรมทบทวนงานพัฒนาคุณภาพ ดังนี้ 1.1 อยู่ระหว่างการจัดทำมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย 9 ข้อ ตามประกาศคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) 1.2 จัดทำและปรับปรุงคู่มือ/แนวทางปฏิบัติ/แบบฟอร์มต่างๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย 9 ข้อ และขึ้นทะเบียนเอกสารโดยผ่านการทบทวนจากคณะกรรมHA และการอนุมัติจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล 1.3 จัดทำผลงานการพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย 9 ข้อ 2. รวบรวมเอกสารประกอบการขอการรับรองมาตรฐานกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล ( HA ขั้น 1) ส่งให้กับ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาและอุปสรรคโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื่อโควิด-19 รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียนต้องให้การดูแลรักษา. ผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนมาก รวมทั้งทำกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ทำให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นได้ในจำนวนน้อย

** อุปสรรคของโครงการ :ปัญหาและอุปสรรคโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื่อโควิด-19 รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียนต้องให้การดูแลรักษา. ผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนมาก รวมทั้งทำกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ทำให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นได้ในจำนวนน้อย

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-04-25)

45.00

25/04/2564 : โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 1.ประชุมกรรมการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยงในฌรงพยาบางผู้สูงอายุบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 2. นัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน (ทีมนำ) วันที่ 19 เมษายน 2564 แต่ต้องเลื่อนไม่มีกำหนด เนื่องจากวาระเร่งด่วนการปรับแผนการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 3. นัดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง วันที่ 26 เมย 2564 (รอดำเนินการ) 4. กำหนดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล วันที่ 28 เมย 2564 โดยวิทยากรจาก สพบ. (อาจเลื่อนไปก่อน) โรงพยาบาลคลองสามวา -เชิญผู้เยี่ยมสำรวจจากภายนอกมาตรวจเยี่ยม แนะนำ หน่วยงาน -กำลังดำเนินการแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เยี่ยมสำรวจ -จัดส่งเอกสารเพื่อขอเข้ารับการตรวจรับรองคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 1.จัดกิจกรรมทบทวนงานพัฒนาคุณภาพ ดังนี้ - กิจกรรมทบทวนการพัฒนาคุณภาพ -จัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติ/แบบฟอร์มต่างๆและขึ้นทะเบียนเอกสารโดยผ่านการทบทวนจากคณะกรรมHA และการอนุมัติจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล -จัดทำผลงานการพัฒนาคุณภาพร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพ 2.ให้บริการภูมิคุ้มกันโรคCOVID 19แก่บุคลากรและจัดทำแผนBCP ของโรงพยาบาล 3.อยู่ระหว่างการจัดทำ/รวบรวมเอกสารประกอบการขอการรับรองมาตรฐานกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล ( HA ขั้น 1) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เนื่องจากสถานการณ์โควิด กทม กำหนดให้รพข เป็นโรงพยาบาลสนามเปิดให้บริการผู้ป่วยโควิด 1000 เตียง ทำให้บุคลากรของรพ ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล และในส่วนที่เกี่ยวข้องต้องปรับรูปแบบในการให้บริการ มีผลกระทบต่อกระบวนการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลเพื่อการส่งขอรับรองการประเมินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลขั้นที่1

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-26)

30.00

26/03/2564 : โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 1. สังเกตการณ์ Pre-survey การเตรียมการสฝุ่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขั้นที่ 1 (2) ที่โรงพยาลคลองสามวา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 2. จัดประชุมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เรื่อง การคัดกรองผู้ป่วยที่ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (ED TRIAGE) 3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “บทบาทของผู้ดูแลความเสี่ยงประจำหน่วยงานกับการบริหารความเสี่ยง” เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 4. กิจกรรมจิตอาสา “Big Cleaning Day” เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564d 5. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤต : Sepsis Anaphylaxis เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 6. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “มาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อผู้ป่วย 9 ข้อ กับการบริหารความเสี่ยง” เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 7. ส่งบุคลากร 4 ท่านร่วมประชุม HA Forum ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 แบบ Virtual Conference HA Forum 21st ภายใต้หัวข้อ Enhancing Trust in Healthcare 8. อบรมปฏิบัติการ เรื่อง “การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน” เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 9. ประชุมคณะกรมการพัฒนาคุณภาพชุดต่างๆ ประจำเดือนมีนาคม 2564 โรงพยาบาลคลองสามวา รองรับการตรวจ presurvey และปรับปรุงตามผู้เยี่ยมสำรวจแนะนำด้านENV ด้านการดูแลผู้ป่วย โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 1.เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 21 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) (HA Forum: Enhancing TRUST in Healthcare) ผ่านระบบ Virtual Conference ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 โดยมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องสลับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าร่วมการประชุม 2.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัฒนาคุณภาพ ดังนี้ - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การบริหารยา” เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “กิจกรรมทบทวน 12 กิจกรรม” เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน - เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในพื้นที่เขตบางแค และพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนในฐานะโรงพยาบาลสนามของกรุงเทพมหานคร จึงต้องจัดสรรอัตรากำลังเพื่อการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้เป็นภารกิจเร่งด่วน ทำให้บุคลากรมีเวลาในการทำงานพัฒนาคุณภาพน้อยลงกว่าเดิม

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-23)

25.00

23/02/2564 : โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 สรพได้แจ้งเรื่องงดการเยี่ยมประเมินที่โรงพยาบาล และให้โรงพยาบาลเตรียมเอกสารประกอบการประเมินเพิ่มขึ้นอีกหลายรายการ ซึ่งต้องใช้เวลาในการจัดทำเอกสารเพิ่มเติม จึงจำเป็นต้องเลื่อนเวลาในการส่งเอกสารให้สรพ. ออกไป เป็นภายในเดือนมิถุนายน 2564 (จากเดิม มีนาคม 2564) โรงพยาบาลคลองสามวา อยู่ในขั้นตอนที่ 2 และเตรียมตรวจ presurvey โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร -อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประเมินตนเอง คู่มือ/แนวทางข้อปฏิบัติต่าง ๆ Gab analysis -อยู่ระหว่างการติดตั้งระบบการรายงานความเสี่ยง

** ปัญหาของโครงการ : โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 สรพได้แจ้งเรื่องงดการเยี่ยมประเมินที่โรงพยาบาล และให้โรงพยาบาลเตรียมเอกสารประกอบการประเมินเพิ่มขึ้นอีกหลายรายการ ซึ่งต้องใช้เวลาในการจัดทำเอกสารเพิ่มเติม จึงจำเป็นต้องเลื่อนเวลาในการส่งเอกสารให้สรพ. ออกไป เป็นภายในเดือนมิถุนายน 2564 (จากเดิม มีนาคม 2564)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-26)

20.00

26/01/2564 : โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 1.จัดตั้งคณะกรรมการแต่ละหน่วย เช่น คณะกรรมการติดเชื้อ คณะกรรมการรับข้อร้องเรียน คณะกรรมการสารสนเทศและเวชระเบียน เป็นต้น เพื่อทำงานในส่วนการพัฒนาคุณภาพ. 2.ไปอบรมเรื่อง 2p safety เพื่อนำความรู้มาทำงานคุณภาพของโรงพยาบาล วางแผนการจัดอบรมบุคลากรในเดือนมกราคม 3. จัดระบบการรายงานความเสี่ยงในโรงพยาบาลโดยใช้ระบบ HRMS Clound โรงพยาบาลคลองสามวา 1.ดำเนินการจัดทำ CQI ของแต่ละหน่วยยงาน 2.ดำเนินการจัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคสำคัญ(CPG) โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 1. ส่งเอกสารต่าง ๆเพื่อใช้ประกอบการขอการรับรองคุณภาพ HA ขั้นที่1 ได้แก่ -เอกสารแสดงเจต จำนงค์การขอการรับรองคุณภาพ (Accreditation HA ขั้น1) -แบบประเมินตนเองของโรงพยาบาล -กิจกรรมทบทวน 12 กิจกรรม -เอกสารอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง 2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นและมาตรฐานการเคลื่อนย้าย วันที่ 21-22 มกราคม 2564 3.สร้าง Username ให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาลเพื่อเข้าระบบรายงานความเสี่ยง 4.สมัครเข้าใช้งาน HSCS

** ปัญหาของโครงการ :โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน บางหน่วยต้องปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-23)

15.00

12/23/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 1. จัดทำกิจกรรมเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร 2. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามแผนพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เช่น 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 2.2 จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพภายในโรงพยาบาล 2 ครั้ง - ครั้งที่ 1 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 - ครั้งที่ 2 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 2.3 จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพในรูปแบบต่างๆให้กับหน่วยงาน - กิจกรรมทบทวน 12 กิจกรรม - ให้คำปรึกษาหน่วยงาน โรงพยาบาลคลองสามวา เรียนรู้เรื่องการทำ service profile การทบทวน 12 กิจกรรม การทำ RCA โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามแผนพัฒนาคุณภาพระดับโรงพยาบาล - แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล - จัดทำนโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับรับทราบ -จัดกิจกรรมการให้ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 -จัดกิจกรรมกระตุ้นการพัฒนางานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรมทบทวน 12 กิจกรรม, การเยี่ยมสำรวจคุณภาพภายในฯ - จัดทำคู่มือเอกสารพัฒนาคุณภาพของโงพยาบาล -ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม 2P Safety Hospital เมื่อวันที่ 2-3, 18 ธันวาคม 2563 -ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม Share vision ร่วมกับ QLN ของ สนพ. ที่ศูนย์ประชุมเมืองทองธานี วันที่ 22-23 ธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯมีแพทย์เพียง 1 อัตรา กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดจ้างบุคคลภายนอก(รายวัน)เพื่อช่วยงานด้านธุรการและเอกสารต่างๆ ซึ่งการจัดจ้างนี้มีความล่าช้ามาก ดังนั้นอาจส่งผลให้การดำเนินการอื่นๆด้านการพัฒนาคุณภาพมีความล่าช้าไปด้วย และอาจไม่ทันกำหนดการขอประเมิน โรงพยาบาลคลองสามวา ขาดประสบการณ์ในการทำงานเอกสาร ขาดการทบทวน 12 กิจกรรม การทำ RCA ในหน่วยงานอย่างเป็นประจำ และยังไม่คอบคุมทุกสหสาขา

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-26)

10.00

26/11/2563 : โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ประชุมให้ความรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลและการผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพของโรงพยาบาลขั้นที่ 1 โดยวิทยาจากโรงพยาบาลตากสิน ครั้งที่ 1 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 และครั้งที่ 2 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 โดยผลการประชุมให้หน่วยงานประเมินความเสี่ยง และทบทวนความเสี่ยงของหน่วยงานของโรงพยาบาล โรงพยาบาลคลองสามวา ขั้นตอนที่ 1 จัดกิจกรรมเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามแผนพัฒนาคุณภาพระดับโรงพยาบาล โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำนโยบาย 2. เข้าร่วมโครงการ 2P safety hospital 3. ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม 2P safety hospital วันที่ 11-12 พ.ย 63 4. ผู้อำนวยการเซ็นสัญญาแล้ว 5. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อพยพดับเพลิง เมื่อวันที่ 16 พ.ย 63 6. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบำบัดน้ำเสีย เมื่อวันที่ 18 พ.ย 63

** ปัญหาของโครงการ : บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.คณะกรรมการติดตามการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และทบทวนกระบวนการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพขั้นที่ 1 โดยมีทีมที่ปรึกษา QLN และที่ปรึกษาจากสรพ. เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะ 2.ดำเนินการทบทวนรายชื่อคณะกรรมการ Quality Learning Network ปี 2564 ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลจากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช 3.ทีมที่ปรึกษา QLN ลงพื้นที่โรงพยาบาลคลองสามวา เพื่อติดตามความพร้อมการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล Hospital round และกิจกรรมทบทวนระบบคุณภาพ รวมถึงซักซ้อมการเขียนแบบประเมินตนเอง Hospital Profile เพื่อขอรับการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นที่ 1 ไปยังสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำกิจกรรมเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามแผนพัฒนาคุณภาพระดับโรงพยาบาล
:45%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ส่งเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการขอการรับรองคุณภาพ HA ขั้นที่ 1
:20%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประสานกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เพื่อยืนยันวันและเวลาการเข้าเยี่ยมในกิจกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพ
:10%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:เตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจ
:5%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รับการเยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
:10%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปประเมินผลการดำเนินกิจกรรมนำเสนอผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-7076

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-7076

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-814

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นที่ 1

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
2.00

0 / 0
3
5.00

0 / 0
4
5.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **