ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานการใช้แบบประเมินภูมิคุ้มกันยาเสพติดและสารเสพติดสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามโปรแกรมผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนท (สยส.) : 08000000-3419

สำนักอนามัย : (2562)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

- นางสาวมณฑา โพธิ์ลี้ 02 3544240

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

- จากรายงานผลการบำบัดรักษายาเสพติดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2560 พบว่าเยาวชนที่มีช่วงอายุน้อยกว่า 15 ปี ที่ใช้ยาเสพติดครั้งแรกมีจำนวน 1,539 คน คิดเป็นร้อยละ 13.25 มีข้อมูลจากสถานพินิจกรุงเทพมหานครในงบประมาณ 2560 พบว่าเยาวชนในสถานพินิจทีมีอายุ 13 - 18 ปี จำนวน 171 คน พบมีการใช้ยาในทางที่ผิด ได้แก่ โปรโคดิล ทรามาดอล จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 14 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของเด็กและเยาวชน ในการใช้ยาในทางที่ผิด และจะนำไปสู่การใช้ยาเสพติดอื่นต่อไป นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 12 - 15 ปีจัดอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนต้น (เทคนิคการทำงานของเด็กและเยาวชน : มาดี ลิ่มสกุล,2560) ของวัยรุ่นในช่วงอายุนี้จะมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย เป็นความเป็นตัวของตัวเอง อยากรู้ อยากเห็น อยากลอง ต้องการเป็นที่ยอมรับให้คนอื่นเห็นคุณค่า บางครั้งเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ให้ความสำคัญกับเพื่อนร่วมวัย ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยให้เด็กและเยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการใช้ยาในทางที่ผิดและยาเสพติดได้ง่ายขึ้น กรุงเทพมหานคร ตระหนักความสำคัญของปัญหาดังกล่าว สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด จึงร่วมกับกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล พัฒนาแบบประเมินดังกล่าว โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการแปรผลและประมวลผล มีฐานข้อมูลที่เป็นระบบเพื่อให้นักเรียนได้ประเมินตนเองจากแบบประเมินภูมิคุ้มกันฯ ซึ่งคัดกรองนักเรียนได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มภูมิคุ้มกันปกติ กลุ่มภูมิคุ้มกันต่ำ และกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถจัดกิจกรรม ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนได้รวดเร็วถูกต้อง และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

08090000/08090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมานครมีการดำเนินงานตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสารเสพติด ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 109 โรงเรียน มีการคัดกรองนักเรียนโดยใช้แบบประเมินภูมิคุ้มกันยาเสพติดและสารเสพติด สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายของโครงการ

- 1.เพื่อค้นหาคัดกรองนักเนรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภูมิคุ้มกันต่ำและเสี่ยงต่อการมใช้ยาและสารเสพติดและจัดบริการดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม 2.เพื่อัฒนาระบบคัดครองให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
๑.๒.๒.๒ สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในการป้องกันการใช้ยาและสารเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-08-26)

100.00

26/8/2562 : สรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร ติดตามและจัดกิจกรรมค่ายเสริมภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันและแกไขปัญหายาและสารเสพติดให้กับนักเรียนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำและเสี่ยง ต่อการใช้ยาและสารเสพติด ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครบตามที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2019-08-13)

95.00

13/8/2562 :ติดตามผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มเติม 19 โรงเรียน ได้แก่ 1. รร.วัดคู้บอน คลองสามวา 2. รร.วัดพระยาสุเรนทร์ คลองสามวา 3. รร.บางชันคลองสามวา 4. รร.สุเหร่าแสนแสบ คลองสามวา 5. รร.บางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) หลักสี่ 6. รร.สุเหร่าลำแขก หนองจอก 7. รร.สังฆประชานุสรณ์ หนองจอก 8. รร.วัดลำต้อยติ่ง หนองจอก 9. รร.บ้านลำต้นกล้วย หนองจอก 10. รร.วัดพระยาปลา หนองจอก 11. รร.มัธยมบ้านบางกะปิ บางกะปิ 12. รร.วัดใหม่ลำนกแขวก มีนบุรี 13. รร.วัดทอวสัมฤทธิ์ มีนบุรี 14. รร.สุเหร่าทรายกองดิน มีนบุรี 15. รร.วัดบุญยประดิษฐ์ บางแค 16. รร.วัดคลองหนองใหญ่ บางแค 17. รร.บางเชือกหนัง บางแค 18. รร.บางแคเหนือ บางแค 19. รร.ราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร) บางแค เตรียมสุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-07-24)

90.00

24/7/2562 : ติดตามผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มเติม 5 โรงเรียน รวม 90 โรงเรียน ได้แก่ 1. รร.วัดกำแพง บางขุนเทียน 2. รร.วัดกก บางขุนเทียน 3. รร.วัดแสมดำ บางขุนเทียน 4. รร.บ้านนายเหรียญ บางบอน 5. รร.พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร บางบอน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 82.00 (2019-07-12)

82.00

12/7/2562 : ติดตามผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มเติม 16 โรงเรียน รวม 85 โรงเรียน ได้แก่ รร.ฉิมพลี เขตตลิ่งชัน, รร.บางยี่ขันวิทยาคม เขตบางพลัด, รร.วัดโพธิ์ทอง เขตจอมทอง รร.วัดยายร่ม เขตจอมทอง, รร.ตั้งพิรุฬห์ธรรม เขตทวีวัฒนา, รร.วัดอุดมรังสี เขตหนองแขม, รร.ประชาบำรุง เขตหนองแขม, รร.บ้านขุนประเทศ เชตหนองแขม, และ รร.นมต์จรัสสิงห์อนุสรณ์ เขตหนองแขม, รร.หัวกระบือ เขตบางขุนเทียน, รร.ราชมนตรี เขตบางขุนเทียน, รร.สายไหม เขตสายไหม, รร.วัดแสมดำ เขตบางขุนเทียน, รร.วัดหนองใหญ่ เขตสายไหม, รร.วัดเกาะสุวรรณาราม เขตสายไหม, รร.ประชานุกูล เขตสายไหม

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-06-21)

70.00

21/6/2562 : ติดตามผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มเติม 9 โรงเรียน รวม 69 โรงเรียน ได้แก่ รร.สุเห่ราซีรอ เขตสะพานสูง, รร.สามแยกคลองหลอแหล เขตสะพานสูง, รร.วิจิตวิทยา เขตวัฒนา, รร.สุเห่ราบ้านดอน เขตวัฒนา, รร.พูนสิน เขตพระโขนง, รร.รุ่งเรืองอุปถัมภ์ เขตบางนา, รร.สังฆราชา เขตลาดกระบัง, รร.วัดปากบึง เชตลาดกระบัง, และ รร.คลองปักหลัก เขตประเวศ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-06-11)

70.00

11/6/2562 : - ติดตามผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มเติม 9 โรงเรียน รวม 69 โรงเรียน ได้แก่ รร.สุเห่ราซีรอ เขตสะพานสูง, รร.สามแยกคลองหลอแหล เขตสะพานสูง, รร.วิจิตวิทยา เขตวัฒนา, รร.สุเห่ราบ้านดอน เขตวัฒนา, รร.พูนสิน เขตพระโขนง, รร.รุ่งเรืองอุปถัมภ์ เขตบางนา, รร.สังฆราชา เขตลาดกระบัง, รร.วัดปากบึง เชตลาดกระบัง, และ รร.คลองปักหลัก เขตประเวศ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-05-21)

65.00

21/5/2562 : - ติดตามผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - รวบรวมรายงานและวางแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : -ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-05-08)

65.00

8/5/2562 : - ติดตามผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - รวบรวมรายงานและวางแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี/ ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : -ไม่มี/ ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-04-18)

60.00

18/4/2562 : ติดตามผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 13 รร. รวมเป็น 61 รร. ได้แก่ รร.ที่ดำเนินการเพิ่มเติม ได้แก่ รร.วัดปากบ่อ รร.วัดใต้ รร.วิชูทิศ รร.สุเหร่าใหม่ รร.คลองกุ่ม รร.แย้มจาดวิชชานุสรณ์ รร.วัดเศวตฉัตร รร.วัดทองเพลง รร.วัดจันทร์ประดิษฐาราม รร.วัดอ่างแก้ว รร.วัดโคนอน รร.วัดมะพร้าวเตี้ย รร.วัดทองศาลางาม

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-04-10)

60.00

10/4/2562 : ติดตามผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 13 รร. รวมเป็น 61 รร. ได้แก่ รร.ที่ดำเนินการเพิ่มเติม ได้แก่ รร.วัดปากบ่อ รร.วัดใต้ รร.การเคหะท่าทราย รร.สุเหร่าใหม่ รร.คลองกุ่ม รร.แย้มจาดวิชชานุสรณ์ รร.วัดเศวตฉัตร รร.วัดทองเพลง รร.วัดจันทร์ประดิษฐาราม รร.วัดอ่างแก้ว รร.วัดโคนอน รร.วัดมะพร้าวเตี้ย รร.วัดทองศาลางาม

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-03-19)

60.00

19/3/2562 :ติดตามผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 13 รร. รวมเป็น 61 รร. ได้แก่ รร.ที่ดำเนินการเพิ่มเติม ได้แก่ รร.วัดปากบ่อ รร.วัดใต้ รร.วิชูทิศ รร.สุเหร่าใหม่ รร.คลองกุ่ม รร.แย้มจาดวิชชานุสรณ์ รร.วัดเศวตฉัตร รร.วัดทองเพลง รร.วัดจันทร์ประดิษฐาราม รร.วัดอ่างแก้ว รร.วัดโคนอน รร.วัดมะพร้าวเตี้ย รร.วัดทองศาลางาม

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-03-12)

45.00

12/3/2562 : ติดตามผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด ให้โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 24 โรงเรียนรวมเป็น 48 โรงเรียน โรงเรียนที่ดำเนินการเพิ่มเติม ได้แก่ รร.กิ่งเพชร รร.วัดฃัยมงคล รร.วัดปทุมวนาราม รร.วัดราชสิงขร รร.บำรุงรวิวรรณวิทยา รร.เวฬุวนาราม รร.เคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 รร.เคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2 รร.ทุ่งสองห้อง รร.มัธยมประชานิเวศน์ รร.ลอยสายอนุสรณ์ รร.วัดลาดพร้าว รร.วัดบางประกอก รร.รัตนจีนะอุทิศ รร.นาหลวง รร.วัดทุ่งครุ รร.วัดราชโกษา รร.วัดลาดกระบัง รร.วัดปลูกศรัทธรา รร.แสงหิรัญวิทยา รร.วัดทิพพาวาส รร.วัดลานบุญ รร.สุเหร่าจรเข้ขบ และ รร.แก่นทองอุปถัมภ์

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-02-26)

25.00

26/2/2562 : ติดตามและจัดกิจกรรมค่าย แบบพักค้าง 3 วัน 2คืน ณ รร.ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก จัดกิจกรรมค่ายเสริมภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันและแก้ไขปีญหายาและสารเสพติดให้กับนักเรียนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำและเสี่ยงต่อการใช้ยาและสารเสพติดในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 72 คน จาก 24 โรงเรียน ได้แก่ รร.วิชูทิศ รร. สามเสนนอก รร.วัดสามง่าม รร.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ รร.เสนานิคม รร.มัชฌันติการาม รร.ไทยนิยมสงเคราะห์ รร.ประฃาอุทิศ รร.หนองจอกพิทยานุสรณ์ รร.มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ รร.วัดสุทธาโภชน์ รร.บ้านเกาะ รร.วัดบางนาใน รร.เพี้ยนพินอนุสรณ์ รร.มัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ รร.ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา รร.มัธยมปุรณาวาส รร.วัดไทร รร.วัดมะลิ รร. มัธยมวัดสุทธาราม รร.วัดสะแกงาม รร.วัดบางกะดี รร.วัดศรีนวลธรรมวิมล และ รร.วัดนิมมานรดี เมื่อวันที่ 5 - 7 มกราคม 2562

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-02-25)

10.00

25/2/2562 : จัดทำหนังสือถึง ผอ.เขต เพื่อขอความร่วมมือในการทำแบบประเมินฯ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-02-11)

10.00

11/2/2562 : จัดทำหนังสือถึง ผอ.เขต เพื่อขอความร่วมมือในการทำแบบประเมินฯ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-01-21)

10.00

21/1/2562 : จัดทำหนังสือถึง ผอ.เขต เพื่อขอความร่วมมือในการทำแบบประเมินฯ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-01-10)

10.00

10/1/2562 : จัดทำหนังสือถึง ผอ.เขต เพื่อขอความร่วมมือในการทำแบบประเมินฯ

** ปัญหาของโครงการ : -ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-12-20)

10.00

20/12/2561 : จัดทำหนังสือถึง ผอ.เขต เพื่อขอความร่วมมือในการทำแบบประเมินฯ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-12-07)

10.00

7/12/2561 : จัดทำหนังสือถึง ผอ.เขต เพื่อขอความร่วมมือในการทำแบบประเมินฯ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี่

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-11-19)

10.00

19/11/2561 : จัดทำหนังสือถึง ผอ.เขต เพื่อขอความร่วมมือในการทำแบบประเมินฯ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-11-09)

10.00

9/11/2561 : จัดทำหนังสือถึง ผอ.เขต เพื่อขอความร่วมมือในการทำแบบประเมินฯ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(22) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-10-26)

10.00

26/10/2561 : จัดทำหนังสือถึง ผอ.เขต เพื่อขอความร่วมมือในการทำแบบประเมินฯ

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำหนังสือถึง ผอ.เขต เพื่อขอความร่วมมือในการทำแบบประเมิน
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานกองสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อเปิดระบบสารสนเทศ
:10%
เริ่มต้น :2019-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ติตตามการทำแบบประเมินของ รร.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 109 รร.
:30%
เริ่มต้น :2019-05-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-05-15 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รวบรวมรายงานและวางแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
:10%
เริ่มต้น :2019-06-03 00:00:00
สิ้นสุด :2019-06-03 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดกิจกรรมตามแผน
:30%
เริ่มต้น :2019-06-03 00:00:00
สิ้นสุด :2019-06-03 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3419

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3419

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0819

ตัวชี้วัด : จำนวนของโรงเรียนที่ร่วมดำเนินการ (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย แห่ง : 109

ผลงานที่ทำได้ แห่ง : 109

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แห่ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
24.00

100 / 100
2
61.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
109.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **