ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2562 (สพธ.)(ข้อบัญญัติฯ) : 08000000-3457

สำนักอนามัย : (2562)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวณัฐธญา วิไลวรรณ โทร2728

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การประกวดผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งในรูปแบบสิ่งประดิษฐ์หรือกระบวนการในการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม ให้เกิดขึ้นในองค์กร นับเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สำนักอนามัยสามารถกระตุ้นผู้ปฏิบัติงานให้มีความคิดริเริ่ม ซึ่งสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขโดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาทางสาธารณสุข ริเริ่มและดำเนินโครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ พบว่าสร้างความเปลี่ยนแปลงการทำงานในงานประจำ ให้มีข้อสังเกตและพัฒนาเป็นผลงานที่เรียบง่ายแต่ได้ประโยชน์ โดยการจัดงานเสนอผลงานผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ กระตุ้นให้เกิดมุมมอง แนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนางานบริการ และสามารถต่อยอดนำองค์ความรู้จากผลงานที่จัดแสดงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ

08940000/08940000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 จัดประกวดนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์จากงานที่ทำประจำ 2.2 จัดงานแสดงผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแสดงผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข

เป้าหมายของโครงการ

เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมีแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมงานประจำจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้นำเสนอผลงาน และสามารถนำแนวคิดที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง สร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่องานบริการประชาชน ตลอดจนได้เผยแพร่ผลงานให้หน่วยงานต่างๆได้รับรู้ เชิงปริมาณ - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 ครั้ง ให้กับข้าราชการสำนักอนามัยผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด - จัดประกวดผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยจัดประชุมคณะกรรมการ 2 ครั้ง - จัดงานแสดงผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข 1 ครั้ง โดย มีผู้ร่วมงาน 450 คน เป็นข้าราชการทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่นวัตกรรมฯ ปี พ.ศ.2562 จำนวน 1,000 เล่ม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ%
๑.๖.๓.๑ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-07-24)

100.00

24/7/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1.ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักอนามัย เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี พ.ศ.2562 2.สรุปผลการดำเนินโครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี พ.ศ.2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2019-07-04)

98.00

4/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ส่งหนังสือเผยแพร่เอกสารฯ ผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2562 ให้หน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร (สำนัก สำนักงานเขต) หน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ และเอกชน สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย เป็นต้น 2. ส่งหลักฐานเบิกจ่ายเงิน/ชดใช้การยืมเงินทดรองราชการ 3. อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2019-06-21)

96.00

21/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ประสานผู้ร่วมเสวนา ผู้ดำเนินการเสวนา และผู้เกี่ยวข้อง 2.ประสานเรื่องสถานที่ และรายละเอียด/รูปแบบการจัดงานกับโรงแรม ของแจกผู้ร่วมงาน ป้ายกำหนดการ ป้ายรางวัล ป้ายหมายเลขผลงานนวัตกรรม การจัดนิทรรศการ ฯลฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานนวัตกรรมฯ 3.จัดงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2562 วันที่ 11-12 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 4.อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินโครงการฯ 5.อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดเอกสารประกอบการส่งหลักฐานเบิกจ่ายเงิน/ชดใช้การยืมเงินทดรองราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-06-07)

65.00

7/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ส่งเล่มผลงานนวัตกรรมฯ พร้อมประสานโรงพิมพ์ 2.ประสานผู้ร่วมเสวนา ผู้ดำเนินการเสวนา และผู้เกี่ยวข้อง 3.จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงานฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 4.ประสานเรื่องสถานที่ และรายละเอียดการจัดงานกับโรงแรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานนวัตกรรมฯ 5.ประสานรายละเอียดการจัดงาน เช่น ของแจกผู้ร่วมงาน ป้ายกำหนดการ ป้ายรางวัล ป้ายหมายเลขผลงานนวัตกรรม การจัดตกแต่งต้นไม้ภายในงาน 6.จัดทำหนังสือขออนุมัติรายชื่อผู้ร่วมงานฯ ของสำนักอนามัย พร้อมแจ้งการอนุมัติ และแจ้งยืนยันรายชื่อผู้ร่วมงานฯ ของส่วนราชการ และหน่วยงาน ภายใน กทม. และหน่วยงานภายนอก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2019-05-23)

61.00

23/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.จัดทำเล่มผลงานนวัตกรรม เพื่อแจกผู้ร่วมงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2562 พร้อมประสานโรงพิมพ์ 2.ประสานผู้ร่วมเสวนา ผู้ดำเนินการเสวนา และผู้เกี่ยวข้อง 3.จัดส่งเอกสารผลงานนวัตกรรมฯ ให้คณะกรรมการตัดสินผลงาน 4.จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงานฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 5.ประสานการจัดนิทรรศการ ได้แก่ ประสานเจ้าของผลงานนวัตกรรม ให้จัดทำรายละเอียดผลงาน ตามรูปแบบการจัดทำนิทรรศการ (x-frame) และการโชว์ผลงานนวัตกรรม พร้อมประสานโรงพิมพ์ 6.ประสานเรื่องสถานที่ และรายละเอียดการจัดงานกับโรงแรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานนวัตกรรมฯ 7.ประสานรายละเอียดการจัดงาน เช่น ของแจกผู้ร่วมงาน ป้ายกำหนดการ ป้ายรางวัล ป้ายหมายเลขผลงานนวัตกรรม การจัดตกแต่งต้นไม้ภายในงาน (ประสานสำนักสิ่งแวดล้อม) 8.อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อผู้ร่วมงานฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2019-05-08)

57.00

8/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.อยู่ระหว่างจัดทำเล่มผลงานนวัตกรรมฯ เพื่อแจกผู้ร่วมงาน 2.อยู่ระหว่างดำเนินการประสานผู้ร่วมเสวนา ผู้ดำเนินการเสวนา และผู้เกี่ยวข้อง 3.อยู่ระหว่างเตรียมจัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงานฯ 4.จัดทำรายงานการประชุมคณะทำงานฝ่ายสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 5.อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อผู้ร่วมงานฯ 6.จัดประชุมชี้แจงการประกวดผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2562 สำหรับผู้ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าประกวด เพื่อทราบ รายละเอียดการประกวด การตัดสิน การจัดทำคลิปวีดีโอนำเสนอ การนำเสนอผลงาน รูปแบบเนื้อหาการจัดทำนิทรรศการ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 23 อาคารธานีนพรัตน์ 7.ส่งหนั้งสือเชิญผู้ร่วมงาน ไปยังหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก สังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2019-04-25)

54.00

25/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.อยู่ระหว่างจัดทำเล่มผลงานนวัตกรรมฯ เพื่อแจกผู้ร่วมงาน 2.อยู่ระหว่างดำเนินการประสานผู้ร่วมเสวนา ผู้ดำเนินการเสวนา และผู้เกี่ยวข้อง 3.อยู่ระหว่างเตรียมจัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินฯ 4.จัดทำเอกสารการประชุมคณะทำงานฝ่ายสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 5.จัดทำหนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการเพื่อขอรายชื่อผู้ร่วมงานนวัตกรรมฯ และอยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อผู้ร่วมงานฯ 6.เชิญผู้ส่งผลงานนวัตกรรมร่วมประชุมชี้แจงการประกวดผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2562 (รายละเอียดการประกวด การตัดสิน การจัดทำคลิปวิดีโอนำเสนอ การนำเสนอผลงาน รูปแบบเนื้อหาการจัดทำนิทรรศการ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 49.00 (2019-04-10)

49.00

10/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.อยู่ระหว่างจัดทำเล่มผลงานนวัตกรรมฯ เพื่อแจกผู้ร่วมงาน 2.อยู่ระหว่างดำเนินการประสานผู้ร่วมเสวนา ผู้ดำเนินการเสวนา และผู้เกี่ยวข้อง 3.อยู่ระหว่างรวบรวมผลงานนวัตกรรมฯ ที่ส่งเข้าประกวดเพื่อจัดแบ่งประเภทผลงานและประสานการจัดทำคลิปวิดีโอนำเสนอ และเนื้อหาการจัดทำนิทรรศการ 4.ได้รับการอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรมฯ และอยู่ระหว่างเตรียมการประชุมคณะกรรมการรตัดสินฯ 5.ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด ครั้งที่ 2 6.เตรียมเชิญประชุมคณะทำงานฝ่ายสถานที่ ครั้งที่ 1/2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2019-03-20)

47.00

20/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.อยู่ระหว่างรวบรวมผลงานนวัตกรรมกรรมฯ ที่ส่งเข้าประกวด 2.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำกำหนดการ ได้แก่ หัวข้อการเสวนา ผู้ร่วมเสวนา ผู้ดำเนินการเสวนา และการออกแบบกิจกรรมในงานนวัตกรรมฯ 3.อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.00 (2019-03-04)

46.00

4/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. อยู่ระหว่างรวบรวมผลงานนวัตกรรมฯ ที่ส่งเข้าประกวด 2. จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายวิชาการ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานการประชุม 3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำกำหนดการ ได้แก่ หัวข้อการเสวนา ผู้ร่วมเสวนา ผู้ดำเนินการเสวนา และการออกแบบกิจกรรมในงานนวัตกรรมฯ 4. อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.50 (2019-02-19)

44.50

19/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. อยู่ระหว่างรวบรวมผลงานนวัตกรรมฯ ที่ส่งเข้าประกวด 2. เตรียมจัดประชุมคณะทำงานฝ่ายวิชาการ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 (จัดทำหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม ร่างกำหนดการ ฯลฯ) 3. อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.50 (2019-02-04)

42.50

4/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.อยู่ระหว่างรวบรวมผลงานนวัตกรรมฯ ที่ส่งเข้าประกวด 2.เตรียมจัดประชุมคณะทำงานฝ่ายวิชาการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.50 (2019-01-23)

41.50

23/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ประชาสัมพันธ์ให้ส่งผลงานนวัตกรรมฯ เข้าประกวด 2. จัดกิจกรรมที่ 1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (วันที่ 15 มกราคม 2562) 3. จัดรายละเอียดเอกสารประกอบการส่งหลักฐานเบิกจ่ายเงิน/การชดใช้การยืมเงินทดรองราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.50 (2019-01-10)

28.50

10/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ประสานเรื่องเอกสารประกอบการขอเงินยืมใช้ในราชการ 2.ประชาสัมพันธ์ให้ส่งผลงานนวัตกรรมฯ เข้าประกวด 3.เตรียมจัดกิจกรรมที่ 1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (กำหนดวันที่ 15 มกราคม 2562) 4.รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเตรียมจัดทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักอนามัย เพื่อขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันที่ 15 มกราคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2018-12-27)

25.00

27/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.จัดทำหนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อขอความร่วมมือคัดเลือก หรือเสนอหัวข้อการจัดงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2562 และสรุปผลการคัดเลือก ได้หัวข้อการจัดงาน ปี 2562 ดังนี้ “รักษ์สุขภาพ รักษ์โลก : Healthy & Green Wellness” 2.ประสานเรื่องเอกสารประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวด 3.เตรียมประชาสัมพันธ์ให้ส่งผลงานนวัตกรรมฯ เข้าประกวด 4.เตรียมจัดกิจกรรมที่ 1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (กำหนดวันที่ 15 มกราคม 2562) 5.จัดทำหนังสือขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2018-12-07)

21.00

7/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.จัดประชุม คณะกรรมการอำนวยการฯ วันที่ 3 ธันวาคม 2561 2.อยู่ระหว่างเสนอคำสั่งคณะกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรมฯ 3.ประสานเรื่องเอกสารประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวด 4.เตรียมประชาสัมพันธ์ให้ส่งผลงานนวัตกรรมฯ เข้าประกวด 5.เตรียมจัดกิจกรรมที่ 1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.50 (2018-11-26)

18.50

26/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.เตรียมจัดการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการอำนวยการ 2.จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการ 3.เตรียมจัดทำร่างคำสั่งคณะกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรมฯ 4.จัดเตรียมเอกสารประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2018-11-09)

18.00

9/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.เตรียมจัดการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการอำนวยการ 2.จัดทำหนังสือเชิญ ข้าราชการสำนักอนามัย ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร และบุคคลภายนอก ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2562 3.เตรียมจัดทำร่างคำสั่งคณะกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2018-10-31)

14.00

31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ขออนุมัติโครงการ แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 2.จัดเตรียมเอกสารประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวด 3.จัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงานวิชาการ และคณะทำงานนิทรรศการและสถานที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ และติดตามการส่งผลงานเข้าประกวด
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เสนอขออนุมัติโครงการ งบประมาณ และแต่งตั้งคณะกรรมการฯ คณะทำงานฯ และประชุมตามแผน
:10%
เริ่มต้น :2018-10-08 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-08 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวด และเงินยืมใช้ในราชการ เอกสารประกอบการส่งหลักฐานเบิกจ่ายเงิน /การชดใช้การยืมเงินทดรองราชการ
:5%
เริ่มต้น :2018-10-26 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-26 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดกิจกรรมที่ 1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
:20%
เริ่มต้น :2019-01-07 00:00:00
สิ้นสุด :2019-01-07 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำเอกสารผลงานนวัตกรรมแจกผู้ร่วมงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดประกวดผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์ฯ โดยจัดประชุมคณะกรรมการ และตัดสินผลงานฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-04-25 00:00:00
สิ้นสุด :2019-04-25 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดงาน แสดงผลงานนวัตกรรม ประกวดและตัดสินผลงานนวัตกรรมฯ
:25%
เริ่มต้น :2019-06-11 00:00:00
สิ้นสุด :2019-06-11 00:00:00
ขั้นตอน 8
:สรุปการดำเนินงานตามโครงการ และจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญญา
:10%
เริ่มต้น :2019-06-13 00:00:00
สิ้นสุด :2019-06-13 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3457

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3457

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0835

ตัวชี้วัด : ร้อยละของศูนย์บริการสาธารณสุขที่เข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพกับ สรพ. (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 26.67

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
26.67

100 / 100
3
26.67

100 / 100
4
26.67

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **