ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร (กสอ.) (ข้อบัญญัติฯ) : 08000000-3471

สำนักอนามัย : (2562)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายผดุงศักดิ์ แจ้งดี โทร.0 2035 1861 ต่อ3

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสําคัญในการควบคุมกํากับดูแลการสุขาภิบาลอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหาร และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับอาหารให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายว่าด้วยอาหาร ในสถานประกอบการอาหารในกรุงเทพมหานคร ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ร้านจำหน่ายอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ตลาด และแผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี ซึ่งมีอยู่จำนวนมาก และมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานประกอบการอาหารอยู่บ่อยๆ มีทั้งผู้ประกอบการรายใหม่ เลิกกิจการ และเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานประกอบการอื่นๆ โดยเป็นการปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ทั้ง ๕๐ สํานักงานเขต ประกอบด้วยภารกิจที่ต้องดำเนินการทั้งในส่วนของการตรวจประเมินสุขลักษณะสถานประกอบการ การตรวจเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ำ การส่งเสริมความรู้การสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข การตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ซึ่งในปัจจุบันการดำเนินงานดังกล่าวนั้น ยังไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกันอย่างเป็นระบบ ทำให้การปฎิบัติงานมีความยากลำบาก และทำให้ได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ ประกอบกับระบบสารสนเทศอาหารปลอดภัยเดิมได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆ มีการเสื่อมสภาพ และเทคโนโลยีไม่รองรับกับจำนวนข้อมูลที่มากขึ้นและความต้องการใช้งานของเจ้าหน้าที่ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหารขึ้นตามสภาพสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลด้านการสุขาภิบาลอาหารให้เป็นระบบเดียว ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน และเป็นการจัดการระบบฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย สะดวกต่อการใช้งาน รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการงานด้านการสุขาภิบาลอาหารให้มีศักยภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอนาคตได้ดีขึ้น กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ตระหนักในปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขาภิบาลอาหารที่สามารถบ่งชี้สถานการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร และเชื่อมโยงข้อมูลด้านการสุขาภิบาลอาหารให้เป็นระบบ ทำให้สามารถรับทราบปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการ ควบคุม จัดทำรายงาน วิเคราะห์วางแผนการปฎิบัติงาน และแผนงบประมาณในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร -//-

08960000/08960000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขาภิบาลอาหารที่สามารถบ่งชี้สถานการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานครได้ 2. เพื่อพัฒนาเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลในการดำเนินงานตามภารกิจด้านการสุขาภิบาลอาหาร 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการสุขาภิบาลอาหารของกองสุขาภิบาลอาหาร และฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต -//-

เป้าหมายของโครงการ

พัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขาภิบาลอาหารที่มีข้อมูล ครบถ้วน เพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ-//-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2019-09-05)

52.00

5/9/2562 : โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร (งบประมาณที่ได้รับ 5,750,500 บาท งบประมาณที่ใช้เป็นเงิน 3,500,000 บาท คืนเงิน 2,250,500 บาท) (52%) ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 มีระยะเวลาดำเนินการ 270 วัน แบ่งออกเป็น 4 งวดงาน งวดทื่ 1 ระยะเวลา 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา งวดที่ 2 ระยะเวลา 90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา งวดที่ 3 ระยะเวลา 180 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา งวดที่ 4 ระยะเวลา 270 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา สิ้นสุดการดำเนินงานวันที่ 9 มีนาคม 2563 (กันเงินเหลื่อมปี งวดที่2,3และ4) ตรวจรับงานงวดที่ 1 (แผนและวิเคราะห์ระบบงานฯ)แล้ว อยู่ระหว่างวิเคราะห์ระบบงานฯเดิม และระบบงานฯใหม่ และส่งมอบงานงวดที่ 2 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-08-19)

50.00

19/8/2562 : โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร (งบประมาณที่ได้รับ 5,750,500 บาท งบประมาณที่ใช้เป็นเงิน 3,500,000 บาท คืนเงิน 2,250,500 บาท) (50%) - ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 มีระยะเวลาดำเนินการ 270 วัน แบ่งออกเป็น 4 งวดงาน งวดทื่ 1 ระยะเวลา 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา งวดที่ 2 ระยะเวลา 90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา งวดที่ 3 ระยะเวลา 180 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา งวดที่ 4 ระยะเวลา 270 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา สิ้นสุดการดำเนินงานวันที่ 9 มีนาคม 2563 (กันเงินเหลื่อมปี งวดที่2,3และ4) ตรวจรับงานงวดที่ 1 (แผนและวิเคราะห์ระบบงานฯ)แล้ว อยู่ระหว่างวิเคราะห์ระบบงานฯเดิม และระบบงานฯใหม่ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 49.00 (2019-08-05)

49.00

5/8/2562 : โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร (งบประมาณที่ได้รับ 5,750,500 บาท งบประมาณที่ใช้เป็นเงิน 3,500,000 บาท คืนเงิน 2,250,500 บาท) (49%) - ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 มีระยะเวลาดำเนินการ 270 วัน แบ่งออกเป็น 4 งวดงาน งวดทื่ 1 ระยะเวลา 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา งวดที่ 2 ระยะเวลา 90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา งวดที่ 3 ระยะเวลา 180 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา งวดที่ 4 ระยะเวลา 270 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา สิ้นสุดการดำเนินงานวันที่ 9 มีนาคม 2563 อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1 (แผนและวิเคราะห์ระบบงานฯ) งวดที่ 2 เป็นการขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินและส่งฎีกา งวดที่ 3และ4 ขอกันเงินเหลื่อมปี -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2019-07-18)

48.00

18/7/2562 : โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร (5,750,500 บาท) (48%) - ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 มีระยะเวลาดำเนินการ 270 วัน แบ่งออกเป็น 4 งวดงาน งวดทื่ 1 ระยะเวลา 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา งวดที่ 2 ระยะเวลา 90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา งวดที่ 3 ระยะเวลา 180 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา งวดที่ 4 ระยะเวลา 270 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา สิ้นสุดการดำเนินงานวันที่ 9 มีนาคม 2563 อยู่ระหว่างจัดทำแผนและวิเคราะห์ระบบงานฯ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2019-07-05)

47.00

5/7/2562 : โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร (5,750,500 บาท) (47%) - ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 มีระยะเวลาดำเนินการ 270 วัน แบ่งออกเป็น 4 งวดงาน งวดทื่ 1 ระยะเวลา 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา งวดที่ 2 ระยะเวลา 90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา งวดที่ 3 ระยะเวลา 180 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา งวดที่ 4 ระยะเวลา 270 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา สิ้นสุดการดำเนินงานวันที่ 9 มีนาคม 2563 อยู่ระหว่างจัดทำแผนและวิเคราะห์ระบบงานฯ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2019-06-14)

43.00

14/6/2562 : โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร (5,750,500 บาท) (43%) - จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหารและบริษัทผู้รับจ้าง -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2019-06-10)

42.00

10/6/2562 : อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างฯบน website -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-05-16)

40.00

16/5/2562 : โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร (5,750,500 บาท) (40%) - อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 39.00 (2019-05-07)

39.00

7/5/2562 : โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร (5,750,500 บาท) (39%) - อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2019-04-19)

38.00

19/4/2562 : โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร (5,750,500 บาท) (38%) - อยู่ขออนุมัติเงินงวด และขออนุมัติใช้ TOR -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2019-04-05)

37.00

5/4/2562 : โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร (5,750,500 บาท) (37%) - อยู่ระหว่างจัดทำปรับแก้ไขร่างขอบเขตงาน (TOR) -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2019-03-15)

36.00

15/3/2562 : โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร (5,750,500 บาท) (36%) - อยู่ระหว่างปรับแก้ไขร่างขอบเขตงาน (TOR) -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-03-07)

35.00

7/3/2562 : โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร (5,750,500 บาท) (35%) - อยู่ระหว่างปรับแก้ไขร่างขอบเขตงาน (TOR) -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2019-02-13)

34.00

13/2/2562 : โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร (5,750,500 บาท) - อยู่ระหว่างปรับแก้ไขร่างขอบเขตงาน (TOR) -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2019-02-08)

33.00

8/2/2562 :โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร (5,750,500 บาท) - อยู่ระหว่างจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ครั้งที่8 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2019-01-15)

32.00

15/1/2562 :โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร (5,750,500 บาท) - อยู่ระหว่างจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-01-08)

30.00

8/1/2562 : โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร (5,750,500 บาท) - อยู่ระหว่างจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2018-12-19)

29.00

19/12/2561 : โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร (5,750,500 บาท) - จัดทำคำสั่งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR)เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2018-12-07)

28.00

7/12/2561 : โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร (5,750,500 บาท) - จัดทำคำสั่งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR)เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2018-11-16)

27.00

16/11/2561 : โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร (5,750,500 บาท) - จัดทำคำสั่งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR)เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และขออนุมัติเงินงวด -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2018-11-07)

26.00

7/11/2561 : โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร (5,750,500 บาท) - จัดทำคำสั่งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR)เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และขออนุมัติเงินงวด -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(22) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2018-10-31)

25.00

31/10/2561 : จัดทำคำสั่งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR)เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และขออนุมัติเงินงวด-//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการระบบสารสนเทศและคณะทำงานระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:วางแผนการดำเนินงาน สำรวจ และรวบรวมข้อมูลในการพัฒนาระบบฯ เบื้องต้น
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:วิเคราะห์ระบบ เพื่อจัดทำรายละเอียดและกำหนดความต้องการ ในการใช้งานระบบสารสนเทศ
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดจ้างบริษัทเอกชนเพื่อออกแบบระบบและเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ติดตั้งระบบ ทดลองระบบ แก้ไขและปรับปรุง
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:เชื่อมต่อเครือข่ายระบบสารสนเทศ และทดสอบการใช้งาน
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:อบรมบุคลากรผู้ใช้ระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:นำเข้าข้อมูลสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:ประเมินผลโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3471

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3471

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0869

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์) (บูรณาการ)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
99.40

100 / 100
2
43.62

100 / 100
3
54.95

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **