ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.) : 08000000-3588

สำนักอนามัย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

-- นางสาวดารณี สืบจากดี 02 354 3507

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

-- กรุงเทพมหานคร มีชุมชนขึ้นทะเบียนในปี 2562 จำนวน 2,066 ชุมชน จากข้อมูลการประเมินสถานะชุมชน ในปี 2562 รอบที่ 2 พบว่า มีชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดรวม 295 ชุมชน เป็นชุมชนที่มีปัญหามาก 84 ชุมชน มีปัญหาปานกลาง 32 ชุมชน และมีปัญหาน้อย 17๙ ชุมชน และมีชุมชนที่ไปพบปัญหายาเสพติด จำนวน ๑,๗๗๑ ชุมชน เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนมีความต่อเนื่องจึงต้องให้การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ แก่ชุมชน เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง

08090000/08090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-- เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนขึ้นทะเบียนใน กทม.มีการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด

เป้าหมายของโครงการ

-- ชุมชนขึ้นทะเบียน จำนวน ๒,๐๖๖ ชุมชน ในพื้นที่ 50 เขต มีความสามรถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-02)

100.00

2/9/2563 : - ติดตามผลการดำเนินงานเขตโดยการให้คำปรึกษา เจ้าหน้าที่เขตและชุมชนโดยชุมชนขับเคลื่อนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยตัว ชุมชนเองอย่างต่อเนื่อง - สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานในชุมชนในพื้นที่ กทม มีชุมชนที่มีความสามารถในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดได้โดยอาศัยศักยภาพของชุมชนและกระบวนการของชุมชน จำนวน 1611 ชุมชนจากชุมชนขึ้นทะเบียนในกรุงเทพมหานครจำนวน 2067 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 77.9 โดยชุมชนที่มีความสามารถจำนวน 1611 ชุมชน ผ่านเกณฑ์ประเมินอย่างน้อย 6 ใน 10 ข้อ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-18)

95.00

18/8/2563 : - สำนักงานเขตได้ทำการชะลอการจัดกิจกรรมในพื้นที่เนื่องจากสถานการณ์ COVID - 19 ส่วนใหญ่จึงยังไม่มีการเบิกงบประมาณเพื่อดำเนินการ จัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-07)

80.00

7/8/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและราละเอียดกิจกรรมเพื่อเสนอขออนุม้ติ 2.อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง 3.จัดทำและชี้แจงแผนการดำเนินงาน 4.อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานในชุมชนให้สำนักงานเขต 50 เขต 5.เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิท19 กรุงเทพมหานครได้มีประกาศขอความร่วมมือภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนงดการจัด กิจกรรมรวมคนหรือกิจกิจกรรมที่จะทำให้คนมารวมกันเป็นจำนวนมากจึงทำให้สำนักงานเขต ชะลอการจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ออก ไปก่อน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-16)

80.00

16/7/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและราละเอียดกิจกรรมเพื่อเสนอขออนุม้ติ 2.อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง 3.จัดทำและชี้แจงแผนการดำเนินงาน 4.อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานในชุมชนให้สำนักงานเขต 50 เขต 5.เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิท19 กรุงเทพมหานครได้มีประกาศขอความร่วมมือภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนงดการจัด กิจกรรมรวมคนหรือกิจกิจกรรมที่จะทำให้คนมารวมกันเป็นจำนวนมากจึงทำให้สำนักงานเขต ชะลอการจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ออก ไปก่อน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-09)

80.00

9/7/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและราละเอียดกิจกรรมเพื่อเสนอขออนุม้ติ 2.อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง 3.จัดทำและชี้แจงแผนการดำเนินงาน 4.อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานในชุมชนให้สำนักงานเขต 50 เขต 5.เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิท19 กรุงเทพมหานครได้มีประกาศขอความร่วมมือภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนงดการจัด กิจกรรมรวมคนหรือกิจกิจกรรมที่จะทำให้คนมารวมกันเป็นจำนวนมากจึงทำให้สำนักงานเขต ชะลอการจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ออก ไปก่อน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-17)

80.00

17/6/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและราละเอียดกิจกรรมเพื่อเสนอขออนุม้ติ 2.อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง 3.จัดทำและชี้แจงแผนการดำเนินงาน 4.อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานในชุมชนให้สำนักงานเขต 50 เขต 5.เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิท19 กรุงเทพมหานครได้มีประกาศขอความร่วมมือภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนงดการจัด กิจกรรมรวมคนหรือกิจกิจกรรมที่จะทำให้คนมารวมกันเป็นจำนวนมากจึงทำให้สำนักงานเขต ชะลอการจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ออก ไปก่อน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-10)

80.00

10/6/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและราละเอียดกิจกรรมเพื่อเสนอขออนุม้ติ 2.อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง 3.จัดทำและชี้แจงแผนการดำเนินงาน 4.อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานในชุมชนให้สำนักงานเขต 50 เขต 5.เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิท19 กรุงเทพมหานครได้มีประกาศขอความร่วมมือภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนงดการจัดกิจกรรมรวม คน หรือกิจกิจกรรมที่จะทำให้คนมารวมกันเป็นจำนวนมากจึงทำให้สำนักงานเขต ชะลอการจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ออกไปก่อน

** ปัญหาของโครงการ : -ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-19)

80.00

19/5/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและราละเอียดกิจกรรมเพื่อเสนอขออนุม้ติ 2.อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง 3.จัดทำและชี้แจงแผนการดำเนินงาน 4.อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานในชุมชนให้สำนักงานเขต 50 เขต 5.เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิท19 กรุงเทพมหานครได้มีประกาศขอความร่วมมือภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนงดการจัดกิจกรรมรวม คน หรือกิจกิจกรรมที่จะทำให้คนมารวมกันเป็นจำนวนมากจึงทำให้สำนักงานเขต ชะลอการจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ออกไปก่อน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-08)

80.00

8/5/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและราละเอียดกิจกรรมเพื่อเสนอขออนุม้ติ 2.อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง 3.จัดทำและชี้แจงแผนการดำเนินงาน 4.จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานในชุมชนให้สำนักงานเขต 50 เขต 5.เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิท19 กรุงเทพมหานครได้มีประกาศขอความร่วมมือภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนงดการจัดกิจกรรมรวม คน หรือกิจกิจกรรมที่จะทำให้คนมารวมกันเป็นจำนวนมากจึงทำให้สำนักงานเขต ชะลอการจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ออกไปก่อน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-04-20)

25.00

20/4/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและราละเอียดกิจกรรมเพื่อเสนอขออนุม้ติ 2.อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง 3.จัดทำและชี้แจงแผนการดำเนินงาน 4.อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานในชุมชนให้สำนักงานเขต 50 เขต 5.เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิท19 กรุงเทพมหานครได้มีประกาศขอความร่วมมือภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนงดการจัดกิจกรรมรวม คน หรือกิจกิจกรรมที่จะทำให้คนมารวมกันเป็นจำนวนมากจึงทำให้สำนักงานเขต ชะลอการจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ออกไปก่อน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-04-09)

25.00

9/4/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและราละเอียดกิจกรรมเพื่อเสนอขออนุม้ติ 2.อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง 3.จัดทำและชี้แจงแผนการดำเนินงาน 4.อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานในชุมชนให้สำนักงานเขต 50 เขต 5.เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิท19 กรุงเทพมหานครได้มีประกาศขอความร่วมมือภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนงดการจัดกิจกรรมรวม คน หรือกิจกิจกรรมที่จะทำให้คนมารวมกันเป็นจำนวนมากจึงทำให้สำนักงานเขต ชะลอการจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ออกไปก่อน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2020-03-18)

13.00

18/3/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและราละเอียดกิจกรรมเพื่อเสนอขออนุม้ติ 2.อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง 3.จัดทำและชี้แจงแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2020-03-10)

13.00

10/3/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและราละเอียดกิจกรรมเพื่อเสนอขออนุม้ติ 2.อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง 3.จัดทำและชี้แจงแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2020-02-20)

13.00

20/2/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและราละเอียดกิจกรรมเพื่อเสนอขออนุม้ติ 2.อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง 3.จัดทำและชี้แจงแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2020-02-11)

13.00

11/2/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและราละเอียดกิจกรรมเพื่อเสนอขออนุม้ติ 2.อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง 3.จัดทำและชี้แจงแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2020-01-22)

13.00

22/1/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและราละเอียดกิจกรรมเพื่อเสนอขออนุม้ติ 2.อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง 3.จัดทำและชี้แจงแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2020-01-08)

13.00

8/1/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและราละเอียดกิจกรรมเพื่อเสนอขออนุม้ติ 2.อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง 3.จัดทำและชี้แจงแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2019-12-19)

13.00

19/12/2562 : 1.กำหนดรูปแบบและราละเอียดกิจกรรมเพื่อเสนอขออนุม้ติ 2.อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง 3.จัดทำและชี้แจงแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2019-12-06)

13.00

6/12/2562 : 1.กำหนดรูปแบบและราละเอียดกิจกรรมเพื่อเสนอขออนุม้ติ 2.อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง 3.จัดทำและชี้แจงแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-26)

8.00

26/11/2562 : 1.กำหนดรูปแบบและราละเอียดกิจกรรมเพื่อเสนอขออนุม้ติ 2.ประสานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-06)

8.00

6/11/2562 : 1.กำหนดรูปแบบและราละเอียดกิจกรรมเพื่อเสนอขออนุม้ติ 2.ประสานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(22) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างกำหนดรูปแบบและรายละเอียดกิจกรรมเพื่อเสนอขออนุม้ติ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(23) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : กำหนดรูปแบบและรายละเอียดของกิจกรรมการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดพร้อมจัดทำแนวทางการดำเนินกิจกรรมและการรายงานผลการปฏิบัติงาน ส่งศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-11-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-15 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำและชี้แจงแผนการดำเนินงาน
:15%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สนับสนุนทรัพยากรให้กับสำนักงานเขต
:55%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดตามการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้า
:15%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-04-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3588

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3588

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-6593

ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนมีความสามารถในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย ชุมชน : 1200

ผลงานที่ทำได้ ชุมชน : 1611

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ชุมชน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
964.00

0 / 0
3
964.00

100 / 100
4
1,611.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **