ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด (สยส.) : 08000000-3591

สำนักอนามัย

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

-- นางสาวธนัตถ์นันท์ ขันดี นายเกรียงไกร จุ่นเจริญ 02 354 4540

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

-- กรุงเทพมหานคร มีนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อสังคมชุมชนโดยใช้กลไกประชารัฐ ประกอบกับนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดของกรุงเทพมหานคร ที่ถือว่าเป็นนโยบายหลักด้านมหานครแห่งความปลอดภัย ซึ่งหน่วยงานต้องดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี กำหนดให้มีอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด จำนวนไม่น้อยว่า 65,728 คน เพื่อให้เกิดความสุขและความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชนกรุงเทพฯ

08090000/08090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด - เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

เป้าหมายของโครงการ

-- จัดสรรเงินให้ 50 สำนักงานเขต เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดและจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร -- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายใหม่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-16)

20.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหลักเกณพ์การใช้จ่าย/เบิกจ่ายงบประมาณเพื่อแจ้งให้สำนักงานเขตทราบ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-07)

20.00

7/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหลักเกณพ์การใช้จ่าย/เบิกจ่ายงบประมาณเพื่อแจ้งให้สำนักงานเขตทราบ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-18)

20.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการรับ - ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-06)

20.00

6/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการรับ - ส่งเงิรและเก็บรักษาเงิน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-19)

10.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการขอรายชื่ออาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยยาเสพติดรายใหม่ ปี 2563

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-06)

5.00

6/11/2562 : กำหนดรายละเอียดกิจกรรมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : กำหนดรายละเอียดกิจกรรมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดรายละเอียดกิจกรรมโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ,คณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการรับ-ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติเงินประจำงวดและแจ้งหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณให้สำนักงานเขตทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 จัดสรรเงินให้ 50 สำนักงานเขต
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายใหม่
:30%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 7
:สำนักงานเขตสรุปผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 8
:สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดประเมินและสรุปผลโครงการ นำเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3591

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3591

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0894

ตัวชี้วัด : อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนมีการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดตามภารกิจ (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 60.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **