ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสนับสนุนการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในสถานประกอบการ (สยส.) : 08000000-3592

สำนักอนามัย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

-- นางสาวณิชาภัทร อินลังกา นายกชกร ศุภกาญจน์ 02 354 4236

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-- ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเรื้อรังที่สร้างความสูญเสียให้กับสังคมไทยในวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและระบบเศรษฐกิจของประเทศ เป็นวาระสำคัญของชาติที่ต้องดำเนินการแก้ไข.โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ซึ่งจากสถิติข้อมูลผลการบำบัดยาเสพติดกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2561 พบว่า.ผู้เข้ารับการบำบัดส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่.20.-.40.ปี.จำนวน.10,514.คน.(ร้อยละ75.42)และอายุ40.ปีขึ้นไป.จำนวน.2,493.คน.(ร้อยละ 17.89).แสดงให้เห็นว่า ปัญหาการใช้ยาเสพติดของกลุ่มวัยแรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข.โดยสนับสนุนส่งเสริมให้สถานประกอบการสามารถจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพพนักงานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีมาตรการเฝ้าระวัง ดูแลป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานประกอบการ.และสามารถรองรับการแก้ไขปัญหาเมื่อมีพนักงานใช้ยาเสพติดได้ สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ.จึงจัดกิจกรรมสนับสนุนการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในสถานประกอบการขึ้น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานประกอบการในการดำเนินงานกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สามารถดำเนินการได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

08090000/08090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-- เพื่อเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในสถานประกอบการ

เป้าหมายของโครงการ

-- สถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน 75 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-10)

100.00

2020-6-10 : 1. กำหนดรูปแบบรายละเอียดการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการ 2. คัดเลือกสถานประกอบการที่ดำเนินการ 3. ประสานสำนักงานเขตและสถานประกอบการเพื่อกำหนดวันดำเนินการ 4. ลงพื้นที่ดำเนินการตามกำหนด (ดำเนินการแล้ว 165 แห่ง) สรุปสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดร่วมกับสำนักงานเขตลงพื้นที่สนับสนุนติดตาม ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ปีงบประมาณ 2563 จำนวนทั้งสิ้น 165 แห่ง โดยมีการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติด สนับสุนการจัดกิจกรรมตามแนวทางชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-05-19)

95.00

19/5/2563 : 1. กำหนดรูปแบบรายละเอียดการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการ 2. คัดเลือกสถานประกอบการที่ดำเนินการ 3. ประสานสำนักงานเขตและสถานประกอบการเพื่อกำหนดวันดำเนินการ 4. ลงพื้นที่ดำเนินการตามกำหนด (ดำเนินการแล้ว 160 แห่ง) ได้เข้าร่วมดำเนินงาน 160 แห่ง ดังนี้ - เชิญชวนให้สถานประกอบการดำเนินงานจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE - ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ด้านการสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันการติดยาและสารเสพติด การให้บริการบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด การให้บริการสำหรับผู้ต้องการเลิกบุหรี่ และสื่อที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด - มอบสื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมป้องกันปัญหายาและสารเสพติดในสถานประกอบการ และคู่มือ การตั้งชมรม TO BE NUM BER ONE - การเป็นวิทยากร การร่วมจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-05-07)

90.00

7/5/2563 : 1. กำหนดรูปแบบรายละเอียดการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการ 2. คัดเลือกสถานประกอบการที่ดำเนินการ 3. ประสานสำนักงานเขตและสถานประกอบการเพื่อกำหนดวันดำเนินการ 4. ลงพื้นที่ประสานงานเตรียมการจัดกิจกรรมในสถานประกอบการ ได้เข้าร่วมดำเนินงาน 150 แห่ง ดังนี้ - เชิญชวนให้สถานประกอบการดำเนินงานจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE - ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ด้านการสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันการติดยาและสารเสพติด การให้บริการบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด การให้บริการสำหรับผู้ต้องการเลิกบุหรี่ และสื่อที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด - มอบสื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมป้องกันปัญหายาและสารเสพติดในสถานประกอบการ และคู่มือ การตั้งชมรม TO BE NUM BER ONE - การเป็นวิทยากร การร่วมจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-17)

80.00

17/4/2563 : 1.กำหนดรูปแบบรายละเอียดการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการ 2.คัดเลือกสถานประกอบการที่ดำเนินการ 3.ประสานสำนักงานเขตและสถานประกอบการเพื่อกำหนดวันดำเนินการ 4.ลงพื้นที่ประสานงานเตรียมการจัดกิจกรรมในสถานประกอบการ ได้เข้าร่วมดำเนินงาน 140 แห่ง ดังนี้ - เชิญชวนให้สถานประกอบการดำเนินงานจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE - ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ด้านการสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันการติดยาและสารเสพติด การให้บริการบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด การให้บริการสำหรับผู้ต้องการเลิกบุหรี่ และสื่อที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด - มอบสื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมป้องกันปัญหายาและสารเสพติดในสถานประกอบการ และคู่มือ การตั้งชมรม TO BE NUM BER ONE - การเป็นวิทยากร การร่วมจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-09)

70.00

9/4/2563 : 1.กำหนดรูปแบบรายละเอียดการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการ 2.คัดเลือกสถานประกอบการที่ดำเนินการ 3.ประสานสำนักงานเขตและสถานประกอบการเพื่อกำหนดวันดำเนินการ 4.ลงพื้นที่ประสานงานเตรียมการจัดกิจกรรมในสถานประกอบการ ได้เข้าร่วมดำเนินงาน 120 แห่ง ดังนี้ - เชิญชวนให้สถานประกอบการดำเนินงานจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE - ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ด้านการสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันการติดยาและสารเสพติด การให้บริการบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด การให้บริการสำหรับผู้ต้องการเลิกบุหรี่ และสื่อที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด - มอบสื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมป้องกันปัญหายาและสารเสพติดในสถานประกอบการ และคู่มือ การตั้งชมรม TO BE NUM BER ONE - การเป็นวิทยากร การร่วมจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-19)

55.00

19/3/2563 : 1.กำหนดรูปแบบรายละเอียดการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการ 2.คัดเลือกสถานประกอบการที่ดำเนินการ 3.ประสานสำนักงานเขตและสถานประกอบการเพื่อกำหนดวันดำเนินการ 4.ลงพื้นที่ประสานงานเตรียมการจัดกิจกรรมในสถานประกอบการ ได้เข้าร่วมดำเนินงาน 40 แห่ง ดังนี้ - เชิญชวนให้สถานประกอบการดำเนินงานจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE - ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ด้านการสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันการติดยาและสารเสพติด การให้บริการบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด การให้บริการสำหรับผู้ต้องการเลิกบุหรี่ และสื่อที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด - มอบสื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมป้องกันปัญหายาและสารเสพติดในสถานประกอบการ และคู่มือ การตั้งชมรม TO BE NUM BER ONE - การเป็นวิทยากร การร่วมจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-09)

55.00

9/3/2563 : 1.กำหนดรูปแบบรายละเอียดการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการ 2.คัดเลือกสถานประกอบการที่ดำเนินการ 3.ประสานสำนักงานเขตและสถานประกอบการเพื่อกำหนดวันดำเนินการ 4.ลงพื้นที่ประสานงานเตรียมการจัดกิจกรรมในสถานประกอบการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี่

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-24)

55.00

24/2/2563 : 1.กำหนดรูปแบบรายละเอียดการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการ 2.คัดเลือกสถานประกอบการที่ดำเนินการ 3.ประสานสำนักงานเขตและสถานประกอบการเพื่อกำหนดวันดำเนินการ 4.ลงพื้นที่ประสานงานเตรียมการจัดกิจกรรมในสถานประกอบการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-11)

55.00

11/2/2563 : 1.กำหนดรูปแบบรายละเอียดการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการ 2.คัดเลือกสถานประกอบการที่ดำเนินการ 3.ประสานสำนักงานเขตและสถานประกอบการเพื่อกำหนดวันดำเนินการ 4.ลงพื้นที่ประสานงานเตรียมการจัดกิจกรรมในสถานประกอบการ ได้เข้าร่วมดำเนินงาน 40 แห่ง ดังนี้ - เชิญชวนให้สถานประกอบการดำเนินงานจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE - ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ด้านการสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันการติดยาและสารเสพติด การให้บริการบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด การให้บริการสำหรับผู้ต้องการเลิกบุหรี่ และสื่อที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด - มอบสื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมป้องกันปัญหายาและสารเสพติดในสถานประกอบการ และคู่มือ การตั้งชมรม TO BE NUM BER ONE - การเป็นวิทยากร การร่วมจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

** ปัญหาของโครงการ : -ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-01-17)

55.00

17/1/2563 : 1.กำหนดรูปแบบรายละเอียดการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการ 2.คัดเลือกสถานประกอบการที่ดำเนินการ 3.ประสานสำนักงานเขตและสถานประกอบการเพื่อกำหนดวันดำเนินการ 4.ลงพื้นที่ประสานงานเตรียมการจัดกิจกรรมในสถานประกอบการ ได้เข้าร่วมดำเนินงาน 40 แห่ง ดังนี้ - เชิญชวนให้สถานประกอบการดำเนินงานจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE - ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ด้านการสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันการติดยาและสารเสพติด การให้บริการบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด การให้บริการสำหรับผู้ต้องการเลิกบุหรี่ และสื่อที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด - มอบสื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมป้องกันปัญหายาและสารเสพติดในสถานประกอบการ และคู่มือ การตั้งชมรม TO BE NUM BER ONE - การเป็นวิทยากร การร่วมจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-09)

40.00

9/1/2563 : 1.กำหนดรูปแบบรายละเอียดการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการ 2.คัดเลือกสถานประกอบการที่ดำเนินการ 3.ประสานสำนักงานเขตและสถานประกอบการเพื่อกำหนดวันดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-16)

40.00

16/12/2562 : 1.กำหนดรูปแบบรายละเอียดการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการ 2.คัดเลือกสถานประกอบการที่ดำเนินการ 3.ประสานสำนักงานเขตและสถานประกอบการเพื่อกำหนดวันดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-06)

20.00

6/12/2562 : กำหนดรูปแบบรายละเอียดการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี่

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-19)

20.00

19/11/2562 : กำหนดรูปแบบรายละเอียดการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-06)

20.00

6/11/2562 : กำหนดรูปแบบรายละเอียดการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-31)

20.00

31/10/2562 : กำหนดรูปแบบรายละเอียดการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดรูปแบบรายละเอียดการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกสถานประกอบการที่ดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ประสานสำนักงานเขตและสถานประกอบการเพื่อกำหนดวันดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:ลงพื้นที่ดำเนินการตามกำหนด
:30%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:ติดตามผลการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 6
:. สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3592

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3592

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0895

ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานประกอบการที่ร่วมดำเนินการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 55.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 55.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
33.33

100 / 100
3
55.00

100 / 100
4
55.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **