ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา (สยส.) : 08000000-3593

สำนักอนามัย : (2563)

60

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60

-- นางประไพ ศุภกาญจน์ นางสาวบุญพา จีนแผ้ว 02 354 4236

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

-- สถานการณ์ปัญหายาเสพติดยังแพร่ระบาดในสังคม เนื่องจากปัญหามีความสลับซับซ้อนยากต่อการแก้ไข ทั้งนี้ พบว่าเด็กและเยาวชนกลายเป็นกลุ่มเป้าหมายของผู้ค้ายาเสพติดที่แสวงหาผลประโยชน์ โดยการเป็นนักเสพหน้าใหม่และผู้ค้ารายย่อยในที่สุด นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กและเยาวชนทดลองสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากข้อมูลของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่าเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นนักสูบหน้าใหม่ถึงปีละ 1 แสนคน และศูนย์วิจัยปัญหาสุราได้ทำการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัยของนักศึกษา ในปี พ.ศ.2559 พบว่าเยาวชนอายุ 15-19 ปี ในช่วงเวลา 13 ปีที่ผ่านมาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.5 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4.96 ต่อปี ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว เด็กและเยาวชนกลายเป็นนักดื่ม นักสูบหน้าใหม่เพิ่มมากขึ้นทุกปี จากสถานการณ์ปัญหายาและสารเสพติดข้างต้น เป็นเรื่องที่น่าห่วงใยที่ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษาขึ้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความเข้มแข็งและต่อเนื่องและในปี 2563 จะมีการขยายเครือข่ายอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น เป็นจำนวนทั้งสิ้น 36 แห่ง เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดอย่างต่อเนื่อง

08090000/08090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-- 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา 2. เพื่อจัดกิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัยหายาและสารเสพติดในสถานศึกษา 3. เพื่อขยายเครือข่ายอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษาให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

-- นักศึกษาที่มีจิตอาสาในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา จำนวน 36 แห่งๆ ละ 21 คน รวมทั้งสิ้น 756 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-19)

60.00

19/8/2563 : 1. กำหนดรูปแบบ และรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมมัติเงินประจำงวด 4. กำหนดสถานที่จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา วันที่ 28 - 29 มกราคม 2563 ณโรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี 5. ขออนุมัติรายชื่อเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา - ประสานทีมวิทยากรในการจัดกิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา - ประสานการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมที่ 2 6. จัดกิจรรมที่ 1 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา ในวันที่ 28 - 29 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี 7. จัดทำหนังสือเชิญสถาบันการศึกษา จำนวน 36 สถาบัน เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมที่ 2 การจัดกิจกรรมอาสาสมัครในสถานศึกษา 8. งดการดำเนินกิจกรรมที่2 จัดกิจกรรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาและ สารเสพติดในสถานศึกษา และกิจกรรมที่ 3 การติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ในสถานศึกษา ของโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครฯตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด19 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ในข้อ6 ขอความร่วมมือภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน งดการจัดกิจกรรมรวมคน หรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนรวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 9. คืนเงินงบประมาณดำเนินกิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด สำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - คืนเงินงบประมาณดำเนินกิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-07)

60.00

2020-8-7 : 1. กำหนดรูปแบบ และรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมมัติเงินประจำงวด 4. กำหนดสถานที่จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา วันที่ 28 - 29 มกราคม 2563 ณโรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี 5. ขออนุมัติรายชื่อเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา - ประสานทีมวิทยากรในการจัดกิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา - ประสานการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมที่ 2 6. จัดกิจรรมที่ 1 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา ในวันที่ 28 - 29 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี 7. จัดทำหนังสือเชิญสถาบันการศึกษา จำนวน 36 สถาบัน เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมที่ 2 การจัดกิจกรรมอาสาสมัครในสถานศึกษา 8. งดการดำเนินกิจกรรมที่2 จัดกิจกรรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาและ สารเสพติดในสถานศึกษา และกิจกรรมที่ 3 การติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ในสถานศึกษา ของโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครฯตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด19 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ในข้อ6 ขอความร่วมมือภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน งดการจัดกิจกรรมรวมคน หรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนรวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 9. คืนเงินงบประมาณดำเนินกิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด สำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ : - คืนเงินงบประมาณดำเนินกิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-16)

60.00

16/7/2563 : 1. กำหนดรูปแบบ และรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมมัติเงินประจำงวด 4. กำหนดสถานที่จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา วันที่ 28 - 29 มกราคม 2563 ณโรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี 5. ขออนุมัติรายชื่อเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา - ประสานทีมวิทยากรในการจัดกิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา - ประสานการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมที่ 2 6. จัดกิจรรมที่ 1 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา ในวันที่ 28 - 29 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี 7. จัดทำหนังสือเชิญสถาบันการศึกษา จำนวน 36 สถาบัน เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมที่ 2 การจัดกิจกรรมอาสาสมัครในสถานศึกษา 8. งดการดำเนินกิจกรรมที่2 จัดกิจกรรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาและ สารเสพติดในสถานศึกษา และกิจกรรมที่ 3 การติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ในสถานศึกษา ของโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครฯตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด19 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ในข้อ6 ขอความร่วมมือภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน งดการจัดกิจกรรมรวมคน หรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนรวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 9. คืนเงินงบประมาณดำเนินกิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด สำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ : - คืนเงินงบประมาณดำเนินกิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-09)

60.00

9/7/2563 : 1. กำหนดรูปแบบ และรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมมัติเงินประจำงวด 4. กำหนดสถานที่จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา วันที่ 28 - 29 มกราคม 2563 ณโรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี 5. ขออนุมัติรายชื่อเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา - ประสานทีมวิทยากรในการจัดกิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา - ประสานการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมที่ 2 6. จัดกิจรรมที่ 1 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา ในวันที่ 28 - 29 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี 7. จัดทำหนังสือเชิญสถาบันการศึกษา จำนวน 36 สถาบัน เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมที่ 2 การจัดกิจกรรมอาสาสมัครในสถานศึกษา 8. งดการดำเนินกิจกรรมที่2 จัดกิจกรรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาและ สารเสพติดในสถานศึกษา และกิจกรรมที่ 3 การติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ในสถานศึกษา ของโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครฯตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด19 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ในข้อ6 ขอความร่วมมือภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน งดการจัดกิจกรรมรวมคน หรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนรวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 9. คืนเงินงบประมาณดำเนินกิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด สำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ : - - คืนเงินงบประมาณดำเนินกิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-19)

60.00

19/6/2563 : 1. กำหนดรูปแบบ และรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมมัติเงินประจำงวด 4. กำหนดสถานที่จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา วันที่ 28 - 29 มกราคม 2563 ณโรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี 5. ขออนุมัติรายชื่อเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา - ประสานทีมวิทยากรในการจัดกิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา - ประสานการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมที่ 2 6. จัดกิจรรมที่ 1 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา ในวันที่ 28 - 29 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี 7. จัดทำหนังสือเชิญสถาบันการศึกษา จำนวน 36 สถาบัน เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมที่ 2 การจัดกิจกรรมอาสาสมัครในสถานศึกษา 8. งดการดำเนินกิจกรรมที่2 จัดกิจกรรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาและ สารเสพติดในสถานศึกษา และกิจกรรมที่ 3 การติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ในสถานศึกษา ของโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครฯตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด19 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ในข้อ6 ขอความร่วมมือภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน งดการจัดกิจกรรมรวมคน หรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนรวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 9. คืนเงินงบประมาณดำเนินกิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด สำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ : - คืนเงินงบประมาณดำเนินกิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-10)

60.00

10/6/2563 : 1. กำหนดรูปแบบ และรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมมัติเงินประจำงวด 4. กำหนดสถานที่จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา วันที่ 28 - 29 มกราคม 2563 ณโรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี 5. ขออนุมัติรายชื่อเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา - ประสานทีมวิทยากรในการจัดกิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา - ประสานการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมที่ 2 6. จัดกิจรรมที่ 1 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา ในวันที่ 28 - 29 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี 7. จัดทำหนังสือเชิญสถาบันการศึกษา จำนวน 36 สถาบัน เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมที่ 2 การจัดกิจกรรมอาสาสมัครในสถานศึกษา 8. งดการดำเนินกิจกรรมที่2 จัดกิจกรรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาและ สารเสพติดในสถานศึกษา และกิจกรรมที่ 3 การติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ในสถานศึกษา ของโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครฯตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด19 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ในข้อ6 ขอความร่วมมือภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน งดการจัดกิจกรรมรวมคน หรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนรวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 9. คืนเงินงบประมาณดำเนินกิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด สำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ : - คืนเงินงบประมาณดำดำเนินกิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-19)

60.00

19/5/2563 : 1. กำหนดรูปแบบ และรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมมัติเงินประจำงวด 4. กำหนดสถานที่จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา วันที่ 28 - 29 มกราคม 2563 ณโรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี 5. ขออนุมัติรายชื่อเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา - ประสานทีมวิทยากรในการจัดกิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา - ประสานการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมที่ 2 6. จัดกิจรรมที่ 1 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา ในวันที่ 28 - 29 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี 7. จัดทำหนังสือเชิญสถาบันการศึกษา จำนวน 36 สถาบัน เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมที่ 2 การจัดกิจกรรมอาสาสมัครในสถานศึกษา 8. งดการดำเนินกิจกรรมที่2 จัดกิจกรรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาและ สารเสพติดในสถานศึกษา และกิจกรรมที่ 3 การติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ในสถานศึกษา ของโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครฯตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด19 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ในข้อ6 ขอความร่วมมือภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน งดการจัดกิจกรรมรวมคน หรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนรวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-08)

60.00

8/5/2563 : 1. กำหนดรูปแบบ และรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมมัติเงินประจำงวด 4. กำหนดสถานที่จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา วันที่ 28 - 29 มกราคม 2563 ณโรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี 5. ขออนุมัติรายชื่อเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา - ประสานทีมวิทยากรในการจัดกิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา - ประสานการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมที่ 2 6. จัดกิจรรมที่ 1 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา ในวันที่ 28 - 29 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี 7. จัดทำหนังสือเชิญสถาบันการศึกษา จำนวน 36 สถาบัน เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมที่ 2 การจัดกิจกรรมอาสาสมัครในสถานศึกษา 8. งดการดำเนินกิจกรรมที่2 จัดกิจกรรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดใน สถานศึกษา และกิจกรรมที่ 3 การติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษาของ โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครฯตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด19 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ในข้อ6 ขอความร่วมมือภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน งดการจัดกิจกรรมรวมคน หรือ กิจกรรมที่จะทำให้มีคนรวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี่

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-20)

60.00

20/4/2563 : 1. กำหนดรูปแบบ และรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมมัติเงินประจำงวด 4. กำหนดสถานที่จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา วันที่ 28 - 29 มกราคม 2563 ณโรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี 5. ขออนุมัติรายชื่อเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา - ประสานทีมวิทยากรในการจัดกิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา - ประสานการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมที่ 2 6. จัดกิจรรมที่ 1 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา ในวันที่ 28 - 29 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี 7. จัดทำหนังสือเชิญสถาบันการศึกษา จำนวน 36 สถาบัน เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมที่ 2 การจัดกิจกรรมอาสาสมัครในสถานศึกษา 8. งดการดำเนินกิจกรรมที่2 จัดกิจกรรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาและ สารเสพติดในสถานศึกษา และกิจกรรมที่ 3 การติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ในสถานศึกษา ของโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครฯตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด19 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ในข้อ6 ขอความร่วมมือภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน งดการจัดกิจกรรมรวมคน หรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนรวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-08)

60.00

8/4/2563 : 1. กำหนดรูปแบบ และรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมมัติเงินประจำงวด 4. กำหนดสถานที่จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา วันที่ 28 - 29 มกราคม 2563 ณโรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี 5. ขออนุมัติรายชื่อเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา - ประสานทีมวิทยากรในการจัดกิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา - ประสานการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมที่ 2 6. จัดกิจรรมที่ 1 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา ในวันที่ 28 - 29 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี 7. จัดทำหนังสือเชิญสถาบันการศึกษา จำนวน 36 สถาบัน เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมที่ 2 การจัดกิจกรรมอาสาสมัครในสถานศึกษา 8. งดการดำเนินกิจกรรมที่2 จัดกิจกรรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาและ สารเสพติดในสถานศึกษา และกิจกรรมที่ 3 การติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ในสถานศึกษา ของโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครฯตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด19 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ในข้อ6 ขอความร่วมมือภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน งดการจัดกิจกรรมรวมคน หรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนรวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-17)

60.00

17/3/2563 :1. กำหนดรูปแบบ และรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมมัติเงินประจำงวด 4. กำหนดสถานที่จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา วันที่ 28 - 29 มกราคม 2563 ณโรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี 5. ขออนุมัติรายชื่อเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา - ประสานทีมวิทยากรในการจัดกิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา - ประสานการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมที่ 2 6. จัดกิจรรมที่ 1 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา ในวันที่ 28 - 29 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี 7. จัดทำหนังสือเชิญสถาบันการศึกษา จำนวน 36 สถาบัน เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมที่ 2 การจัดกิจกรรมอาสาสมัครในสถานศึกษา

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-09)

60.00

9/3/2563 : 1. กำหนดรูปแบบ และรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมมัติเงินประจำงวด 4. กำหนดสถานที่จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา วันที่ 28 - 29 มกราคม 2563 ณโรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี 5. ขออนุมัติรายชื่อเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา - ประสานทีมวิทยากรในการจัดกิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา - ประสานการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมที่ 2 6. จัดกิจรรมที่ 1 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา ในวันที่ 28 - 29 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี 7. จัดทำหนังสือเชิญสถาบันการศึกษา จำนวน 36 สถาบัน เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมที่ 2 การจัดกิจกรรมอาสาสมัครในสถานศึกษา

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-20)

55.00

20/2/2563 : 1. กำหนดรูปแบบ และรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมมัติเงินประจำงวด 4. กำหนดสถานที่จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา วันที่ 28 - 29 มกราคม 2563 ณโรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี 5. ขออนุมัติรายชื่อเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา - ประสานทีมวิทยากรในการจัดกิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา - ประสานการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมที่ 2 6. จัดกิจรรมที่ 1ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา ในวันที่ 28 - 29 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-11)

50.00

11/2/2563 : 1. กำหนดรูปแบบ และรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมมัติเงินประจำงวด 4. กำหนดสถานที่จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา วันที่ 28 - 29 มกราคม 2563 ณโรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี 5. ขออนุมัติรายชื่อเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา - ประสานทีมวิทยากรในการจัดกิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา - ประสานการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมที่ 2 6. จัดกิจรรมที่ 1ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา ในวันที่ 28 - 29 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-17)

45.00

17/1/2563 : 1. กำหนดรูปแบบ และรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมมัติเงินประจำงวด 4. กำหนดสถานที่จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา วันที่ 28 - 29 มกราคม 2563 ณโรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี 5. ขออนุมัติรายชื่อเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา - ประสานทีมวิทยากรในการจัดกิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา - ประสานการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมที่ 2

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-08)

40.00

8/1/2563 : 1. กำหนดรูปแบบ และรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมมัติเงินประจำงวด 4. กำหนดสถานที่จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา วันที่ 28 - 29 มกราคม 2563 ณโรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี 5. ขออนุมัติรายชื่อเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-16)

35.00

16/12/2562 : 1. กำหนดรูปแบบ และรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมมัติเงินประจำงวด 4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 5. จัดทำคำสั่งฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-06)

30.00

6/12/2562 : 1. กำหนดรูปแบบ และรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมมัติเงินประจำงวด 4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่ม่ีี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-19)

20.00

19/11/2562 : 1. จัดประชุมวางแผนเพื่อกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดกิจกรรม 2. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ - ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-06)

10.00

6/11/2562 : 1. กำหนดรูปแบบ และรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. จัดทำหนังสือขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมจากสถาบันการศึกษา จำนวน 36 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : กำหนดรูปแบบ และรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดรูปแบบ และรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการรับ–ส่งและเก็บรักษาเงิน
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา
:25%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา
:25%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 3 การติดตามและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3593

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3593

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0896

ตัวชี้วัด : จำนวนของสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ร่วมดำเนินการ (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย แห่ง : 36

ผลงานที่ทำได้ แห่ง : 36

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แห่ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
36.00

100 / 100
4
36.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **