ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการควบคุมระดับเสียงจากการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรำ รำวงฯ (สสว.) : 08000000-3597

สำนักอนามัย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางชนิดา แก้ววิจิตร , นายมงคลศักดิ์ หลงละเลิง โทร.2807

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สถิติเรื่องร้องเรียนในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปีงบประมาณ 25๖1 มีการร้องเรียน 11,892 ครั้ง โดยจำแนกเรื่องร้องเรียนมากที่สุดอันดับแรก คือ เรื่องเสียง 5,326 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 44.8 รองลงมา คือ เรื่องกลิ่น 2,587 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 21.8 เมื่อพิจารณาแหล่งก่อเหตุรำคาญ พบว่าอาคารอยู่อาศัยเป็นแหล่งก่อเหตุลำดับแรก 4,561 ครั้ง รองลงมาเป็นสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๒,๗35 ครั้ง เป็นประเภทการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง ดิสโกเทค คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ถูกร้องเรียนถึง ๔63 ครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องเสียงรบกวน โดยผู้รับผิดชอบในการจัดการปัญหาเหตุรำคาญคือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตพื้นที่ สาเหตุของการร้องเรียนส่วนใหญ่เกิดจากผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักในการประกอบการให้มีมาตรฐานความปลอดภัยและการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีตามหลักเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนด ดังนั้น สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการ จึงจัดทำโครงการฯ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีในสถานประกอบการและเพื่อลดปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

08950000/08950000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อควบคุมระดับเสียงจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะหรือตู้เพลงหรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด 2. เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกกรุงเทพมหานครในการควบคุมระดับเสียงจากการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรำ รำวงฯ

เป้าหมายของโครงการ

สถานประกอบกิจการการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรำ รำวงฯ ที่ถูกร้องเรียนมีการปรับปรุงแก้ไข และผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนไม่เกินมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๔ กรุงเทพมหานครมีระดับเสียง ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง (Leq) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีคุณภาพเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-10)

100.00

10/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยสถานประกอบกิจการที่มีการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรำ รำวงฯ ที่เคยถูกร้องเรียนว่าประกอบกิจการส่งเสียงดังในปี พ.ศ. 2562 จำนวน 42 แห่ง ได้ทำการปรับปรุงแก้ไข และได้รับการตรวจสอบด้านสุขลักษณะแล้วทั้งหมด โดยทั้ง 42 แห่ง ผู้ที่เคยร้องเรียนหรือผู้พักอาศัยใกล้เคียงไม่ได้รับความเดือดร้อนจากเสียงรบกวนแล้ว จึงยุติเหตุรำคาญและไม่ต้องมีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ทั้งนี้ โครงการฯ ได้ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 26,310 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2020-08-20)

88.00

20/8/2563 : สถานประกอบกิจการการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรีฯ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 42 แห่ง ได้รับการตรวจสอบด้านสุขลักษณะแล้ว จำนวน 30 แห่ง โดยทั้ง 30 แห่ง ไม่มีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน เนื่องจากผู้ที่เคยร้องเรียนหรือผู้พักอาศัยใกล้เคียงไม่ประสงค์ให้ตั้งเครื่องตรวจวัดระดับเสียง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-10)

80.00

10/8/2563 : สถานประกอบกิจการการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรีฯ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 42 แห่ง ตรวจสอบด้านสุขลักษณะแล้ว จำนวน 21 แห่ง โดยทั้ง 21 แห่ง ไม่มีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน เนื่องจากผู้ที่เคยร้องเรียนหรือผู้พักอาศัยใกล้เคียงไม่ประสงค์ให้ตั้งเครื่องตรวจวัดระดับเสียง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-07-21)

72.00

21/07/2563 : 1. สถานประกอบกิจการการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรีฯ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 42 แห่ง ตรวจสอบด้านสุขลักษณะแล้ว จำนวน 11 แห่ง ผู้ที่เคยร้องเรียนหรือผู้พักอาศัยใกล้เคียงไม่ประสงค์ให้ตั้งเครื่องตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 11 แห่ง 2. ยกเลิกการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงด้านสุขลักษณะให้ถูกต้อง เพื่อลดมลภาวะทางเสียง เนื่องจากสถานที่จัดการประชุมเป็นสถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 11) แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของทางราชการ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ประกอบกับผู้ประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมายเพิ่งได้รับการผ่อนคลายให้เปิดบริการได้ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จึงทำให้การดำเนินการจัดประชุมฯ เกิดความล่าช้า จึงขอยกเลิกการจัดประชุม ทั้งนี้ ได้แจ้งแนวทางการปรับปรุงด้านสุขลักษณะให้สำนักงานเขตนำแนวทางดูแลและควบคุมสถานประกอบกิจการแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.00 (2020-07-10)

59.00

10/07/2563 : อยู่ระหว่างประสานงานกับสำนักงานเขต ตรวจสอบว่าสถานประกอบกิจการการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรีฯ กลุ่มเป้าหมาย มีการเปิดบริการหรือยัง เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบด้านสุขลักษณะต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาและอุปสรรค : การดำเนินการล่าช้า เนื่องจากสถานประกอบกิจการการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรีฯ กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการผ่อนปรนให้เปิดบริการได้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-06-24)

58.00

24/06/2563 : ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 11) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กำหนดให้สถานที่ประกอบกิจการการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรีฯ ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดังนั้น จึงไม่สามารถตรวจสอบด้านสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรีฯ กลุ่มเป้าหมายได้

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาและอุปสรรค : ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 11) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กำหนดให้สถานที่ประกอบกิจการการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรีฯ ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดังนั้น จึงไม่สามารถตรวจสอบด้านสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรีฯ กลุ่มเป้าหมายได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-06-12)

58.00

12/06/2563 : ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 10) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดให้สถานที่ประกอบกิจการการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรีฯ ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดังนั้น จึงไม่สามารถตรวจสอบด้านสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรีฯ กลุ่มเป้าหมายได้

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาและอุปสรรค : ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 10) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดให้สถานที่ประกอบกิจการการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรีฯ ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดังนั้น จึงไม่สามารถตรวจสอบด้านสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรีฯ กลุ่มเป้าหมายได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-05-22)

58.00

22/5/2563 : ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดให้สถานที่ประกอบกิจการการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรีฯ ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ดังนั้น จึงไม่สามารถตรวจสอบด้านสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรีฯ กลุ่มเป้าหมายได้

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาและอุปสรรค ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดให้สถานที่ประกอบกิจการการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรีฯ ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ดังนั้น จึงไม่สามารถตรวจสอบด้านสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรีฯ กลุ่มเป้าหมายได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-05-12)

58.00

12/5/2563 : ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดให้สถานที่ประกอบกิจการการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรีฯ ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ดังนั้น จึงไม่สามารถตรวจสอบด้านสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรีฯ กลุ่มเป้าหมายได้

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาและอุปสรรค ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดให้สถานที่ประกอบกิจการการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรีฯ ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ดังนั้น จึงไม่สามารถตรวจสอบด้านสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรีฯ กลุ่มเป้าหมายได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-04-21)

58.00

21/4/2563 : ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดให้สถานที่ประกอบกิจการการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรีฯ ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ดังนั้น จึงไม่สามารถตรวจสอบด้านสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรีฯ กลุ่มเป้าหมายได้

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาและอุปสรรค ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดให้สถานที่ประกอบกิจการการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรีฯ ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ดังนั้น จึงไม่สามารถตรวจสอบด้านสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรีฯ กลุ่มเป้าหมายได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-04-13)

58.00

13/4/2563 : ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดให้สถานที่ประกอบกิจการการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรีฯ ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ดังนั้น จึงไม่สามารถตรวจสอบด้านสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรีฯ กลุ่มเป้าหมายได้

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาและอุปสรรค ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดให้สถานที่ประกอบกิจการการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรีฯ ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ดังนั้น จึงไม่สามารถตรวจสอบด้านสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรีฯ กลุ่มเป้าหมายได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-03-23)

58.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบด้านสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรีฯ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 7 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหา - ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบกิจการฯ ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากมีการประกาศฯ ให้ปิดสถานประกอบกิจการฯ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-03-10)

56.00

10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบด้านสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรีฯ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2020-02-21)

54.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนการตรวจสอบด้านสุขลักษณะฯ เรียบร้อยแล้ว เริ่มตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-02-11)

52.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำแผนตรวจสอบด้านสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรีฯ กลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-21)

50.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ดำเนินการจัดซื้อค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว ใช้งบประมาณ 9,860 บาท 2. ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจข้อมูล จำนวน 1,000 ชุด ใช้งบประมาณ 6,000 บาท 3. ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงสำนักงานเขต วันที่ 17 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครจากสำนักงานเขต 50 เขต จำนวน 92 คน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 102 คน ใช้งบประมาณ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 10,450 บาท 4. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานเขต 50 เขต อยู่ระหว่างทำการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 26,310 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-10)

20.00

10/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. โครงการฯ ได้รับการอนุมัติแล้ว 2. สำนักงานเขตได้ส่งข้อมูลสถานประกอบกิจการฯ มาแล้ว จำนวน 19 เขต 3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการ 4. จัดเตรียมงานและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงสำนักงานเขตในวันที่ 17 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-20)

10.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างอนุมัติโครงการฯ และประสานขอข้อมูลสถานประกอบกิจการการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรีฯ จาก 50 สำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-12-09)

7.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างอนุมัติโครงการฯ และเตรียมข้อมูลเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-20)

5.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างแก้ไขโครงการฯ และเตรียมข้อมูลการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2019-11-13)

4.00

13/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รออนุมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(22) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-10-24)

3.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:15%
เริ่มต้น :2019-11-16
สิ้นสุด :2019-11-16
ขั้นตอน 3
:จัดประชุมชี้แจงสำนักงานเขต
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:ประสานทุกสำนักงานเขตส่งข้อมูลสถานประกอบกิจการการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรำ รำวงฯ
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:รวบรวมข้อมูลจากทุกสำนักงานเขตแล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูล
:15%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 6
:จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงด้านสุขลักษณะให้ถูกต้อง เพื่อลดมลภาวะทางเสียง
:20%
เริ่มต้น :2020-03-16
สิ้นสุด :2020-03-16
ขั้นตอน 7
:แจ้งแนวทางการปรับปรุงด้านสุขลักษณะให้สำนักงานเขตนำแนวทางดูแลและควบคุมสถานประกอบการ
:5%
เริ่มต้น :2020-03-16
สิ้นสุด :2020-03-16
ขั้นตอน 8
:ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 9
:สรุปผลการดำเนินโครงการนำเรียนผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3597

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3597

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0890

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมลภาวะทางเสียงของกลุ่มเป้าหมาย (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **