ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการคนกรุงเทพฯรักฟัน (เพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุฟันดี) (กทส.) : 08000000-3600

สำนักอนามัย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.จิตนภา มหาพล เบอร์ติดต่อ 085-938-8380

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เป็นโครงการด้านทันตสาธารณสุข ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง เป้าหมายที่ 1.6.1 คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และโรคจากการประกอบอาชีพ เป้าประสงค์ที่ 1.6.1.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี มีมาตรการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในสถานบริการและชุมชน จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปากให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และ ผู้ที่มีอายุ 40-59 ปี (เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ) ที่มารับบริการในคลินิกทันตกรรม ในชมรมผู้สูงอายุ ในชุมชน ให้บริการทันตกรรมป้องกันในรายที่จำเป็น เช่นการทาฟลูออไรด์เฉพาะที่ในรายที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรครากฟันผุ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของเครือข่ายแกนนำชมรมผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก เพื่อส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเอง และนำการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ชุมชนมาส่งเสริมให้เกิดการดูแลด้านสุขภาพช่องปาก เพื่อลดปัญหาสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ และทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี กองทันตสาธารณสุขจึงจัดทำโครงการคนกรุงเทพฯรักฟัน (เพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุฟันดี)

08050000/08050000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และ ผู้ที่มีอายุ 40-59 ปี ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพช่องปาก 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และ ผู้ที่มีอายุ 40-59 ปี สามารถดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองได้อย่างเหมาะสม 3. เพื่อให้แกนนำชมรมผู้สูงอายุ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุต้นแบบ

เป้าหมายของโครงการ

กิจกรรมที่ 1 ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และ ผู้ที่มีอายุ 40-59 ปี (เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ) ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปาก 30,000 คน กิจกรรมที่ 2 แกนนำชมรมผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของเครือข่ายแกนนำชมรมผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก จำนวน 100 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
๑.๖.๑.๑ คัดกรองและลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-20)

100.00

20/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สรุปผลการดำเนินงานโครงการคนกรุงเทพฯ รักฟัน (เพื่อผู้สูงวัยฟันดี) ปีงบประมาณ 2563เสนอ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย วันที่ 13 ส.ค.2563 สรุปผลงานตามตัวชี้วัด ร้อยละ 150 ของกลุ่มเป้าหมาย(จำนวน 44,997 คน เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 22,023 คน กลุ่ม 40-49 ปี จำนวน 22,974 คน) ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปาก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-10)

95.00

10/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....กิจกรรมที่ 1 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปากรายบุคคล (อายุ 40-59 ปีและ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป) - จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการตรวจและฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปาก 44,997 คน คิดเป็น ร้อยละ 149.99 - กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของเครือข่ายแกนนำชมรมผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก จำนวน 1 รุ่น เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-20)

95.00

20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปากรายบุคคล (อายุ 40-59 ปีและ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป) - จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการตรวจและฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปาก 41,537 คน คิดเป็น ร้อยละ 138.46 - กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของเครือข่ายแกนนำชมรมผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก จำนวน 1 รุ่น เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-10)

95.00

10/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปากรายบุคคล (อายุ 40-59 ปีและ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป) - จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการตรวจและฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปาก 41,537 คน คิดเป็น ร้อยละ 138.46 - กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของเครือข่ายแกนนำชมรมผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก จำนวน 1 รุ่น เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-19)

90.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปากรายบุคคล (อายุ 40-59 ปีและ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป) - จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการตรวจและฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปาก 38,516 คน คิดเป็น ร้อยละ 128.39 - กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของเครือข่ายแกนนำชมรมผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก จำนวน 1 รุ่น เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-10)

90.00

10/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปากรายบุคคล (อายุ 40-59 ปีและ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป) - จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการตรวจและฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปาก 38,516 คน คิดเป็น ร้อยละ 128.39 - กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของเครือข่ายแกนนำชมรมผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก จำนวน 1 รุ่น เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-05-20)

85.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปากรายบุคคล (อายุ 40-59 ปีและ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป) - จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการตรวจและฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปาก 36,329 คน คิดเป็น ร้อยละ 121.10 - กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของเครือข่ายแกนนำชมรมผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก จำนวน 1 รุ่น เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-05-08)

85.00

8/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปากรายบุคคล (อายุ 40-59 ปีและ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป) - จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการตรวจและฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปาก 36,329 คน คิดเป็น ร้อยละ 121.10 - กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของเครือข่ายแกนนำชมรมผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก จำนวน 1 รุ่น เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-20)

80.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปากรายบุคคล (อายุ 40-59 ปีและ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป) - จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการตรวจและฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปาก 34,592 คน คิดเป็น ร้อยละ 115.31 - กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของเครือข่ายแกนนำชมรมผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก จำนวน 1 รุ่น เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-10)

80.00

10/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปากรายบุคคล (อายุ 40-59 ปีและ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป) - จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการตรวจและฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปาก 34,592 คน คิดเป็น ร้อยละ 115.31 - กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของเครือข่ายแกนนำชมรมผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก จำนวน 1 รุ่น เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-03-20)

75.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปากรายบุคคล (อายุ 40-59 ปีและ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป) - จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการตรวจและฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปาก 29,325 คน คิดเป็น ร้อยละ 97.75 - กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของเครือข่ายแกนนำชมรมผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก จำนวน 1 รุ่น เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-03-10)

75.00

10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปากรายบุคคล (อายุ 40-59 ปีและ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป) - จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการตรวจและฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปาก 29,325 คน คิดเป็น ร้อยละ 97.75 - กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของเครือข่ายแกนนำชมรมผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก จำนวน 1 รุ่น เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-02-14)

65.00

14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปากรายบุคคล (อายุ 40-59 ปีและ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป) - จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการตรวจและฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปาก 22,641 คน คิดเป็น ร้อยละ 75.47 - กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของเครือข่ายแกนนำชมรมผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก จำนวน 1 รุ่น เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-02-07)

65.00

7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปากรายบุคคล (อายุ 40-59 ปีและ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป) - จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการตรวจและฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปาก 22,641 คน คิดเป็น ร้อยละ 75.47 - กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของเครือข่ายแกนนำชมรมผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก จำนวน 1 รุ่น เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-17)

45.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจกจ่ายอุปกรณ์ประกอบการสอนแก่คลินิกทันตกรรม กิจกรรมที่ 1 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปากรายบุคคล (อายุ 40-59 ปีและ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป) - จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการตรวจและฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปาก 16,288 คน คิดเป็น ร้อยละ 54.29

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-09)

45.00

9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมหาสื่อ อุปกรณ์ประกอบการสอนและแบบบันทึก กิจกรรมที่ 1 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปากรายบุคคล (อายุ 40-59 ปีและ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป) - จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการตรวจและฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปาก 16,288 คน คิดเป็น ร้อยละ 54.29

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-20)

30.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมหาสื่อ อุปกรณ์ประกอบการสอนและแบบบันทึก กิจกรรมที่ 1 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปากรายบุคคล (อายุ 40-59 ปีและ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป) - จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการตรวจและฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปาก 10,845 คน คิดเป็น ร้อยละ 36.15

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-09)

30.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมหาสื่อ อุปกรณ์ประกอบการสอนและแบบบันทึก กิจกรรมที่ 1 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปากรายบุคคล (อายุ 40-59 ปีและ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป) - จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการตรวจและฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปาก 10,845 คน คิดเป็น ร้อยละ 36.15

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-20)

20.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ขออนุมัติเงินงวด จัดเตรียมหาสื่อ อุปกรณ์ประกอบการสอนและแบบบันทึก กิจกรรมที่ 1 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปากรายบุคคล (อายุ 40-59 ปีและ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป) - จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการตรวจและฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปาก 5,559 คน คิดเป็น ร้อยละ 18.53

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-07)

15.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงาน ขออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-22)

15.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงาน ขออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานและดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประชุมคณะกรรมการ เตรียมการ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดเตรียมหาสื่อ อุปกรณ์ แบบบันทึก และสิ่งสนับสนุน
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ แบบบันทึกและสิ่งสนับสนุน
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินกิจกรรมที่ ๑ ให้บริการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากแก่กลุ่มเป้าหมาย - ให้ทันตสุขศึกษาและฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์การทำความสะอาดช่องปาก - ตรวจสุขภาพช่องปากและให้คำแนะนำ - ป้องกันโรคในช่องปาก โดยการทาฟลูออไรด์วานิชในรายที่เสี่ยงต่อการเกิดรากฟันผุ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินกิจกรรมที่ ๒ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของเครือข่ายแกนนำชมรมผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก จำนวน ๑ รุ่น ระยะเวลา ๑ วัน
:25%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ติดตามการดำเนินกิจกรรมพร้อมประเมินผลและสรุปโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3600

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3600

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0900

ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และ ผู้ที่มีอายุ 40-59 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปาก (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย คน : 30000

ผลงานที่ทำได้ คน : 44997

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10,845.00

100 / 100
2
29,325.00

100 / 100
3
38,516.00

0 / 0
4
44,997.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **