ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (กสภ.) : 08000000-3602

สำนักอนามัย : (2563)

40

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40

นางเบญจญา วิบูลย์จันทร์ โทร. 02-2032869

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) ซึ่งแต่งตั้งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 โดยมีผู้อำนวยการเขตเป็นประธาน มีหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมและหัวหน้าพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุข ร่วมเป็นกรรมการและเลขานุการ และมีองค์ประกอบกรรมการจาก 3 ภาคส่วน ที่ผู้อำนวยการเขตแต่งตั้ง จำนวนไม่เกิน 22 คน ซึ่งการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ กรุงเทพมหานคร บรรลุตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 และมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ กรุงเทพมหานคร โดยกลไกของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) บรรลุตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 และสามารถตอบสนองต่อความต้องการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม กองสร้างเสริมสุขภาพ จึงได้จัดทำโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขตขึ้น

08030000/08030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) ได้รับรู้และมีความเข้าใจที่ตรงกันถึงหลักการ แนวคิดและวิธีดำเนินงานของกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2. มีการบรูณาการการดำเนินงานร่วมกันและพัฒนากระบวนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3. มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขตได้

เป้าหมายของโครงการ

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ระดมข้อมูล/กระบวนการทำงาน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) จำนวน 2 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
๑.๖.๑.๑ คัดกรองและลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-06-04)

40.00

4/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ตามประกาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง การควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับหนังสือสำนักงานเลขานุการสำนักอนามัย ด่วนที่สุดที่ กท 0701/1582 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักอนามัยเห็นชอบให้ทุกส่วนราชการของสำนักอนามัย งดจัดกิจกรรมรวมคนหรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนมารวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต รูปแบบโครงการเป็นการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต จำนวน 50 เขต โดยกำหนดจัดเวทีฯ ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฏาคม 2563 จึงขอยกเลิกโครงการดังกล่าว และขอดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดจำนวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมสุขภาพ โดยใช้จำนวนภาคีเครือข่ายอื่นๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมสุขภาพ โดยใช้กระบวนการติดตามและประสานงานโดยตรงกับประธานและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต 50 เขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-12)

40.00

12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอการอนุมัติยกเลิกการจัดอบรมตามโครงการการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-21)

40.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอการอนุมัติยกเลิกการจัดอบรมตามโครงการการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-08)

40.00

8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำหนังสือยกเลิกการจัดอบรมตามโครงการการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-20)

40.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลื่อนการจัดอบรมโครงการการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-09)

40.00

9/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนกำหนดการจัดอบรมโครงการการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขตใหม่ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-10)

30.00

10/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดหาสถานที่สำหรับการอบรมตามโครงการการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-20)

25.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงหลักสูตรการอบรมตามโครงการการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต ตามข้อเสนอแนะจากวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-13)

20.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดต่อประสานงานวิทยากรสำหรับการอบรมตามโครงการการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-20)

15.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงหลักสูตรการอบรมตามโครงการการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-09)

15.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหลักสูตรการอบรมตามโครงการการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-20)

10.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-11)

10.00

11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูล วางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ศึกษาข้อมูล วางแผนการดำเนินงาน จัดทำรายละเอียดและขออนุมัติโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนดำเนินงานฝึกอบรม คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ บัญชีรายชื่อผู้เข้าอบรม และ ดำเนินการเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน
:20%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามที่กำหนด
:30%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:การควบคุมกำกับ และการติดตามประเมินผล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3602

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3602

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0902

ตัวชี้วัด : จำนวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมสุขภาพ (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย เครือข่าย : 18

ผลงานที่ทำได้ เครือข่าย : 18

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เครือข่าย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
16.00

100 / 100
3
16.00

0 / 0
4
18.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **