ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย (กภก.) : 08000000-3603

สำนักอนามัย : (2563)

70.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70.00

นางสาวลักษิกา ชินพงสานนท์ 025808782 ต่อ 219

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพมากขึ้น อีกทั้งบทบาทหน้าที่ของเภสัชกรในสถานพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผู้รับบริการมีจำนวนเพิ่มขึ้น ตลอดจนประเภทของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีเพิ่มขึ้นอย่างหลากหลาย ทำให้เภสัชกรมีเวลาจำกัดสำหรับผู้ป่วยหรือประชาชนที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลเรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส่งผลให้อาจพลาดโอกาสที่จะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ ซึ่งกองเภสัชกรรม ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและเห็นความจำเป็นที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากร้านยาในชุมชน เนื่องจากร้านยาเป็นสถานพยาบาลทางสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ เป็นแหล่งที่ประชาชนตัดสินใจเลือกใช้บริการและเป็นทางเลือกเพื่อการดูแลสุขภาพ โดยความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเชื่อมโยงงานบริการด้านเภสัชกรรมของศูนย์บริการสาธารณสุข และร้านยา ส่งผลให้เภสัชกรสามารถที่จะร่วมดูแลประชาชนในเรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

08110000/08110000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลสุขภาพของประชาชน และเฝ้าระวังให้ประชาชนปลอดภัยจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เป้าหมายของโครงการ

สำนักอนามัย มีเครือข่ายในดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๘ ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-22)

70.00

22/6/2563 : ผู้อำนวยการสำนักอนามัยได้อนุมัติให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมของร้านขายยาเครือข่ายฯและอยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินงานของร้านยาเครือข่ายฯเพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุมประเมินและรับรองร้านยาเครือข่ายฯต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-15)

70.00

15/6/2563 : ผู้อำนวยการสำนักอนามัยได้อนุมัติให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมของร้านยาเครือข่ายฯ และอยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินงานของร้านยาเครือข่ายฯ เพื่อนเสนอเข้าที่ประชุมประเมินและรับรองร้านยาเครือข่ายฯ ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-13)

50.00

13/5/2563 : อยู่ระหว่างขอเห็นชอบปรับเปลี่ยนรูปแบบการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมของร้านยาเครือข่ายฯและร้านยาที่สมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 จากคณะกรรมการร้านยาเครือข่าย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-08)

45.00

8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตามผลการดำเนินงานของร้านยาเครือข่ายฯและร้านยาที่สมัครเข้าร่วมเป็นร้านยาเครือข่ายฯ

** ปัญหาของโครงการ :-เนื่องด้วนสถานการณ์การระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็วในขณะนี้ ประกอบกับกรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคสูง การควบคุมโรคอย่างทันเวลาและจำกัดการชุมนุมของประชาชนเพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง กองเภสัชกรรม จึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการตรวจเยี่ยมร้านยาเครือข่ายฯ เป็นติดตามผลการดำเนินงานในรูปแบบเอกสารหรือโทรศัพท์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆที่อาจเกิดขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-30)

40.00

30/3/2563 : ดำเนินการตรวจเยี่ยมร้านยาเครือข่ายฯ กลุ่มกรุงเทพเหนือ เรียบร้อยแล้วจำนวน 10 ร้าน และอยู่ระหว่างประสานเพื่อขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการติดตามผลการดำเนินงานของร้านยาเครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็วในขณะนี้ ประกอบกับกรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคสูง การควบคุมโรคอย่างทันเวลาและจำกัดการชุมนุมของประชาชนเพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง กองเภสัชกรรม จึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการตรวจเยี่ยมร้านยาเครือข่ายฯ เป็นติดตามผลการดำเนินงานในรูปแบบเอกสาร หรือโทรศัพท์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-13)

35.00

13/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจเยี่ยมร้านยาเครือข่ายฯกลุ่มกรุงเทพใต้และร้านยาที่สมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายฯประจำปีงบประมาณ563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-14)

25.00

14/2/2563 : อยู่ระหว่างตรวจเยี่ยมร้านยาที่สมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายฯและร้านยาเครือข่ายกลุ่มกรุงเทพกลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-15)

15.00

15/1/2563 : ได้รับอนุมัติในการดำเนินโครงการ และอยู่ระหว่างขออนุมัติให้เภสัชกร กองเภสัชกรรม และ เภสัชกร ศูนย์บริการสาธารณสุข เข้าตรวจเยี่ยมร้านยาเครือข่ายฯ และร้านยาที่สมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-16)

10.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานเภสัชกรศูนย์บริการสาธารณสุขและเภสัชกรประจำร้านยาเพื่อกำหนดวันและเวลาในการเข้าตรวจเยี่ยม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-15)

7.00

15/11/2562 : ผู้อำนวยการสำนักอนามัยได้เห็นชอบในหลักการในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ และจัดทำแผนการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเข้าเยี่ยมสำรวจร้านยาเครือข่ายฯ และร้านยาที่สมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ 2563
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตรวจเยี่ยมสำรวจร้านยาเครือข่ายฯ และร้านยาที่สมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ 2563
:50%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย
:20%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 5
:รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3603

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3603

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0903

ตัวชี้วัด : เครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย มีจำนวนเพิ่มขึ้น (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ : 10.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **