ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (กสภ.) : 08000000-3604

สำนักอนามัย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางณัฐชยา แก้วโภคา โทร 02 203 2863

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กองสร้างเสริมสุขภาพจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจัดทำมาตรฐาน/แนวทาง/รูปแบบการให้บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นของคลินิกBangkok Teen Care (BTC) ในศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้วัยรุ่นเข้าถึงบริการสุขภาพเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับหนึ่งในตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals, MDGs) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) กำหนดให้การลดอัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ 10-14 ปี และอายุ 15-19 ปี เป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดในการบรรลุเป้าหมายที่ 3 ว่าด้วยการสร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศทุกวัยที่นานาชาติต้องการบรรลุให้ได้ภายในปี พ.ศ.2573

08030200/08030200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของกรุงเทพมหานครในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 - เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทาง/มาตรฐาน/รูปแบบการให้บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น ของคลินิกBangkok Teen Care (BTC) ในศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 13 แห่ง ซึ่งครอบคลุมทุกกลุ่มเขต

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของกรุงเทพมหานครในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ - เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทาง/มาตรฐาน/รูปแบบการให้บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น ของคลินิกBangkok Teen Care (BTC) ในศูนย์บริการสาธารณสุข - จัดบริการที่เป็นมิตรกับกลุ่มเป้าหมายในศูนย์บริการสาธารณสุข 13 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๑ คัดกรองและลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-21)

100.00

21/08/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว จัดบริการที่เป็นมิตรกับกลุ่มเป้าหมายในศูนย์บริการสาธารณสุข 13 แห่ง ได้แก่ ศบส. 3, 4, 9, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 36, 41, 43 และ 48 หมายเหตุ : กิจกรรมอื่นๆ ในโครงการยกเลิก เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-31)

70.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างการติดตามและรวบรวมผลการดำเนินงานการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น ของศูนย์บริการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-16)

60.00

16/07/2563 : อยู่ระหว่างการติดตามและรวบรวมผลการดำเนินงานการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น ของศูนย์บริการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-06-30)

58.00

30/06/2563 : อยู่ระหว่างการติดตามการดำเนินงานการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น ของศูนย์บริการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-12)

55.00

12/06/2563 : อยู่ระหว่างการติดตามการดำเนินงานการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น ของศูนย์บริการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-27)

50.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนติดตามการดำเนินงานแนวทาง/มาตรฐาน/รูปแบบการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น ของศูนย์บริการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-13)

50.00

13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแนวทางและปรับลดเป้าหมายการจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลทำให้การดำเนินงานในบางส่วนไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-27)

45.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินงานเนื่องจากจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลทำให้การดำเนินงานในบางส่วนไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-13)

40.00

13/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการจัดทำสิ่งสนับสนุนการดำเนินงานของคลินิก Bangkok Teen Care (BTC)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-31)

35.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมและสรุปผลการประเมินตนเองจากคลินิก Bangkok Teen Care (BTC) ในศูนย์บริการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลทำให้การดำเนินงานในบางส่วนไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดได้

** อุปสรรคของโครงการ :จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลทำให้การดำเนินงานในบางส่วนไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดได้

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-05)

35.00

5/3/2563 : โครงการได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการจัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กรุงเทพมหานคร และตรวจสอบแนวทาง/มาตรฐาน/รูปแบบการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น เพื่อให้คลินิก Bangkok Teen Care (BTC) ประเมินตนเอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-26)

30.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ และพิจารณาแนวทาง/มาตรฐาน/รูปแบบการให้บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น ของคลินิก Bangkok Teen Care (BTC)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-17)

25.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ และอยู่ระหว่างขั้นตอนประสานงานและเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำแนวทาง/มาตรฐาน/รูปแบบการให้บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น ของคลินิกBangkok Teen Care (BTC)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-20)

25.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานงานและเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำแนวทาง/มาตรฐาน/รูปแบบการให้บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น ของคลินิกBangkok Teen Care (BTC)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-09)

20.00

9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ และเตรียมข้อมูลประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-24)

15.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ และเตรียมข้อมูล ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-06)

15.00

6/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-19)

10.00

19/11/2562 : ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-07)

5.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเขียนโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : วางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขอความเห็นชอบและขออนุมัติโครงการฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กรุงเทพมหานคร ระดับเขต
:15%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบูรณาการจัดการฐานข้อมูล งานวิจัยและการจัดการความรู้
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 6
:ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 7
:จัดประชุมชี้แจงแนวทาง/มาตรฐาน/รูปแบบการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น (คลินิก Bangkok Teen Care : BTC )
:15%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 8
:จัดทำสิ่งสนับสนุนการดำเนินงานของคลินิก Bangkok Teen Care (BTC)
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 9
:ติดตามการดำเนินงานของคลินิก Bangkok Teen Care (BTC) ของศูนย์บริการสาธารณสุข
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 10
:ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกรุงเทพมหานคร ระดับเขต
:5%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 11
:สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-08-15
สิ้นสุด :2020-08-15

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3604

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3604

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0904

ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีการจัดตั้งหน่วยบริการที่เป็นมิตรกับเยาวชน(ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย แห่ง : 13.0000

ผลงานที่ทำได้ แห่ง : 13.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แห่ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
13.00

100 / 100
3
13.00

0 / 0
4
13.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **