ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฎิบัติงานด้านอาชีวอนามัยของสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงในเขตกรุงเทพมหานคร (สสว.) : 08000000-3607

สำนักอนามัย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวมยุรี ชาญศิริรัตนา โทร 2810

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันโครงสร้างประชากรของประเทศมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลทำให้ประชากรวัยทำงานต้องรับหน้าที่ในการดูแลผู้พึ่งพิง ได้แก่ ประชากรเด็กและประชากรสูงอายุมากขึ้น โดยในปี 2553 มีผู้ต้องพึ่งพิง 48 คน ต่อวัยแรงงาน 100 คนและในอีก 15 ปีข้างหน้า คาดการว่าจะมีผู้ต้องพึ่งพิงเพิ่มขึ้นเป็น 60 คนต่อวัยแรงงาน 100 คนเนื่องจากประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากประชากรในวัยทำงานเจ็บป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติแล้ว ผลกระทบนั้นจะไม่ได้จำกัดอยู่ในระดับบุคคลเท่านั้น แต่ยังกระทบต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติอีกด้วยประชากรวัยทำงานจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในสถานที่ทำงาน ประมาณวันละ 8 - 9 ชั่วโมง ดังนั้น สภาพสถานที่ทำงานและลักษณะการทำงานที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยจากโรคและอุบัติเหตุจากการทำงาน จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยถือเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลและหน่วยงานกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังจะเห็นได้จากการนำงานด้าน อาชีวอนามัยบรรจุลงในวาระและแผนในระดับต่างๆ เช่น วาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี” ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2560-2569)” , แผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564),แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2(พ.ศ.2561-2565) ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยการดำเนินงานในเรื่องนี้ มีสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนภารกิจด้านอาชีวอนามัยและการคุ้มครองผู้บริโภคของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนส่งเสริมและดูแลสุขภาพอนามัยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถใช้ชีวิตอยู่อาศัยและประกอบอาชีพได้อย่างเป็นปกติสุขมีกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญคือ กลุ่มสถานประกอบการและผู้ประกอบอาชีพในกลุ่มกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข มีจำนวนกว่า 37,000 ราย ซึ่งรวมถึงแรงงานนอกระบบด้วย และกลุ่มบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานครจำนวนกว่า 90,000 คน ซึ่งมีความเสี่ยงในการทำงานแตกต่างและหลากหลายกันไปตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ การดำเนินการในปีนี้ สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการ“เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยของสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคและอุบัติเหตุจากการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันผล กระทบที่จะเกิดขึ้นโดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กลุ่มกิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ ประเภทการเย็บ ปักผ้า หรือ สิ่งทออื่นๆด้วยเครื่องจักรและกลุ่มบุคลากรในสังกัดหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่มีความเสี่ยงทางด้านอาชีวอนามัย โดยเฉพาะปัญหาด้านการยศาสตร์ การดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับภารกิจของสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย และแผนในระดับต่างๆ โครงการนี้ได้ถูกบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563

08950000/08950000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1 เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานหรือการประกอบอาชีพของกลุ่มกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กลุ่มกิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ ประเภทการเย็บ ปักผ้า หรือ สิ่งทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักรที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3.2 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย การคุ้มครองผู้บริโภค และเรื่องที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานคร นำไปสู่การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของประชาชนผู้ประกอบอาชีพ สถานประกอบการและบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 100 ของสถานประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนในการเสริมความรู้ความเข้าใจเพื่อการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยอย่างถูกต้องเหมาะสม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
๑.๖.๑.๕ สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงได้มาตรฐานด้านอาชีวอนามัย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-12)

100.00

12/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ประสิทธิผลตามพันธกิจ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากเดิม คือร้อยละสถานประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนในการเสริมความรู้ ความเข้าใจเพื่อการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยอย่างถูกต้องเหมาะสม (ผลลัพธ์) เปลี่ยนเป็น ร้อยละสำนักงานเขตได้รับสื่อความรู้ด้านอาชีวอนามัย เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้าน อาชีวอนามัยให้แก่สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ตามหนังสือ ที่ กท 0704/568 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอความเห็นชอบและอนุมัติการดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสำนักอนามัยสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ด้านอาชีวอนามัย ตามหนังสือสำนักอนามัย ที่ กท 0704/3125 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่อง สนับสนุนการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต โดยจัดส่งให้สำนักงานเขต 50 เขต เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-21)

90.00

21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ประสิทธิผลตามพันธกิจ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากเดิม คือร้อยละสถานประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนในการเสริมความรู้ ความเข้าใจเพื่อการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยอย่างถูกต้องเหมาะสม (ผลลัพธ์) เปลี่ยนเป็น ร้อยละสำนักงานเขตได้รับสื่อความรู้ด้านอาชีวอนามัย เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้าน อาชีวอนามัยให้แก่สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ตามหนังสือ ที่ กท 0704/568 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอความเห็นชอบและอนุมัติการดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-13)

85.00

13/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ประสิทธิผลตามพันธกิจ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากเดิม คือร้อยละสถานประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนในการเสริมความรู้ ความเข้าใจเพื่อการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยอย่างถูกต้องเหมาะสม (ผลลัพธ์) เปลี่ยนเป็น ร้อยละสำนักงานเขตได้รับสื่อความรู้ด้านอาชีวอนามัย เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้าน อาชีวอนามัยให้แก่สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ตามหนังสือ ที่ กท 0704/568 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอความเห็นชอบและอนุมัติการดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-25)

80.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เนื่องจากช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด จากเดิม : ร้อยละสถานประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เพื่อการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยอย่างถูกต้องเหมาะสม เปลี่ยนเป็น : ร้อยละสำนักงานเขตได้รับสื่อความรู้ด้านอาชีวอนามัย เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านอาชีวอนามัยให้แก่สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ตามหนังสือ ที่ กท 0704/568 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอความเห็นชอบและอนุมัติการดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขั้นตอนการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 1.1 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยของสถานประกอบกลุ่มเสี่ยงอย่างถูกต้องเหมาะสม -ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน จึงเปลี่ยนเป็น การจัดส่งสื่อความรู้ด้านอาชีวอนามัย เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านอาชีวอนามัยให้แก่สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ กิจกรรมที่ 1.2 พัฒนางานอาชีวอนามัยของกรุงเทพมหานครและสนับสนุน การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2 กิจกรรมที่ 1.3 ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ หน่วยงานกรุงเทพมหานคร -กิจกรรมที่ 1.2 และ 1.3 สำนักอนามัยได้แจ้งเวียนแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานไปยังหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ให้หน่วยงานดำเนินการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสำนักอนามัย ที่ กท 0704/7262 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2 และให้หน่วยงานเสริมสร้างวัฒนาความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับคนทำงานภายในหน่วยงาน เช่น การจัดกิจกรรม Morning Talk เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย Unsafe Act, Unsafe Condition ให้กับบุคลากร การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยผ่านช่องทางต่างๆ ภายในหน่วยงาน กิจกรรมที่ 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านอาชีวอนามัยเพื่อความปลอดภัยใน การประกอบอาชีพของกลุ่มแรงงานนอกระบบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร -สำนักอนามัยสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ด้านอาชีวอนามัย (เย็บผ้า) ตามหนังสือสำนักอนามัย ที่ กท 0704/3125 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่อง สนับสนุนการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กิจกรรมที่ 2.1 จัดทำสื่อความรู้เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย การคุ้มครองผู้บริโภค และที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1. จัดทำหนังสือ “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัย สำหรับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจแนะนำสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง : กลุ่มกิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ ประเภทการเย็บ ปักผ้า หรือ สิ่งทออื่นๆด้วยเครื่องจักร” จำนวน 420 เล่ม พร้อมจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำหนังสือ “ความรู้ด้านอาชีวอนามัยเพื่อการจัดสภาพสถานที่ทำงานให้สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย : กลุ่มกิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายกัน” จำนวน 420 เล่ม พร้อมจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. จัดทำหนังสือ “พัฒนางานอาชีวอนามัยของกรุงเทพมหานครและสนับสนุนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร” จำนวน 1,700 เล่ม พร้อมจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. จัดทำแบบประเมินด้านอาชีวอนามัยเพื่อการจัดการความเสี่ยงจากปัญหาการยศาสตร์ของบุคลากรและหน่วยงานกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,700 ชุด พร้อมจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. จัดทำแผ่นพับ“ประกอบอาชีพ(เย็บผ้า)อย่างมีความสุขปลอดโรคปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยในการทำงานที่ดี”จำนวน 10,000 แผ่น พร้อมจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำสื่อ 5 รายการ รวมเป็นเงิน 546,600 บาท ค่าจัดสื่อวัสดุ อุปกรณ์สนับสนุกการดำเนินโครงการ 10,000 บาท ค่าใช้จ่ายโครงการฯ รวมเป็นเงิน 556,600 บาท กิจกรรมที่ 2.2 การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของกรุงเทพมหานคร และสนับสนุนการดำเนินงานจัดบริการสาธารณะ (ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค) ของกรุงเทพมหานคร -สำนักอนามัยสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ด้านอาชีวอนามัย (เย็บผ้า) ตามหนังสือสำนักอนามัย ที่ กท 0704/3125 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่อง สนับสนุนการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องด้วยขั้นตอนที่สำคัญในการดำเนินงานเพื่อการบรรลุเป้าหมายจำเป็นต้องประสานขอความร่วมมือสำนักงานเขต เพื่อตรวจสอบแนะนำให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยให้กลุ่มเป้าหมายทราบเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม แต่ด้วยปัจจุบันสำนักงานเขตจำเป็นต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนและเป็นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดและกิจกรรมโครงการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-23)

60.00

23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... กิจกรรมที่ 1.2 พัฒนางานอาชีวอนามัยของกรุงเทพมหานครและสนับสนุนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2 กิจกรรมที่ 1.3 ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร -การดำเนินการกิจกรรมที่ 1.2 และ 1.3 สำนักอนามัยได้แจ้งเวียนแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานไปยังหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ให้หน่วยงานดำเนินการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสำนักอนามัย ที่ กท 0704/7262 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2 และให้หน่วยงานเสริมสร้างวัฒนาความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับคนทำงานภายในหน่วยงาน เช่น การจัดกิจกรรม Morning Talk เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย Unsafe Act, Unsafe Condition ให้กับบุคลากร การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยผ่านช่องทางต่างๆ ภายในหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องด้วยขั้นตอนที่สำคัญในการดำเนินงานเพื่อการบรรลุเป้าหมายจำเป็นต้องประสานขอความร่วมมือสำนักงานเขต เพื่อตรวจสอบแนะนำให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยให้กลุ่มเป้าหมายทราบเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม แต่ด้วยปัจจุบันสำนักงานเขตจำเป็นต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนและเป็นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดและกิจกรรมโครงการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-26)

55.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เนื่องจากช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด จากเดิม : ร้อยละสถานประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เพื่อการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยอย่างถูกต้องเหมาะสม เปลี่ยนเป็น : ร้อยละสำนักงานเขตได้รับสื่อความรู้ด้านอาชีวอนามัย เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านอาชีวอนามัยให้แก่สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ตามหนังสือ ที่ กท 0704/568 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอความเห็นชอบและอนุมัติการดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องด้วยขั้นตอนที่สำคัญในการดำเนินงานเพื่อการบรรลุเป้าหมายจำเป็นต้องประสานขอความร่วมมือสำนักงานเขต เพื่อตรวจสอบแนะนำให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยให้กลุ่มเป้าหมายทราบเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม แต่ด้วยปัจจุบันสำนักงานเขตจำเป็นต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนและเป็นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ในขณะนี้

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องด้วยขั้นตอนที่สำคัญในการดำเนินงานเพื่อการบรรลุเป้าหมายจำเป็นต้องประสานขอความร่วมมือสำนักงานเขต เพื่อตรวจสอบแนะนำให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยให้กลุ่มเป้าหมายทราบเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม แต่ด้วยปัจจุบันสำนักงานเขตจำเป็นต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนและเป็นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ในขณะนี้

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-08)

45.00

8/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งสื่อความรู้วิชาการด้านอาชีวอนามัยให้กับสำนักงานเขต 50 เขต จำนวน 5 รายการ ได้แก่ 1.หนังสือ“เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัย สำหรับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจแนะนำสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง : กลุ่มกิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ ประเภท การเย็บ ปักผ้า หรือ สิ่งทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร” จำนวน 8 เล่ม 2.หนังสือ“ความรู้ด้านอาชีวอนามัยเพื่อการจัดสภาพสถานที่ทำงานให้สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย : กลุ่มกิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง” จำนวน 8 เล่ม 3.แผ่นพับ“ประกอบอาชีพ (เย็บผ้า) อย่างมีความสุขปลอดโรคปลอดภัย มีสุขภาพอนามัย ในการทำงานที่ดี” จำนวน 200 แผ่น 4.แผ่นพับ“กทม.ห่วงใยใส่ใจผู้บริโภค : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้บริโภครู้เท่าและรู้ทัน เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีและปลอดภัย” จำนวน 3 เรื่อง ๆ ละ 200 แผ่น รวม 600 แผ่น 5.โปสเตอร์เพื่อการรณรงค์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 เรื่องๆ ละ 10 แผ่น รวม 100 แผ่น

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องด้วยขั้นตอนที่สำคัญในการดำเนินงานเพื่อการบรรลุเป้าหมายจำเป็นต้องประสานขอความร่วมมือสำนักงานเขต เพื่อตรวจสอบแนะนำให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยให้กลุ่มเป้าหมายทราบเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม แต่ด้วยปัจจุบันสำนักงานเขตจำเป็นต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนและเป็นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ในขณะนี้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-24)

40.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่งสื่อความรู้วิชาการด้านอาชีวอนามัยและการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 5 รายการ 1. หนังสือ“เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัย สำหรับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจแนะนำสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง : กลุ่มกิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ ประเภท การเย็บ ปักผ้า หรือ สิ่งทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร” จำนวน 8 เล่ม 2. หนังสือ“ความรู้ด้านอาชีวอนามัยเพื่อการจัดสภาพสถานที่ทำงานให้สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย : กลุ่มกิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง” จำนวน 8 เล่ม 3. แผ่นพับ“ประกอบอาชีพ (เย็บผ้า) อย่างมีความสุขปลอดโรคปลอดภัย มีสุขภาพอนามัย ในการทำงานที่ดี” จำนวน 200 แผ่น 4. แผ่นพับ“กทม.ห่วงใยใส่ใจผู้บริโภค : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้บริโภครู้เท่าและรู้ทัน เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีและปลอดภัย” จำนวน 3 เรื่อง ๆ ละ 200 แผ่น รวม 600 แผ่น 5. โปสเตอร์เพื่อการรณรงค์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 เรื่องๆ ละ 10 แผ่น รวม 100 แผ่น ตามหนังสือสำนักอนามัย ที่ กท 0704/3125 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่อง สนับสนุนการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-04-14)

32.00

14/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมจัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 50 สำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-24)

30.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำและผลิตสื่อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2020-03-16)

27.00

16/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดทำสื่อ 5 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2020-02-24)

26.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำสื่อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-11)

25.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำสื่อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-01-22)

22.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... กิจกรรมที่ 2. การสนับสนุนการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยการคุ้มครองผู้บริโภค และเรื่องที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานคร (จัดทำสื่อ) กิจกรรมที่ 2.1 จัดทำสื่อความรู้เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย การคุ้มครองผู้บริโภค และที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานคร 1. จัดทำหนังสือ “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัย สำหรับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจแนะนำสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง : กลุ่มกิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ ประเภทการเย็บ ปักผ้า หรือ สิ่งทออื่นๆด้วยเครื่องจักร” จำนวน 420 เล่ม พร้อมจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำหนังสือ “ความรู้ด้านอาชีวอนามัยเพื่อการจัดสภาพสถานที่ทำงานให้สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย : กลุ่มกิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายกัน” จำนวน 420 เล่ม พร้อมจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. จัดทำหนังสือ “พัฒนางานอาชีวอนามัยของกรุงเทพมหานครและสนับสนุนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร” จำนวน 1,700 เล่ม พร้อมจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. จัดทำแบบประเมินด้านอาชีวอนามัยเพื่อการจัดการความเสี่ยงจากปัญหาการยศาสตร์ของบุคลากรและหน่วยงานกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,700 ชุด พร้อมจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. จัดทำแผ่นพับ“ประกอบอาชีพ(เย็บผ้า)อย่างมีความสุขปลอดโรคปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยในการทำงานที่ดี”จำนวน 10,000 แผ่น พร้อมจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-13)

20.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... กิจกรรมที่ 2. การสนับสนุนการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยการคุ้มครองผู้บริโภค และเรื่องที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานคร (จัดทำสื่อ) กิจกรรมที่ 2.1 จัดทำสื่อความรู้เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย การคุ้มครองผู้บริโภค และที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานคร 1. จัดทำหนังสือ “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัย สำหรับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจแนะนำสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง : กลุ่มกิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ ประเภทการเย็บ ปักผ้า หรือ สิ่งทออื่นๆด้วยเครื่องจักร” จำนวน 420 เล่ม พร้อมจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำหนังสือ “ความรู้ด้านอาชีวอนามัยเพื่อการจัดสภาพสถานที่ทำงานให้สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย : กลุ่มกิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายกัน” จำนวน 420 เล่ม พร้อมจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. จัดทำหนังสือ “พัฒนางานอาชีวอนามัยของกรุงเทพมหานครและสนับสนุนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร” จำนวน 1,700 เล่ม พร้อมจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. จัดทำแบบประเมินด้านอาชีวอนามัยเพื่อการจัดการความเสี่ยงจากปัญหาการยศาสตร์ของบุคลากรและหน่วยงานกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,700 ชุด พร้อมจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. จัดทำแผ่นพับ“ประกอบอาชีพ(เย็บผ้า)อย่างมีความสุขปลอดโรคปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยในการทำงานที่ดี”จำนวน 10,000 แผ่น พร้อมจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-19)

15.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... กิจกรรมที่ 2. การสนับสนุนการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยการคุ้มครองผู้บริโภค และเรื่องที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 2.1 จัดทำสื่อความรู้เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย การคุ้มครองผู้บริโภค และที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานคร 1. จัดทำหนังสือ “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัย สำหรับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจแนะนำสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง : กลุ่มกิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ ประเภทการเย็บ ปักผ้า หรือ สิ่งทออื่นๆด้วยเครื่องจักร” จำนวน 420 เล่ม พร้อมจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำหนังสือ “ความรู้ด้านอาชีวอนามัยเพื่อการจัดสภาพสถานที่ทำงานให้สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย : กลุ่มกิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายกัน” จำนวน 420 เล่ม พร้อมจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. จัดทำหนังสือ “พัฒนางานอาชีวอนามัยของกรุงเทพมหานครและสนับสนุนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร” จำนวน 1,700 เล่ม พร้อมจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. จัดทำแบบประเมินด้านอาชีวอนามัยเพื่อการจัดการความเสี่ยงจากปัญหาการยศาสตร์ของบุคลากรและหน่วยงานกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,700 ชุด พร้อมจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. จัดทำแผ่นพับ“ประกอบอาชีพ(เย็บผ้า)อย่างมีความสุขปลอดโรคปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยในการทำงานที่ดี”จำนวน 10,000 แผ่น พร้อมจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-06)

10.00

6/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำสื่อความรู้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-20)

10.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้5นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-14)

5.00

14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ทบทวน รวบรวมข้อมูลจัดทำแผนงานโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินงานตามแผนกิจกรรมที่ 1 และ 2
:60%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูล สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำรายงานนำเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3607

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3607

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0912

ตัวชี้วัด : ร้อยละสถานประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนในการเสริมความรู้ ความเข้าใจ เพื่อการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยอย่างถูกต้องเหมาะสม(ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **