ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดต่อ (กคร.) : 08000000-3615

สำนักอนามัย : (2563)

45

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 45

นางสาวทัศนีย์ เศษบุปผา โทร 0 2203 2888

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

โรคติดต่อในเด็กอายุ 2 - 6 ปี พื้นที่กรุงเทพมหานคร อาทิเช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคอุจารระร่วง โรคมือเท้าปาก และโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน ยังคงเป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุขส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กโดยตรง ประกอบกับเด็กในวัยนี้อยู่ในวัยเรียนระดับชั้นปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และสถานศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญที่ต้องตระหนักและให้ความสำคัญในด้านสุขอนามัยและการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เพราะเป็นสถานที่ที่เด็กอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก และมีพฤติกรรมสุขภาพที่อาจส่งผลต่อการเกิดโรคติดต่อได้ง่าย การเล่นหรือการสัมผัสของใช้ร่วมกัน ทำให้เกิดการปนเปื้อนและแพร่กระจายเชื้อโรคติดต่อสู่กันได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่ง น้ำมูก และน้ำลาย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความรู้รวมถึงวิธีการปฏิบัติตนและวิธีการป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและกับบุคคลในครอบครัว รวมทั้งการป้องกันอุบัติภัยต่างๆ ได้การพัฒนาองค์ความรู้สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนหรือสถานศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางคู่มือการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดโรคติดต่อ โดยมียุทธศาสตร์ 5 ดี คือ แบบอย่างดี บริหารจัดการดี สุขภาพดี วัคซีนครอบคลุมดี และปลอดภัยดี จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในการป้องกันโรคติดต่อ และส่งเสริมพัฒนาสุขอนามัยของนักเรียน เพื่อนำไปสู่สถานศึกษาปลอดโรคติดต่อที่มีประสิทธิภาพ

08080200/08080200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อของสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อของสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

จัดฝึกอบรมโครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดต่อ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 371 คน ดังนี้ 1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะแนวทางการดำเนินงานป้องกันโรคติดต่อในสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 150 คน ดังนี้ 1 ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา นักวิชาการสุขาภิบาล หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข นักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคม หรือเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบดูแลโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ระดับชั้นอนุบาล) หรือผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ระดับปฏิบัติงานถึงชำนาญการพิเศษ ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 35 คน ดังนี้ 1)เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน จำนวน 30 คน 2)วิทยากร จำนวน 5 คน 2. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 150 คน ดังนี้ 1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษากรุงเทพมหานคร - อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 34 คน - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 116 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 36 คน ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน จำนวน 30 คน 2) วิทยากร จำนวน 6 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%
๑.๖.๒.๓ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-29)

45.00

29/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังอยู่ในภาวะวิกฤตที่จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการที่ได้กำหนดไว้จึงเห็นสมควรยกเลิกโครงการฯ ดังกล่าวตามหนังสือ ที่ กท 0708/903 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดต่อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังอยู่ในภาวะวิกฤตที่จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการที่ได้กำหนดไว้จึงเห็นสมควรยกเลิกโครงการฯ ดังกล่าว

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-18)

45.00

18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทำหนังสือขอเห็นชอบยกเลิกโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-21)

45.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทำหนังสือขอเห็นชอบยกเลิกโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักอนามัยจึงมีหนังสือด่วนที่สุดที่ กท0708/1617 ลว. 21 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง เลื่อนการอบรมโครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดต่อ และตามหนังสือ ที่กท.02000/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ข้อสั่งการเรื่องที่ 10 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานเลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงานในประเทศและต่างประเทศจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 จะปลอดภัย และด้วยสถานการณ์การระบาดยังไม่คลี่คลาย กองควบคุมโรคติดต่อจึงทำบันทึกเรียนผู้อำนวยการสำนักอนามัยเพื่อขอยกเลิกโครงการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-17)

45.00

2020-3-17 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและประสานโรงแรมปริ้นตั๊นเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดประชุม

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักอนามัยจึงมีหนังสือด่วนที่สุดที่ กท0708/1617 ลว. 21 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง เลื่อนการอบรมโครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดต่อ และตามหนังสือ ที่กท.02000/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ข้อสั่งการเรื่องที่ 10 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานเลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงานในประเทศและต่างประเทศจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 จะปลอดภัย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-27)

45.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับการอนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณเรียบร้อย แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักอนามัยจึงมีหนังสือด่วนที่สุดที่ กท0708/1617 ลว. 21 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง เลื่อนการอบรมโครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดต่อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-30)

20.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอรายชื่อกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมอบรมโครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดต่อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-15)

10.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือเพื่อขอรายชื่อกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมอบรมโครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดต่อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-25)

10.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการเสนอขอเห็นชอบโครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดต่อต่อผู้อำนวยการสำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-12-11)

7.00

11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเสนอขอเห็นชอบโครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดต่อต่อผู้อำนวยการสำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-25)

5.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำขอเห็นชอบโครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดต่อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-11)

5.00

11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำขอเห็นชอบโครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดต่อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำขอเห็นชอบโครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดต่อ

** ปัญหาของโครงการ :ไไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขอเห็นชอบโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขอเห็นชอบโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จ้างเหมาจัดทำคู่มือการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดโรคติดต่อ
:0%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ และคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม
:0%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะแนวทางการดำเนินงานป้องกันโรคติดต่อในสถานศึกษา
:0%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษาพื้นที่ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามคู่มือการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดโรคติดต่อ
:0%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:นิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานตามแนวทางคู่มือการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดโรคติดต่อ
:0%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:สรุปผลดำเนินงานสถานศึกษาปลอดโรคติดต่อ
:0%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3615

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3615

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0918

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เรื่องโรคติดต่อที่สำคัญตามฤดูกาล (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 85.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
85.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **