ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฟื้นฟูศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (กคร.) : 08000000-3616

สำนักอนามัย : (2563)

50

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50

นางสาวทัศนีย์ เศษบุปผา โทร 0 2203 2888

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเป็นงานสาธารณสุขที่มีความสำคัญมากซึ่งมีผลต่อสุขภาพที่ดีของประชาชน โรคติดต่อหลายโรคลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่างครอบคลุมทั่วถึงและต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามผลจากการที่มีการเคลื่อนย้ายของแรงงานข้ามชาติ ทำให้พบการกลับมาระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มาตรการด้านการให้บริการวัคซีนจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการป้องกันโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และสามารถนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ กองควบคุมโรคติดต่อ ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 -2562 รวมจำนวน 12 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 490 คน โดยใช้หลักสูตรที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้พัฒนาและจัดทำขึ้นมาสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคทั่วประเทศที่จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามการให้บริการวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เช่น การเปลี่ยนชนิดของวัคซีนที่ใช้ การเพิ่มวัคซีนชนิดใหม่เข้าสู่แผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การเปิดให้บริการคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ เป็นต้น ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคต้องได้รับการอบรมฟื้นฟูความรู้ ตลอดจนได้รับทราบข่าวสารใหม่ๆ ในแวดวงวัคซีน

08080200/08080200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ตระหนักและเห็นความสำคัญในบทบาทผู้ให้บริการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 2. ฟื้นฟูความรู้ความเข้าใจ และรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญเกี่ยวกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 3. สามารถบริหารจัดการให้บริการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อจัดอบรมฟื้นฟูศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคซึ่งดำเนินการอบรมเป็นแบบ ไป-กลับ ณ สถานที่เอกชนในกรุงเทพมหานคร ในระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เมษายน 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 190 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 150 คน ดังนี้ 1)ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติการถึงชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพยาบาล-วิชาชีพหรือนักวิชาการสาธารณสุขที่ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน ดังนี้ 1)เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 14 คน 2)วิทยากร จำนวน 6 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%
๑.๖.๒.๓ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-31)

50.00

31/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...กองควบคุมโรคติดต่อได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถึงแม้ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยจะปลอดภัยขึ้นแล้วแต่สถานการร์โลกยังอยู่ในภาวะวิกฤติ และบุคลากรของกรุงเทพมหานครยังคงปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการได้ทันกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงเห็นสมควรขอยกเลิกโครงการฟื้นฟูศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยจะปลอดภัยขึ้นแล้วแต่สถานการร์โลกยังอยู่ในภาวะวิกฤติ และบุคลากรของกรุงเทพมหานครยังคงปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการได้ทันกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยจะปลอดภัยขึ้นแล้วแต่สถานการร์โลกยังอยู่ในภาวะวิกฤติ และบุคลากรของกรุงเทพมหานครยังคงปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการได้ทันกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-07)

50.00

7/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร พิจารณาให้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานเลื่อนการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ในประเทศและต่างประเทศจนกว่าสถานการร์ไวรัสโคโรโลน่า 2019 (COVID 19)จะปลอดภัย ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ข้อสั่งการที่ 10 กองควบคุมโรคติดต่อ พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของผู้ว่ากรุงเทพมหานครจึงขอชะลอโครงการดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยจะปลอดภัยขึ้นแล้วแต่สถานการณ์ทั่วโลกยังอยู่ในภาวะวิกฤติ และบุคลากรของกรุงเทพมหานครยังคงปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยจะปลอดภัยขึ้นแล้วแต่สถานการณ์ทั่วโลกยังอยู่ในภาวะวิกฤติ และบุคลากรของกรุงเทพมหานครยังคงปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-21)

50.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำหนังสือขอชะลอโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-17)

50.00

2020-3-17 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฟื้นฟูศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ประสานเรียนเชิญวิทยากร ซึ่งจะจัดฝึกอบรม ณ โรงแรมบางกอก ชฎา เขตห้วยขวาง โดยรุ่นที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2563 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สพข.จึงมีหนังสือด่วนที่สุดที่ กท0401/289 ลว. 17 มีนาคม 2563 เรื่อง ผลพิจารณาขออนุมัติข้าราชการเข้าประชุม ข้อ2 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานเลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงานในประเทศและต่างประเทศจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 จะปลอดภัย ตามหนังสือ ที่กท.02000/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ข้อสั่งการเรื่องที่ 10

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-27)

50.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับการอนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณเรียบร้อย แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักอนามัยจึงมีหนังสือด่วนที่สุดที่ กท0708/1617 ลว. 21 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง เลื่อนการอบรมโครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดต่อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2020-01-30)

14.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับการอนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ขณะนี้กำลังประสานวิทยากรและจัดหาสถานที่จัดประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-01-15)

12.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-12-25)

12.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับความเห็นชอบในหลักการโครงการฟื้นฟูศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-11)

10.00

11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับความเห็นชอบในหลักการโครงการฟื้นฟูศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-25)

5.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำขอเห็นชอบโครงการฟื้นฟูศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-11)

5.00

11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำขอเห็นชอบโครงการฟื้นฟูศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดทำขอเห็นชอบโครงการฟื้นฟูศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขอความเห็นชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพร้อมมอบหมายงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯและคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประสานวิทยากรและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการอบรมรุ่นที่1 และ 2 รูปแบบบรรยาย
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3616

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3616

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0918

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เรื่องโรคติดต่อที่สำคัญตามฤดูกาล (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 85.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
85.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **